Iz 36:01
Şi tu, fiul omului, profeţeşte despre munţii lui Israel a şi spune-le munţilor lui Israel: Auziţi cuvântul Domnului!
Iz 6
Profeţie împotriva munţilor lui Israel.
1Şi a fost cuvântul Domnului către mine, zicând:
2„Fiul omului, aţinteşte-ţi faţa spre munţii lui Israel a şi profeţeşte despre ei.
3Şi vei zice: Voi, munţii lui Israel, auziţi cuvântul Domnului: Aşa le grăieşte Domnul munţilor şi dealurilor şi văilor şi pădurilor: Iată, sabie aduc asupra voastră, iar locurile voastre cele înalte b vor pieri.
4Jertfelnicele voastre vor fi sparte'n bucăţi, precum şi vetrele voastre idoleşti c, iar pe cei ucişi ai voştri îi voi arunca înaintea idolilor voştri;
5stârvurile fiilor lui Israel le voi pune'n faţa idolilor lor d, iar oasele voastre le voi risipi împrejurul jertfelnicelor voastre.
6Peste tot unde locuiţi, cetăţile vor fi pustiite, iar locurile voastre cele înalte se vor deşerta, pentru ca jertfelnicele voastre să piară de istov, idolii voştri să fie sfărâmaţi, vetrele voastre idoleşti să fie surpate, iar faptele voastre, stârpite.
7[Oameni] ucişi vor cădea în mijlocul vostru, iar voi veţi cunoaşte că Eu sunt Domnul.
8Dar pe aceia dintre voi care au scăpat de sabie printre neamuri îi voi lăsa întru voi, atunci când vă voi risipi prin alte ţări;
9atunci aceia dintre voi care au scăpat de sabie printre neamurile la care au fost duşi în robie îşi vor aduce aminte de Mine (că M'am jurat împotriva inimii lor care pleacă de la Mine'n desfrânare şi împotriva ochilor lor care se desfrânează după cum au apucat) şi feţele lor vor plânge pentru răutăţile pe care ei le-au făcut e întru toate urâciunile lor.
10Şi vor cunoaşte că Eu, Domnul, nu în zadar le-am spus că le voi face tot răul acesta“.
11Aşa grăieşte Domnul: „Bate din mâini şi bate din picior şi zi: «Bravo, bravo!» peste toate urâciunile casei lui Israel, că de sabie şi de foamete şi de moarte vor cădea.
12Cel ce este aproape va cădea de sabie; cel ce este departe va muri prin moarte; cel ce se află în împresurare se va topi de foame, iar Eu Îmi voi plini mânia asupră-le.
13Atunci veţi cunoaşte că Eu sunt Domnul, când cei ucişi ai voştri vor fi în mijlocul idolilor voştri, împrejurul jertfelnicelor voastre din fiece deal înalt şi din fiece vârf de munte şi de sub fiece copac umbros, acolo unde ei le-au îmbiat mireasmă dulce idolilor lor.
14Şi Eu Îmi voi întinde mâna împotriva lor: pământul lor îl voi face pustiu şi pustiit, începând de la pustiul Diblat f, peste tot unde locuiesc ei, şi veţi cunoaşte că Eu sunt Domnul“.