Sir 34:07
Căci visele pe mulţi i-au dus la rătăcire,
 mulţi au căzut punându-şi în ele nădejdea.
Col 2
Slujirea lui Pavel în Biserică (continuare). Plinătatea vieţii întru Hristos. Viaţa cea nouă întru Hristos.
1Căci vreau să ştiţi cât de mare e lupta mea pentru voi şi pentru cei din Laodiceea a şi pentru toţi câţi nu mi-au văzut faţa trupească,
2pentru ca inimile lor să se mângâie; fiind ei în iubire, să aibă toată bogăţia deplinei înţelegeri pentru cunoaşterea tainei lui Dumnezeu-Tatăl şi a lui Hristos,
3întru care sunt ascunse toate vistieriile înţelepciunii şi ale cunoaşterii.
4Vă spun aceasta pentru ca nimeni să nu vă înşele prin vorbe amăgitoare.
5Căci deşi sunt departe cu trupul, cu duhul însă sunt împreună cu voi, bucurându-mă să văd buna voastră rânduială şi tăria credinţei voastre în Hristos.
6Prin urmare, aşa cum L-aţi primit pe Hristos Iisus Domnul, aşa să umblaţi întru El,
7înrădăcinaţi şi zidiţi fiind într'Însul, întăriţi în credinţă aşa cum aţi învăţat-o şi prisosind în ea cu mulţumire.
8Luaţi aminte ca nu cumva cineva să facă din voi o pradă prin filosofie b şi prin deşarta înşelăciune din predania omenească, după stihiile lumii c şi nu după Hristos.
9Căci întru El locuieşte trupeşte toată deplinătatea dumnezeirii,
10şi deplini sunteţi voi întru El, Cel ce este Cap a toată Domnia şi Stăpânia d.
11Întru El aţi fost tăiaţi împrejur cu tăiere'mprejur nefăcută de mână, prin dezbrăcarea de trupul cărnii întru tăierea'mprejur a lui Hristos.
12Îngropaţi cu El prin botez, întru El aţi şi înviat prin credinţa în lucrarea lui Dumnezeu Care L-a înviat pe El din morţi.
13Iar pe voi, cei ce eraţi morţi în greşalele voastre şi în netăierea'mprejur a trupului vostru, v'a făcut vii împreună cu El, iertându-vă toate greşalele,
14ştergând zapisul ce era asupra noastră, potrivnic nouă prin opreliştile lui e, pe care ni l-a luat din cale pironindu-l pe cruce;
15prin ea biruit-a El Începătoriile şi Stăpâniile, dezbrăcându-le şi dându-le'n privelişte f.
16Aşadar, nimeni să nu vă judece pentru mâncare sau băutură sau cu privire la vreo sărbătoare sau lună nouă sau sâmbete;
17ele sunt o umbră a celor viitoare, dar trupul g e al lui Hristos.
18Nimeni să nu vă lipsească de răsplată prin „smerenie-de-bunăvoie“ h sau prin „slujire-de-îngeri“ i, vârându-se el în cele ce n'a văzut şi'n zadar semeţindu-se cu mintea lui cea trupească
19în loc să se ţină strâns de Capul din care întregul trup – prin încheieturi şi legături hrănindu-se şi întocmindu-se – creşte prin creşterea lui Dumnezeu j.
20Aşadar, dacă împreună cu Hristos aţi murit faţă de stihiile lumii, atunci de ce, ca şi cum încă aţi trăi în lume, vă supuneţi unor porunci ca:
21„nu lua!“, „nu gusta!“, „nu atinge!“,
22– privind lucruri care toate pier prin folosire? acestea sunt rânduieli şi învăţături omeneşti;
23ele au, într'adevăr, o înfăţişare de înţelepciune, cu a lor „religiozitate-în-sine“, cu a lor „smerenie-de-bunăvoie“, cu a lor „necruţare-a-trupului“, dar nu au nici un preţ, nici măcar pentru mulţumirea trupului k.