Dt 10:17
Căci Domnul, Dumnezeul vostru, El este Dumnezeul dumnezeilor şi Domnul domnilor, Dumnezeul cel mare şi puternic şi temut e, Cel ce nu caută la faţă f şi nici nu primeşte daruri g,
Sol 6
CAPITOLUL 6
Regii sunt datori să caute înţelepciunea.
1
Voi, regi, ascultaţi şi înţelegeţi!
Învăţaţi-vă, voi, cei ce judecaţi marginile pământului! a
2
Plecaţi-vă auzul, voi, cei ce stăpâniţi peste mulţimi
şi care vă trufiţi cu mulţimea neamurilor!
3
Căci Domnul este Cel ce v'a dat stăpânirea
şi Cel-Preaînalt, puterea;
El este Cel ce vă va cerceta faptele
şi planurile vi le va cerca b.
4
Că dacă voi, slujitori ai împărăţiei Lui, n'aţi judecat drept,
nici legea n'aţi păzit-o
şi nici c'aţi umblat după voia lui Dumnezeu,
5
groaznic şi grabnic Se va năpusti asupra voastră.
Căci cumplită-i judecata pentru cei sus-puşi;
6
celui mic, din milă, i se iartă,
dar cei puternici vor fi cercaţi puternic.
7
Căci Stăpânul-a-toate de nimeni nu Se teme,
şi nici nu Se sfieşte de-a omului mărire;
şi pe cei mici, şi pe cei mari, pe toţi El i-a făcut,
pe ei, pe toţi, la fel îi are'n grijă;
8
pe cei puternici, însă, i-aşteaptă cercetare grea, pe măsura lor.
9
Deci, către voi, o, regi, eu îmi îndrept cuvântul,
să învăţaţi înţelepciunea şi să nu cădeţi;
10
căci cei ce cu sfinţenie păzesc pe cele sfinte
ei înşişi vor fi sfinţi, c
iar cei ce-au învăţat-o vor şti ce să răspundă.
11
Iubiţi-mi deci cuvintele,
doriţi-le, şi astfel ajungeţi învăţaţi.
12
Înţelepciunea este'ntru tot strălucitoare
şi nu se ofileşte;
cu uşurinţă-o văd acei ce o iubesc,
iar cei ce-o caută o află.
13
Acelor ce-o doresc le iese înainte
şi ea se-arată prima.
14
Acel ce-o caută din zori nu se va osteni:
şi-o va afla la poartă.
15
S'o ai în gând înseamnă desăvârşirea minţii;
s'o ai în veghe, grabnic vei fi lipsit de grijă.
16
Pe cei care-i sunt vrednici îi cată pretutindeni
şi pe cărări le iese'nainte c'un surâs
şi'n orice gând ea merge c'un pas în faţa lor. d
17
Căci începutul ei e pofta de-a'nvăţa;
18
dorinţa de-a'nvăţa, aceasta e iubirea;
iubirea-i paza sfântă a propriilor legi; e
păzirea legii'nseamnă să ai nestricăciune f;
19
nestricăciunea: omul vecin cu Dumnezeu;
20
şi, prin urmare, dorul de'nţelepciune duce
la starea'mpărătească.
21
Voi, regi peste popoare,
în viaţă dacă ţineţi la tronuri şi la sceptre,
cinstiţi Înţelepciunea, ca'n veac să cârmuiţi.
22
Ce este'nţelepciunea şi cum a luat fiinţă
sunt gata să v'o spun;
nu voi ascunde taine,
ci îi voi fi pe urme de la'nceputul ei;
cunoaşterea voi pune-o'n deplina ei lumină
şi nu-mi va trece pasul pe-alături de-adevăr.
23
N'oi merge nici pe drumul invidiei ce roade:
aceasta n'are-a face nimic cu'nţelepciunea.
24
Mulţimea de'nţelepţi e mântuirea lumii;
un rege plin de minte-i balsam pentru popor.
25
Primiţi învăţătura din ceea ce vă spun
şi veţi afla folos.