Mal 01:02
„Eu v'am iubit, zice Domnul, dar voi aţi zis: «Întru ce anume ne-ai iubit?» Oare nu era Esau c fratele lui Iacob? –, zice Domnul –, dar Eu l-am iubit pe Iacob
Fc 25
A doua căsătorie a lui Avraam. Moartea lui Avraam. Esau şi Iacob, fiii lui Isaac.
1Avraam însă şi-a mai luat o femeie, al cărei nume era Chetura.
2Ea i i-a născut pe Zimran, Iocşan, Medan, Madian, Işbac şi Şuah.
3Lui Iocşan i s'au născut Şeba, Teman şi Dedan. Iar fiii lui Dedan au fost: Raguel, Navdeel a, Aşurim, Letuşim şi Leumim.
4Iar fiii lui Madian au fost: Efa, Efer, Enoh, Abida şi Eldaa. Aceştia toţi au fost fiii Cheturei.
5Avraam, însă, toate averile sale i le-a dat fiului său Isaac.
6Cât despre fiii ţiitoarelor sale, Avraam le-a făcut daruri şi, încăfiind el în viaţă, i-a trimis departe de la Isaac,fiul său, spre răsărit, în ţinuturile Soarelui-Răsare.
7Zilele vieţii lui Avraam, câte le-a trăit, au fost o sută şaptezeci şi cinci de ani.
8Şi dându-şi cea din urmă suflare, a murit Avraam la bătrâneţi fericite, bătrân şi sătul de zile, şi s'a adăugat la poporul său.
9Iar fiii săi, Isaac şi Ismael, l-au îngropat în peştera Macpela, din ţarina lui Efron, fiul lui Ţohar Heteul, în faţa stejarului Mamvri,
10ţarina şi peştera pe care Avraam le cumpărase de la fiii lui Het. Acolo sunt îngropaţi Avraam şi Sarra, femeia lui.
11Şi a fost că după moartea lui Avraam l-a binecuvântat Dumnezeu pe Isaac, fiul lui. Isaac locuia la Beer-Lahai-Roi b.
12Iată-i acum şi pe urmaşii lui Ismael, fiul lui Avraam, cel pe care i l-a născut lui Avraam egipteanca Agar, slujnica Sarrei;
13şi iată numele fiilor lui Ismael, după numele neamurilor lor: întâiul născut al lui Ismael a fost Nebaiot; după el urmează Chedar, Adbeel şi Mibsam,
14Mişma, Duma şi Masa,
15Hadad, Tema, Etur, Nafiş şi Chedma.
16Aceştia sunt fiii lui Ismael şi acestea sunt numele lor, după aşezările c lor şi după taberele d lor; doisprezece voievozi, după neamurile lor.
17Iar anii vieţii lui Ismael aceştia sunt: o sută treizeci şi şapte; şi dându-şi suflarea din urmă, a murit şi s'a adăugat la neamul său.
18Iar el e s'a întins de la Havila până la Şur, care este în faţa Egiptului, pe drumul ce duce spre Aşurim f; el şi-a făcut aşezare în faţa tuturor fraţilor săi.
19Iar spiţa neamului lui Isaac, fiul lui Avraam, aceasta este: lui Avraam i s'a născut Isaac.
20Isaac însă era de patruzeci de ani când şi-a luat de femeie pe Rebeca, fata lui Batuel Arameul din Mesopotamia şi sora lui Laban Arameul.
21Isaac I s'a rugat Domnului pentru Rebeca, femeia sa, că era stearpă; şi Domnul l-a ascultat, iar femeia lui, Rebeca, a zămislit.
22Dar copiii se îmbrânceau într'însa, iar ea a zis: „Dac'aşa-i să-mi fie, de ce mai sunt aşa?...“. Şi s'a dus să-L întrebe pe Domnul.
23Domnul însă i-a zis: „Două neamuri sunt în pântecele tău, şi două popoare din pântecele tău se vor împărţi; unul va fi mai puternic decât celălalt, iar cel mai mare îi va sluji celui mai mic!“
24Şi când i-a venit Rebecăi vremea să nască, iată că'n pântecele ei erau doi gemeni.
25Fiul cel întâi-născut a venit afară roşu, păros peste tot ca o pâslă; şi i-a pus numele Esau g.
26După aceea a ieşit fratele acestuia, ţinându-l cu mâna pe Esau de călcâi h; şi i s'a pus numele Iacob i. Iar Isaac era de şaizeci de ani când i s'au născut aceştia din Rebeca.
27Băieţii s'au făcut mari; Esau era vânător încercat, om al câmpiei; Iacob era om liniştit, trăind în corturi.
28Isaac îl iubea pe Esau, fiindcă-i plăcea vânatul acestuia; Rebeca însă îl iubea pe Iacob.
29Iacob îşi fierbea o fiertură când Esau a venit din câmpie, hămesit.
30Şi a zis Esau către Iacob: „Dă-mi să mănânc din această fiertură roşie j, că sunt hămesit!“ Iată de ce s'a numit el Edom.
31Iacob însă i-a zis lui Esau: „Vinde-mi acum, de'ndată, dreptul tău de'ntâi-născut!“
32Esau a zis: „Iată, eu stau să mor; la ce-mi e bun dreptul de'ntâi-născut?...“.
33Iacob i-a zis: „Jură-mi-te-acum, de'ndată!“ Şi i s'a jurat şi i-a vândut lui Iacob dreptul său de întâi-născut.
34Atunci Iacob i-a dat lui Esau pâine şi fiertură de linte, iar acesta a mâncat şi a băut, apoi s'a sculat şi s'a dus. Şi astfel şi-a nesocotit Esau dreptul său de'ntâi-născut.