Ies 22:29
Nu întârzia în a-Mi aduce pârga ariei tale şi a teascului tău; pe cei întâi-născuţi dintre fiii tăi să Mi-i dai Mie.
Nm 3
CAPITOLUL 3
Numărătoarea leviţilor şi slujbele lor.
1Iată-i pe urmaşii lui Aaron şi pe ai lui Moise, la vremea când a grăit Domnul cu Moise pe muntele Sinai.
2Iată numele fiilor lui Aaron: Nadab, întâiul-născut, Abiud, Eleazar şi Itamar.
3Acestea sunt numele fiilor lui Aaron, preoţii cei cu capetele unse şi cu mâinile sfinţite spre slujirea preoţească.
4Nadab şi Abiud au murit în faţa Domnului, atunci când au adus ei foc străin înaintea Domnului, în pustia Sinai a. Ei n'au avut copii, aşa că Eleazar şi Itamar au fost cei ce s'au rânduit împreună cu Aaron, tatăl lor.
5Atunci a grăit Domnul către Moise, zicând:
6„Ia seminţia lui Levi şi pune-o la'ndemâna lui Aaron preotul, ca să-l ajute'n slujbă.
7Ei vor păzi ce are el de păzit şi ceea ce au de păzit fiii lui Israel înaintea cortului mărturiei, făcând slujbele cortului.
8Ei vor păzi toate lucrurile cortului mărturiei şi vor lua asupră-le sarcinile fiilor lui Israel, făcând slujbele cortului.
9Pune-i pe leviţi la'ndemâna lui Aaron şi a fiilor săi, preoţii; ei Îmi vor fi dăruiţi Mie, ei dintre fiii lui Israel.
10Iar pe Aaron şi pe fiii săi îi vei pune mai-mari peste cortul mărturiei; în grija lor va fi slujba preoţească şi toate cele ce sunt pe jertfelnic şi înlăuntrul perdelei b; străinul care se va apropia va fi omorât“.
11Şi a grăit Domnul către Moise, zicând:
12„Iată, din mijlocul fiilor lui Israel Eu i-am luat pe leviţi în locul a tot întâi-născutul, cel ce se naşte'ntâi între fiii lui Israel; în schimbul lor vor fi, şi ai Mei vor fi leviţii;
13fiindcă toţi întâi-născuţii sunt ai Mei; în ziua'n care i-am lovit pe toţi întâi-născuţii din ţara Egiptului Mi i-am sfinţit Mie pe toţi întâi-născuţii din Israel, de la om până la dobitoc; ai Mei vor fi! Eu sunt Domnul!“
14Şi a grăit Domnul către Moise în pustia Sinai, zicând:
15„Numără-i pe fiii lui Levi, după familiile lor părinteşti, după rudenia lor; îi vei număra pe toţi cei de parte bărbătească, de la o lună'n sus“.
16Moise şi Aaron i-au numărat după cuvântul Domnului, aşa cum le poruncise Domnul.
17Iată acum numele fiilor lui Levi: Gherşon, Cahat şi Merari.
18Şi iată numele fiilor lui Gherşon, după rudeniile lor: Libni şi Şimei.
19Fiii lui Cahat, după rudeniile lor: Amram, Iţhar, Hebron şi Uziel.
20Fiii lui Merari, după rudeniile lor: Mahli şi Muşi. Acestea sunt neamurile lui Levi, după familiile lor părinteşti.
21De Gherşon se ţin neamul lui Libni şi neamul lui Şimei; aceste neamuri sunt ale lui Gherşon.
22Cei număraţi ai lor, socotindu-se toţi cei de parte bărbătească de la o lună'n sus, cei număraţi ai lor au fost şapte mii cinci sute.
23Fiii lui Gherşon îşi aşezau tabăra în spatele cortului, spre asfinţit.
24Căpetenia casei părinteşti a neamului lui Gherşon era Eliasaf, fiul lui Lael.
25La cortul mărturiei, fiii lui Gherşon aveau în seamă cortul şi acoperământul lui, vălul de la uşa cortului adunării,
26pânzele curţii, perdeaua de la intrarea'n curtea cortului, precum şi toate obiectele lui.
27De Cahat se ţin neamul lui Amram, neamul lui Iţhar, neamul lui Hebron şi neamul lui Uziel; aceste neamuri sunt ale lui Cahat.
28Socotindu-i pe toţi cei de parte bărbătească de la o lună'n sus, numărul celor ce aveau în seamă sfântul locaş era de opt mii trei sute.
29Neamurile fiilor lui Cahat îşi aşezau tabăra într'o latură a cortului, spre miazăzi.
30Căpetenia casei părinteşti a neamului lui Cahat era Elţafan, fiul lui Uziel.
31În paza lor se aflau chivotul, masa, sfeşnicul, jertfelnicul, obiectele pentru sfintele slujbe, perdeaua cu toate ale ei.
32Căpetenie peste căpeteniile leviţilor era Eleazar, fiul preotului Aaron, rânduit să privegheze pe cei ce aveau în seamă sfântul locaş.
33De Merari se ţin neamul lui Mahli şi neamul lui Muşi; aceste neamuri sunt ale lui Merari;
34socotindu-i pe toţi cei de parte bărbătească de la o lună'n sus, numărul lor era de şase mii două sute.
35Căpetenie peste casa părintească a neamului lui Merari era Ţuriel, fiul lui Abihael. Ei îşi aşezau tabăra într'o latură a cortului, spre miazănoapte.
36Fiii lui Merari aveau în seamă pilaştrii cortului, zăvoarele, stâlpii şi tălpicele lui, şi toate lucrurile şi uneltele lor,
37stâlpii curţii de jur-împrejur, cu tălpicele, ţăruşii şi frânghiile lor.
38Iar în partea din faţă a cortului mărturiei, spre răsărit, îşi aşezau tabăra Moise, Aaron şi fiii acestuia, în seama cărora se afla sfântul locaş pe care-ar fi trebuit să-l aibă'n seamă fiii lui Israel. Străinul ce se va apropia va fi omorât.
39Întru totul, numărul leviţilor număraţi de Moise şi Aaron din porunca Domnului, după neamurile lor, parte bărbătească de la o lună'n sus, au fost douăzeci şi două de mii.
40Şi a grăit Domnul către Moise: „Numără-i pe toţi întâi-născuţii de parte bărbătească dintre fiii lui Israel, de la o lună'n sus, şi fă-le numărul după nume.
41Şi pe leviţi îi vei lua pentru Mine – Eu sunt Domnul – în locul tuturor întâi-născuţilor din fiii lui Israel, iar vitele leviţilor în locul tuturor întâi-născuţilor din vitele fiilor lui Israel“.
42Atunci Moise i-a numărat, după cum îi poruncise Domnul, pe toţi întâi-născuţii dintre fiii lui Israel.
43De toţi, întâi-născuţii de parte bărbătească de la o lună'n sus, după numărul numelor, au fost douăzeci şi două de mii două sute şaptezeci şi trei.
44Şi a grăit Domnul către Moise, zicând:
45„Ia-i pe leviţi în locul tuturor întâi-născuţilor din fiii lui Israel, şi vitele leviţilor în locul vitelor lor. Leviţii vor fi ai Mei. Eu sunt Domnul!
46Pentru răscumpărarea celor două sute şaptezeci şi trei de întâi-născuţi ai fiilor lui Israel care trec peste numărul leviţilor
47vei lua câte cinci sicli de cap; îi vei lua socotiţi după siclul sfânt, adică douăzeci de ghere într'un siclu,
48şi argintul acesta îl vei da lui Aaron şi fiilor săi ca răscumpărare pentru cei ce sunt peste număr“.
49Iar Moise a luat argintul de răscumpărare a celor ce treceau de numărul leviţilor,
50de la întâii-născuţi ai fiilor lui Israel a luat el argintul: o mie trei sute şaizeci şi cinci de sicli, după siclul sfânt.
51Şi, după cuvântul Domnului, argintul pentru răscumpărarea celor ce prisoseau a fost dat de Moise lui Aaron şi fiilor acestuia, aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise.