Nm 03:15
„Numără-i pe fiii lui Levi, după familiile lor părinteşti, după rudenia lor; îi vei număra pe toţi cei de parte bărbătească, de la o lună'n sus“.
Nm 1
CAPITOLUL 1
Luptătorii lui Israel.
1În cel de al doilea an de la ieşirea lor din ţara Egiptului, în ziua întâi a lunii a doua grăit-a Domnul către Moise în pustia Sinai, în cortul mărturiei, zicând:
2„Număraţi toată obştea fiilor lui Israel după neamurile lor a, după familiile lor b, socotindu-le numărul după numele lor, om cu om, tot bărbatul
3de la douăzeci de ani în sus, tot cel ce poate ieşi la oaste în Israel, toţi să fie număraţi de tine şi de Aaron după armele lor.
4Cu voi va mai fi câte un om din fiecare neam, bărbatul cel mai de seamă în familia sa.
5Iată numele bărbaţilor care vor fi cu voi: Din Ruben: Eliţur, fiul lui Şedeur;
6din Simeon: Şelumiel, fiul lui Ţurişadai;
7din Iuda: Naason, fiul lui Aminadab;
8din Isahar: Natanael, fiul lui Ţuar;
9din Zabulon: Eliab, fiul lui Helon;
10din fiii lui Iosif: Elişama, fiul lui Amihud, din Efraim; şi Gamaliel, fiul lui Pedaţur, din Manase;
11din Veniamin: Abidan, fiul lui Ghedeon;
12din Dan: Ahiezer, fiul lui Amişadai;
13din Aşer: Paghiel, fiul lui Ocran;
14din Gad: Eliasaf, fiul lui Raguel;
15din Neftali: Ahira, fiul lui Enan.
16Aceştia sunt cei aleşi din obşte, capii seminţiilor strămoşeşti, căpeteniile peste mii în Israel“.
17Moise şi Aaron i-au luat pe bărbaţii aceştia ce fuseseră numiţi pe numele lor,
18au adunat toată obştea în ziua cea dintâi a lunii a doua din anul al doilea, şi au înscris, după spiţa neamurilor lor, pe toţi bărbaţii de la douăzeci de ani în sus, pe seminţii, pe familii şi pe numele lor, om cu om.
19Numărătoarea aceasta a făcut-o Moise în pustia Sinai, aşa cum îi poruncise Domnul.
20Fiii lui Ruben – întâiul-născut al lui Israel – după neamurile lor, după rudenia lor, după familiile lor, socotindu-i om cu om după numărul numelor lor, toţi bărbaţii de la douăzeci de ani în sus, toţi cei în stare să poarte arme:
21din seminţia lui Ruben au fost număraţi patruzeci şi şase de mii cinci sute.
22Fiii lui Simeon, după neamurile lor, după rudenia lor, după familiile lor, socotindu-i om cu om după numărul numelor lor, toţi bărbaţii de la douăzeci de ani în sus, toţi cei în stare să poarte arme:
23din seminţia lui Simeon au fost număraţi cincizeci şi nouă de mii trei sute.
24Fiii lui Gad, după neamurile lor, după rudenia lor, după familiile lor, socotindu-i om cu om după numărul numelor lor, toţi bărbaţii de la douăzeci de ani în sus, toţi cei în stare să poarte arme:
25din seminţia lui Gad au fost număraţi patruzeci şi cinci de mii şase sute cincizeci.
26Fiii lui Iuda, după neamurile lor, după rudenia lor, după familiile lor, socotindu-i om cu om după numărul numelor lor, toţi bărbaţii de la douăzeci de ani în sus, toţi cei în stare să poarte arme:
27din seminţia lui Iuda au fost număraţi şaptezeci şi patru de mii şase sute.
28Fiii lui Isahar, după neamurile lor, după rudenia lor, după familiile lor, socotindu-i om cu om după numărul numelor lor, toţi bărbaţii de la douăzeci de ani în sus, toţi cei în stare să poarte arme:
29din seminţia lui Isahar au fost număraţi cincizeci şi patru de mii patru sute.
30Fiii lui Zabulon, după neamurile lor, după rudenia lor, după familiile lor, socotindu-i om cu om după numărul numelor lor, toţi bărbaţii de la douăzeci de ani în sus, toţi cei în stare să poarte arme:
31din seminţia lui Zabulon au fost număraţi cincizeci şi şapte de mii patru sute.
32Dintre fiii lui Iosif, fiii lui Efraim, după neamurile lor, după rudenia lor, după familiile lor, socotindu-i după numărul numelor lor, toţi bărbaţii de la douăzeci de ani în sus, toţi cei în stare să poarte arme:
33din seminţia lui Efraim au fost număraţi patruzeci de mii cinci sute;
34fiii lui Manase, după neamurile lor, după rudenia lor, după familiile lor, socotindu-i om cu om după numărul numelor lor, toţi bărbaţii de la douăzeci de ani în sus, toţi cei în stare să poarte arme:
35din seminţia lui Manase au fost număraţi treizeci şi două de mii două sute.
36Fiii lui Veniamin, după neamurile lor, după rudenia lor, după familiile lor, socotindu-i om cu om după numărul numelor lor, toţi bărbaţii de la douăzeci de ani în sus, toţi cei în stare să poarte arme:
37din seminţia lui Veniamin au fost număraţi treizeci şi cinci de mii patru sute.
38Fiii lui Dan, după neamurile lor, după rudenia lor, după familiile lor, socotindu-i om cu om după numărul numelor lor, toţi bărbaţii de la douăzeci de ani în sus, toţi cei în stare să poarte arme:
39din seminţia lui Dan au fost număraţi şaizeci şi două de mii şapte sute.
40Fiii lui Aşer, după neamurile lor, după rudenia lor, după familiile lor, socotindu-i om cu om după numărul numelor lor, toţi bărbaţii de la douăzeci de ani în sus, toţi cei în stare să poarte arme:
41din seminţia lui Aşer au fost număraţi patruzeci şi una de mii cinci sute.
42Fiii lui Neftali, după neamurile lor, după rudenia lor, după familiile lor, socotindu-i om cu om după numărul numelor lor, toţi bărbaţii de la douăzeci de ani în sus, toţi cei în stare să poarte arme:
43din seminţia lui Neftali au fost număraţi cincizeci şi trei de mii patru sute.
44Acestea sunt numerele ieşite din numărătoarea făcută de Moise şi Aaron împreună cu cei doisprezece bărbaţi, căpeteniile lui Israel, câte un bărbat pentru fiecare seminţie, după neamul strămoşesc.
45Aşadar, întregul număr al fiilor lui Israel, cu armele lor, al celor de la douăzeci de ani în sus, al tuturor celor în stare să iasă la război întru Israel,
46a fost de şase sute trei mii cinci sute cincizeci.
47Cu ei însă nu au fost număraţi şi leviţii după seminţia părinţilor lor.
48Şi a grăit Domnul către Moise, zicând:
49„Vezi ca seminţia lui Levi să n'o treci la numărătoare; numărul lor să nu-l socoteşti între fiii lui Israel;
50ci pe leviţi rânduieşte-i la cortul mărturiei şi la toate lucrurile lui şi la toate câte sunt în el. Ei vor purta cortul cu toate lucrurile lui, vor sluji în el, şi'mprejurul cortului îşi vor aşeza tabăra.
51Când va fi să plece cortul, leviţii îl vor strânge; când va fi să se oprească, leviţii îl vor întinde; străinul c care se va apropia va fi omorât.
52Fiii lui Israel vor tăbărî fiecare în tabăra sa, fiecare sub steagul său şi sub armele sale.
53Iar leviţii îşi vor aşeza tabăra în apropiere, împrejurul cortului mărturiei, ca nu cumva păcat să fie întru fiii lui Israel d; ei, leviţii, vor fi straja cortului mărturiei“.
54Şi au făcut fiii lui Israel după tot ceea ce Domnul le poruncise lui Moise şi Aaron; aşa au făcut.