Ies 09:29
Moise i-a zis: „De'ndată ce voi ieşi din oraş îmi voi ridica mâna spre Domnul: tunetele vor înceta, grindina şi ploaia nu vor mai fi, pentru ca tu să cunoşti că al Domnului e pământul.
Dt 10
CAPITOLUL 10
Alte table ale Legii şi chivotul lor. Alegerea leviţilor. Credincioşia faţă de Dumnezeu. Tăierea'mprejur a inimii.
1În vremea aceea mi-a zis Domnul: Ciopleşte-ţi două table de piatră cum au fost cele dintâi şi suie-te la Mine în munte; apoi îţi vei face un chivot de lemn.
2Eu voi scrie pe table cuvintele care-au fost pe tablele cele dintâi, pe care tu le-ai sfărâmat, iar tu le vei pune în chivot...
3Eu am făcut un chivot din lemn de salcâm, am cioplit două table de piatră cum fuseseră cele dintâi şi m'am suit în munte, iar cele două table erau în mâinile mele.
4El a scris pe table întocmai după cum fusese scris pe cele dintâi, cele zece porunci pe care vi le spusese Domnul în munte, din mijlocul focului a, iar Domnul mi le-a dat mie.
5Şi întorcându-mă eu, m'am pogorât din munte şi am pus tablele în chivotul pe care-l făcusem – acolo unde se află – aşa cum îmi poruncise Domnul b.
6Fiii lui Israel au plecat din Beerot-Bene-Iaacan la Mosera. Acolo a murit Aaron şi acolo a fost îngropat; iar Eleazar, fiul său, a devenit preot în locul lui.
7De acolo au plecat la Gudgod, şi din Gudgod la Iotbata, pământ cu ape curgătoare.
8În vremea aceea a pus Domnul deoparte seminţia lui Levi, ca să poarte chivotul legământului Domnului, să stea înaintea Domnului ca să slujească, să se roage şi să binecuvinteze întru numele Lui; aceasta, până'n ziua de astăzi.
9De aceea nu au leviţii parte şi nici moştenire cu fraţii lor; moştenirea lor este Însuşi Domnul, aşa cum El Însuşi le-a spus-o.
10Am stat eu în munte patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; iar Domnul m'a ascultat şi de data aceasta: Domnul n'a vrut să vă nimicească.
11Mi-a zis Domnul: Scoală-te şi mergi înaintea poporului acestuia, ca să intre şi să moştenească ţara pe care M'am jurat părinţilor lor că le-o voi da.
12Şi acum, Israele, ce anume cere de la tine Domnul, Dumnezeul tău, fără numai să te temi de Domnul, Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să-L iubeşti, să slujeşti Domnului, Dumnezeului tău, din toată inima ta şi din tot sufletul tău,
13să păzeşti poruncile Domnului, Dumnezeului tău, şi hotărârile Lui pe care ţi le spun eu astăzi ca să-ţi fie ţie bine?
14Iată, al Domnului, Dumnezeului tău, este cerul şi cerul cerului, pământul şi toate câte sunt într'însul;
15dar numai pe părinţii voştri i-a ales Domnul ca să-i iubească, şi pe urmaşii lor de după ei, pe voi v'a ales El mai mult decât toate neamurile, aşa [cum este] în ziua de azi.
16Tăiaţi-vă'mprejur învârtoşarea inimii voastre c, şi cerbicea voastră n'o mai întăriţi d.
17Căci Domnul, Dumnezeul vostru, El este Dumnezeul dumnezeilor şi Domnul domnilor, Dumnezeul cel mare şi puternic şi temut e, Cel ce nu caută la faţă f şi nici nu primeşte daruri g,
18Cel ce face dreptate străinului h şi orfanului şi văduvei, Cel ce iubeşte pe străin dându-i pâine şi haină.
19Să-l iubiţi pe cel străin, pentru că şi voi aţi fost străini în ţara Egiptului.
20De Domnul, Dumnezeul tău, să te temi, Lui să-I slujeşti, de El să te lipeşti şi pe numele Lui să te juri.
21El e fala ta şi El e Dumnezeul tău, El, Cel ce'n mijlocul tău a făcut acele lucruri mari şi slăvite pe care le-au văzut ochii tăi.
22Cu numai şaptezeci şi cinci de suflete i s'au coborât părinţii tăi în Egipt, iar acum Domnul, Dumnezeul tău, te-a făcut numeros ca stelele cerului.