Nm 03:17
Iată acum numele fiilor lui Levi: Gherşon, Cahat şi Merari.
Nm 26
CAPITOLUL 26
Numărarea din nou a poporului.
1Şi a fost că după această pedeapsă a grăit Domnul către Moise şi către Eleazar, fiul lui Aaron preotul, zicând:
2„Număraţi întreaga obşte a fiilor lui Israel, de la douăzeci de ani în sus, după familiile lor, pe toţi cei buni de război în Israel“ a.
3Atunci Moise şi Eleazar preotul le-au grăit în şesurile Moabului, la Iordan, în dreptul Ierihonului, zicând:
4„... de la douăzeci de ani în sus“ – aşa cum i-a grăit Domnul lui Moise b. Iată fiii lui Israel care au ieşit din ţara Egiptului c:
5Ruben, întâiul-născut al lui Israel. Fiii lui Ruben: Enoh şi neamul lui Enoh; din Falu, neamul Faluiţilor.
6Din Heţron, neamul Heţroniţilor; din Carmi, neamul Carmiţilor.
7Acestea sunt neamurile lui Ruben; şi s'au numărat patruzeci şi trei de mii şapte sute treizeci.
8Fiul lui Falu: Eliab.
9Fiii lui Eliab: Nemuel, Datan şi Abiron. Datan şi Abiron sunt aceia care s'au răznit de obşte şi s'au ridicat împotriva lui Moise şi a lui Aaron împreună cu părtaşii lui Core, când aceştia au stârnit răzvrătire împotriva Domnului
10şi şi-a deschis pământul gura şi i-a înghiţit, pe ei şi pe Core; şi împreună cu ei au murit şi părtaşii lor, când focul a mistuit două sute cincizeci de oameni; şi au rămas ei ca pildă.
11Dar fiii lui Core n'au murit.
12Fiii lui Simeon, după familiile lor: din Iemuel, neamul Iemuelilor; din Iamin, neamul Iaminilor; din Iachin, neamul Iachinilor;
13din Zerah, neamul Zerahilor; din Saul, neamul Sauliţilor.
14Acestea sunt neamurile cele din Simeon, la a căror numărătoare s'au găsit douăzeci şi două de mii două sute.
15Fiii lui Gad, după neamurile lor: din Ţefon, neamul Ţefonienilor; din Haghi, neamul Haghiţilor; din Şunie, neamul Şunienilor;
16din Ozni, neamul Oznienilor; din Eri, neamul Erienilor;
17din Arod, neamul Arodeilor; din Areli, neamul Arelienilor.
18Acestea sunt neamurile fiilor lui Gad, la a căror numărătoare s'au găsit patruzeci de mii cinci sute.
19Fiii lui Iuda: Ir şi Onan, Şela, Fares şi Zara; însă Ir şi Onan au murit în ţara Canaanului.
20Şi fiii lui Iuda, după neamurile lor: din Şela, neamul Şelaenilor; din Fares, neamul Fareseilor; din Zara, neamul Zaraenilor.
21Fiii lui Fares: din Hesron, neamul Hesroneilor; din Hamul, neamul Hamulienilor.
22Acestea sunt neamurile din Iuda, la a căror numărătoare s'au găsit şaptezeci şi şase de mii cinci sute.
23Fiii lui Isahar, după neamurile lor: din Tola, neamul Tolaenilor; din Fuva, neamul Fuvaenilor;
24din Iaşub, neamul Iaşubienilor; din Şimron, neamul Şimronienilor.
25Acestea sunt neamurile din Isahar, la a căror numărătoare s'au găsit şaizeci şi patru de mii trei sute.
26Fiii lui Zabulon, după neamurile lor: din Sered, neamul Seredienilor; din Elon, neamul Elonienilor; din Iahleil, neamul Iahleililor.
27Acestea sunt neamurile din Zabulon, la a căror numărătoare s'au găsit şaizeci de mii cinci sute.
28Fiii lui Iosif: Manase şi Efraim.
29Fiii lui Manase, după neamurile lor: din Machir, neamul Machirienilor; din Machir s'a născut Galaad şi din Galaad este neamul Galaadenilor.
30Fiii lui Galaad: din Iezer, neamul Iezerienilor; din Helec, neamul Helecienilor;
31din Asriel, neamul Asrielienilor; din Şechem, neamul Şechemienilor;
32din Şemida, neamul Şemidienilor; din Hefer, neamul Heferienilor.
33Salfaad, fiul lui Hefer, n'a avut fii, ci numai fiice; numele fiicelor lui Salfaad: Mahla, Noa, Hogla, Milca şi Tirţa.
34Acestea sunt neamurile lui Manase, la a căror numărătoare s'au găsit cincizeci şi două de mii şapte sute.
35Fiii lui Efraim, după neamurile lor: din Şutelah, neamul Şutelahienilor; din Becher, neamul Becherienilor; din Tahan, neamul Tahanienilor.
36Iar fiii lui Şutelah: din Eran, neamul Eranienilor.
37Acestea sunt neamurile fiilor lui Efraim, la a căror numărătoare s'au găsit treizeci şi două de mii cinci sute. Aceştia sunt fiii lui Iosif după neamurile lor.
38Fiii lui Veniamin, după neamurile lor: din Bela, neamul Belaenilor; din Aşbel, neamul Aşbelienilor; din Ahiram, neamul Ahiramienilor;
39din Şefufam, neamul Şefufamienilor; din Hufam, neamul Hufamienilor.
40Iar fiii lui Bela: Ard şi Naaman: din Ard, neamul Ardienilor şi din Naaman, neamul Naamanienilor.
41Aceştia sunt fiii lui Veniamin după neamurile lor, la a căror numărătoare s'au găsit patruzeci şi cinci de mii şase sute.
42Fiii lui Dan, după neamurile lor: din Şuham, neamul Şuhamienilor. Acestea sunt familiile lui Dan, după neamurile lor.
43Şi neamurile lui Şuhan, la numărătoarea lor, au fost de toate şaizeci şi patru de mii patru sute.
44Fiii lui Aşer, după neamurile lor: din Imna, neamul Imnaenilor; din Işba, neamul Işbaenilor; din Verie, neamul Verienilor.
45Din fiii lui Verie: din Heber, neamul Heberienilor; din Malchiel, neamul Malchielilor.
46Şi numele fiicei lui Aşer a fost Serah.
47Acestea sunt neamurile fiilor lui Aşer, la a căror numărătoare s'au găsit cincizeci şi trei de mii patru sute.
48Fiii lui Neftali, după neamurile lor: din Iahţeel, neamul Iahţeelienilor; din Guni, neamul Gunienilor.
49Din Ieţer, neamul Ieţerienilor; din Şilem, neamul Şilemienilor.
50Acestea sunt neamurile lui Neftali, după familiile lor, la a căror numărătoare s'au găsit patruzeci şi cinci de mii patru sute.
51Iată numărul fiilor lui Israel, al celor ce au intrat la numărătoare: şase sute una mii şapte sute treizeci.
52Apoi a grăit Domnul către Moise, zicând:
53„Acestora li se va împărţi pământul, să-l moştenească după numărul numelor lor;
54celor mai mulţi le vei da moşie mai mare, iar celor mai puţini le vei da moşie mai mică; fiecăruia să i se dea moşie potrivit cu ceea ce s'a socotit la numărătoare.
55Pământul se va împărţi prin sorţi, anume după neamul seminţiilor lor să-şi primească şi părţile:
56prin sorţi vei împărţi moşia între cei mulţi şi cei puţini“.
57Iată-i acum pe fiii lui Levi, după neamurile lor: din Gherşon, neamul Gherşonienilor; din Cahat, neamul Cahatienilor; din Merari, neamul Merarienilor.
58Iată neamurile fiilor lui Levi: neamul lui Libni, neamul lui Hebron, neamul lui Mahli, neamul lui Muşi şi neamul lui Core. Din Cahat s'a născut Amram.
59Femeia acestuia se numea Iochebed, fiica lui Levi, pe care femeia lui Levi i-a născut-o în Egipt; iar ea i-a născut lui Amram pe Aaron, pe Moise şi pe Mariam, sora lor.
60Lui Aaron i s'au născut: Nadab şi Abiud, Eleazar şi Itamar.
61Dar Nadab şi Abiud au murit când au adus foc străin înaintea Domnului, în pustia Sinai.
62Şi s'au numărat toţi cei de parte bărbătească de la o lună în sus şi s'au găsit douăzeci şi trei de mii; căci aceştia nu fuseseră număraţi împreună cu fiii lui Israel, pentru că nu li s'a dat moştenire printre fiii lui Israel.
63Aceştia sunt cei număraţi de Moise şi de Eleazar preotul, cei ce i-au numărat pe fiii lui Israel în şesurile Moabului, lângă Iordan, în dreptul Ierihonului.
64Printre ei nu se afla nici unul din fiii lui Israel număraţi de Moise şi de preotul Aaron în pustia Sinai,
65căci Domnul le spusese acestora că vor muri toţi în pustie – şi n'a rămas din ei nici unul, în afară de Caleb, fiul lui Iefone, şi de Iosua al lui Navi.