Iz 11:20
pentru ca ei în poruncile Mele să umble şi rânduielile Mele să le păzească şi să le facă; şi ei Îmi vor fi Mie popor, iar Eu le voi fi lor Dumnezeu.
Iz 36
Profeţie asupra munţilor lui Israel.
1Şi tu, fiul omului, profeţeşte despre munţii lui Israel a şi spune-le munţilor lui Israel: Auziţi cuvântul Domnului!
2Aşa grăieşte Domnul: Fiindcă duşmanul a zis împotriva voastră: «Aha!, vechile locuri pustii ni s'au făcut nouă spre stăpânire!»,
3de aceea profeţeşte şi zi: Aşa grăieşte Domnul Domn: De vreme ce voi aţi fost înjosiţi şi urâţi de cei ce sunt împrejurul vostru, pentru ca să intraţi sub stăpânirea altor neamuri, şi fiindcă aţi devenit batjocură clevetitorilor şi ocară neamurilor,
4de aceea, voi, munţi ai lui Israel, auziţi cuvântul Domnului: Aşa grăieşte Domnul către munţii şi către dealurile şi către văile şi către pâraiele şi către [locurile] pustiite şi nimicite şi către cetăţile care-au fost părăsite şi au devenit pradă şi batjocură celorlalte neamuri de primprejur,
5de aceea, aşa grăieşte Domnul Domn: Da, în focul mâniei Mele am grăit împotriva celorlalte neamuri şi împotriva a toată Idumeea, pentru că ele şi-au însuşit ţara Mea ca s'o stăpânească'ntru veselie, necinstind vieţile şi vrând s'o nimicească prin jaf,
6de aceea, tu profeţeşte asupra ţării lui Israel şi spune-le munţilor şi dealurilor şi văilor şi codrilor: Aşa grăieşte Domnul: Iată, Eu întru gelozia Mea şi'ntru mânia Mea am grăit, pentru că voi aţi suferit ocările păgânilor.
7De aceea, iată, Eu Îmi voi ridica mâna împotriva neamurilor dimprejurul vostru; ele îşi vor purta propria lor ocară.
8Dar strugurii voştri şi roadele voastre, o, munţi ai lui Israel, poporul Meu le va mânca, fiindcă el nădăjduieşte să vină.
9Că, iată, Eu Mă îndrept asupra voastră şi am să caut spre voi, şi veţi fi araţi şi semănaţi
10şi'ntru voi am să'nmulţesc oameni – însăşi casa lui Israel, până la unul – şi cetăţile voastre vor fi locuite, iar cele pustii vor fi zidite.
11Oameni şi vite voi înmulţi întru voi; şi-am să vă fac să fiţi locuiţi ca la'nceputul vostru; şi binele vi-l voi face mai mult decât pe vremuri, iar voi veţi cunoaşte că Eu sunt Domnul.
12Şi voi face ca'ntru voi să se nască oameni – poporul Meu Israel – şi ei vă vor moşteni, iar voi le veţi fi moşie şi nu veţi mai duce lipsă de ei.
13Aşa grăieşte Domnul Domn: Fiindcă ţi-am zis: «Tu eşti un mâncător de oameni şi ţi-ai lipsit neamul de copiii lui»,
14de aceea: tu nu vei mai mânca oameni şi nu-ţi vei mai lipsi neamul de copiii lui, zice Domnul Domn.
15Şi'mpotriva voastră nu se va mai auzi defăimarea neamurilor, iar ocara popoarelor nu o veţi mai suferi, zice Domnul Domn“.
16Şi a fost cuvântul Domnului către mine, zicând:
17„Fiul omului, cei din casa lui Israel au locuit pe pământul lor, dar ei l-au spurcat cu purtările lor b: cu idolii lor, şi cu necurăţiile lor; purtările lor au devenit în faţa Mea ca necurăţiile femeii la scurgere.
18Iar Eu Mi-am revărsat mânia peste ei, din pricina sângelui pe care l-au vărsat pe pământ şi din pricina idolilor cu care l-au spurcat. c
19Şi i-am risipit printre neamuri şi i-am vânturat prin ţări; după purtările lor şi după păcatul lor i-am judecat.
20Şi intrând ei printre neamurile la care au mers, au necinstit numele Meu cel sfânt, că se zicea despre ei: «Aceştia sunt poporul Domnului, şi din ţara Lui au ieşit».
21Dar Eu i-am cruţat, de dragul numelui Meu cel sfânt pe care cei din casa lui Israel l-au necinstit printre neamurile la care au mers.
22De aceea, spune-i casei lui Israel: Aşa grăieşte Domnul Domn: Nu de dragul vostru, o, casa lui Israel, vă fac Eu aceasta, ci de dragul numelui Meu cel sfânt pe care voi l-aţi necinstit printre neamurile la care aţi mers.
23 Şi voi sfinţi numele Meu cel mare, pe care voi l-aţi necinstit printre neamuri, pe care în mijlocul lor l-aţi necinstit; şi vor cunoaşte neamurile că Eu sunt Domnul – zice Domnul – atunci când Eu întru voi Mă voi sfinţi în faţa ochilor lor.
24Şi vă voi lua de printre neamuri, şi din toate ţările vă voi aduna şi vă voi aduce în propria voastră ţară;
25şi vă voi stropi cu apă curată şi vă veţi curăţi de toate necurăţiile voastre; şi de toţi idolii voştri vă voi curăţi.
26Şi vă voi da o inimă nouă, şi duh nou voi da întru voi; inima de piatră o voi lua din trupul vostru şi vă voi da inimă de carne.
27Duhul Meu Îl voi pune înlăuntrul vostru şi voi face ca voi să umblaţi în rânduielile Mele, iar judecăţile Mele să le păziţi şi să le faceţi.
28Şi veţi locui pe pământul pe care Eu l-am dat părinţilor voştri, şi-Mi veţi fi Mie popor, iar Eu vă voi fi vouă Dumnezeu.
29Şi vă voi mântui din toate necurăţiile voastre; şi voi chema grâul şi-l voi înmulţi şi nu voi aduce foamete asupra voastră.
30Şi voi înmulţi roada pomilor şi roadele ţarinei, ca să nu purtaţi voi printre neamuri ocara foametei.
31Şi vă veţi aduce aminte de purtările voastre cele rele şi de scornirile voastre idoleşti, care nu erau bune, şi veţi fi dezgustaţi în propriii voştri ochi de nelegiuirile şi spurcăciunile voastre.
32Nu de dragul vostru voi face Eu [aceasta], zice Domnul Domn, dar [pe aceasta] s'o ştiţi: Ruşinaţi-vă şi întoarceţi-vă din căile voastre, o, casa lui Israel!
33Aşa grăieşte Domnul Domn: În ziua'n care vă voi curăţi de toate fărădelegile voastre, voi face să fie locuite cetăţile şi să fie zidite cele pustiite;
34atunci pământul pustiu va fi lucrat - după ce mai înainte era pustiu în ochii fiecărui călător.
35Şi se va zice: «Acest pământ pustiu a devenit ca o grădină a desfătării d; iar cetăţile goale şi pustii şi dărâmate sunt acum puternic aşezate».
36Iar neamurile câte au mai rămas împrejurul vostru vor cunoaşte că Eu sunt Domnul: Eu am zidit [cetăţile] surpate şi Eu am răsădit [pământurile] pustiite; Eu, Domnul, am grăit, şi Eu voi face! e
37Aşa grăieşte Domnul Domn: De data aceasta, Eu voi fi căutat de cei din casa lui Israel, ca să-i zidesc; f îi voi înmulţi, pe ei, oamenii, ca pe oi;
38ca pe nişte oi sfinte, ca oile Ierusalimului la sărbătorile lui; g aşa vor fi cetăţile pustii: pline de oameni. Şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul!“