Sol 03:10
Nelegiuiţii însă, ei vor primi pedeapsă pe-a gândului măsură:
de drept nu le-a păsat, de Domnul au fugit.
Sir 16
CAPITOLUL 16
Copiii prost crescuţi. Pedepsirea păcătoşilor. Lucrarea lui Dumnezeu în făptura Sa.
1
Nu-ţi dori o droaie de copii netrebnici
 şi nu te bucura de fiii nelegiuiţi. a
2
Deşi se înmulţesc, nu te bucura de ei
 dacă nu e cu ei frica lui Dumnezeu.
3
Nu te încrede în durata vieţii lor, b
 şi nici în numărul lor nu nădăjdui;
că unul e mai mult decât o mie
 şi-i mai bine să mori fără copii decât să-i ai nevolnici.
4
Căci printr'un singur înţelept se umple cetatea de oameni,
 dar neamul nelegiuiţilor va pieri.
5
Multe ca acestea mi-au văzut ochii
 şi mai mari decât ele mi-au auzit urechile.
6
În adunarea păcătoşilor se aprinde focul,
 în neamul răzvrătiţilor s'a aţâţat Mânia. c
7
Nicicum nu i-a iertat pe uriaşii de odinioară.
 care s'au răzvrătit, mândri de puterea lor. d
8
N'a cruţat cetatea'n care locuia Lot,
 ci i-a urât pentru trufia lor.
9
Milă n'a avut de neamul pierzării,
 al celor ce se trufeau cu păcatele lor. e
10
Tot aşa S'a purtat cu cei şase sute de mii de pedeştri
 care se ghemuiseră în învârtoşarea inimii lor. f
11
Doar unul de-ar fi vârtos la cerbice,
 minune ar fi să scape nepedepsit;
că la El este mila, dar tot la El mânia:
 puternic în iertare, mânie răspândeşte;
12
pe cât Îi este mila, pe-atât e şi urgia:
 pe oameni îi judecă după faptele lor.
13
Păcătosul nu va scăpa cu prăzile lui,
 dar nici răbdarea binecredinciosului nu va fi înşelată;
14
El va ţine seama de orice faptă milostivă,
 fiecare va afla pe măsura faptelor lui.
15
Dumnezeu a învârtoşat inima lui Faraon,
 aşa ca el să nu-L cunoască,
 dar să I se cunoască faptele de sub cer.
16
Mila Lui se arată la toată făptura,
 lumina şi umbra le-a împărţit printre oameni. g
17
Să nu zici: „Mă voi ascunde de Domnul,
 căci de-acolo, de sus, cine-şi va aminti de mine?;
în grămadă nimeni nu mă va recunoaşte:
 ce sunt eu în urieşenia făpturii?“
18
Iată, cerul şi cerul cerului,
 genunea şi pământul se cutremură la cercetarea Lui;
19
şi totodată munţii şi temeliile pământului
 sub ochii Lui sunt prinse de cutremur.
20
Dar la acestea toate nu se gândeşte nimeni;
 la căile Lui, cine mai ia aminte?
21
Există şi furtună pe care omul n'o vede,
 iar cea mai mare parte a lucrurilor Sale rămâne ascunsă.
22
„Lucrurile dreptăţii Sale, cine le vesteşte?
 sau cine le aşteaptă? Că departe-I este legământul“;
23
aşa gândeşte omul cu mintea scurtă;
 nemintosul, rătăcitul nu visează decât prostii.
24
Ascultă-mă, fiule, şi dobândeşte-ţi cunoaşterea,
 apleacă-ţi inima la cuvintele mele:
25
Cu măsură îţi voi descoperi învăţătura,
 cu grijă voi rosti cunoaşterea.
26
Dintru'nceput, Domnul Şi-a făcut lucrurile cu judecată h;
 odată făcute, le-a hotărât şi părţile.
27
El pentru'ntotdeauna Şi-a rânduit lucrurile,
 de la'nceputul lor şi'n curgerile lor.
Ele nu ştiu de foame, şi nici de oboseală,
 şi niciodată nu se opresc de la datorie;
28
nici unul din ele nu se izbeşte de celălalt
 şi niciodată nu-I înfruntă cuvântul.
29
Domnul Şi-a aruncat apoi ochii spre pământ
 şi l-a umplut de bunătăţile Sale.
30
Faţa i-a acoperit-o cu tot felul de vieţuitoare,
 iar acestea'n el se vor întoarce.