Sir 28:12
Dacă sufli într'o scânteie, se aprinde
 şi dacă scuipi în ea, se stinge:
 din gura ta au ieşit amândouă!
Pr 11
CAPITOLUL 11
Tot despre dreptate.
1Cântarele înşelătoare sunt urâciune'n faţa Domnului,
dar cumpăna dreaptă Îi e bineplăcută.
2Oriunde intră trufia, acolo va fi şi dispreţul,
dar gura celor smeriţi cugetă înţelepciune.
3Când drepţii mor, lasă'n urmă păreri de rău,
dar pieirea necredinciosului e grabnică şi veseleşte.
4În ziua mâniei averile nu vor folosi la nimic,
dar dreptatea va izbăvi din moarte. a
5Dreptatea nevinovatului îndreaptă căile,
dar necredinţa se prăbuşeşte în nedreptate.
6Dreptatea oamenilor drepţi îi va face liberi,
dar nelegiuiţii se prind în propria lor nimicnicie.
7La moartea omului drept nu-i piere şi nădejdea,
dar lăudăroşenia necredinciosului îl va face să piară.
8Omul drept scapă din capcană,
iar necredinciosul îi ia locul.
9Gura necredinciosului e un laţ pentru cetăţeni,
dar priceperea drepţilor aduce spor.
10În bunăstarea drepţilor înfloreşte cetatea,
11dar prin gurile necredincioşilor se surpă.
12Omul descreierat îi batjocoreşte pe cetăţeni,
dar mintosul le aduce linişte.
13Omul care vorbeşte'n doi peri dă pe faţă sfaturi în adunare,
dar credinciosul în duh ascunde lucrurile.
14Cei ce nu au cârmuire cad ca frunzele,
dar în sfatul bogat se află mântuire. b
15Când se adună cu cel drept, omul rău face răul
şi urăşte sunetul temeliei. c
16Femeia de bunăcuviinţă e slava bărbatului,
dar femeia care urăşte dreptatea devine tron de necinste.

Leneşii nu sunt vrednici să aibă averi,
dar cei harnici se reazemă pe bogăţii.
17Omul milostiv îi face bine propriului său suflet,
dar cel nemilostiv îşi pierde şi trupul.
18Necredinciosul face lucruri nedrepte,
dar seminţia drepţilor e răsplata adevărului.
19Fiul cel drept se naşte spre viaţă,
dar prigonirea necredincioşilor sfârşeşte în moarte.
20Urâciune în faţa Domnului sunt căile strâmbe,
dar toţi cei neprihăniţi în căile lor sunt bineveniţi.
21Cel ce dă mâna întru nedreptate nu va rămâne nepedepsit,
dar cel ce seamănă dreptate, răsplată dreaptă va primi.
22Frumuseţea femeii fără minte
e ca cercelul de aur în nările porcului.
23Orice dorinţă a omului drept e bună,
dar nădejdea necredincioşilor va pieri.
24Sunt unii care risipesc ce e al lor şi fac mai mult
şi sunt alţii care adună ce nu e al lor şi sărăcesc.
25Tot sufletul simplu e binecuvântat,
dar omul mânios nu arată bine.
26Cel ce ţine strânsura, pentru păgâni o ţine;
dar binecuvântare este pe capul celui ce dă.
27Cel ce plăsmuieşte sfaturi bune caută daruri bune,
dar pe cel ce caută răul, răul îl va ajunge.
28Cel ce se încrede în avuţie, acela va cădea,
dar cel care-i ajută pe cei drepţi, acela se va ridica.
29Cel ce nu se poartă bine cu casa lui, acela va moşteni vânt,
iar nebunul va fi sluga înţeleptului.
30Din roada dreptăţii creşte pomul vieţii,
dar sufletele nelegiuiţilor vor fi ucise de timpuriu.
31Dacă omul drept abia se mântuieşte,
atunci necredinciosul şi păcătosul unde se vor ivi?