Lv 19:03
Fiecare să se teamă de tatăl său şi de mama sa, iar zilele Mele de odihnă să le păziţi: Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru!
Sir 3
CAPITOLUL 3
Datorii faţă de părinţi. Smerenia. Despre mândrie. Milostenia.
1
Fiilor, ascultaţi-mă pe mine, părintele vostru, a
 şi purtaţi-vă astfel încât să vă mântuiţi.
2
Că Domnul l-a cinstit pe tată să fie peste fii
 şi a întărit dreptul mamei asupra copiilor.
3
Cel care-şi cinsteşte tatăl îşi ispăşeşte păcatul,
4
 iar cel care-şi cinsteşte mama este asemenea celui ce-şi agoniseşte comoară;
5
cel care-şi cinsteşte tatăl se va veseli în propriii săi fii
 şi'n ziua rugăciunii sale va fi auzit;
6
cel care-şi slăveşte tatăl va avea viaţă lungă,
 iar cel ce ascultă de Domnul îşi va alina mama.
7
Cel ce se teme de Domnul îşi cinsteşte tatăl
 şi le va sluji părinţilor ca unor stăpâni. b
8
În faptă şi'n cuvânt cinsteşte-l pe tatăl tău,
 astfel ca binecuvântarea lui să vină peste tine;
9
căci binecuvântarea tatălui întăreşte casele copiilor,
 dar blestemul mamei dezrădăcinează temeliile.
10
Nu te slăvi pe tine întru necinstea tatălui tău,
 căci necinstea tatălui tău nu-ţi este ţie slavă;
11
căci slava omului vine din cinstea tatălui său,
 iar mama fără cinste este ocară copiilor ei.
12
Fiule, ajută-l pe tatăl tău în bătrâneţea lui
 şi nu-l întrista atât cât trăieşte.
13
Chiar dacă înţelegerea îi slăbeşte, fii îngăduitor
 şi nu-l dispreţui când tu eşti în putere.
14
Căci alinarea dăruită părintelui nu va fi uitată
 şi, în ciuda păcatelor tale, te va întări;
15
în ziua necazului tău îşi va aminti de tine:
 ca gheaţa când e cald, aşa ţi se vor topi păcatele.
16
Cel care-şi părăseşte tatăl e ca un blasfemiator c,
 iar cel care-şi mânie mama e un blestemat al Domnului.

17
Fiule, fă-ţi treburile cu modestie
 şi vei fi iubit de omul plăcut [Domnului].
18
Cu cât eşti mai mare, cu atât fă-te mai mic
 şi vei afla har în faţa Domnului;
19
căci mulţi sunt oamenii mari şi slăviţi,
 dar numai celor smeriţi li se descoperă tainele;
20
căci mare e puterea Domnului,
 dar cinstirea Îi vine de la cei smeriţi.
21
Nu umbla după ceea ce e prea greu pentru tine d
 şi nu iscodi ceea ce e peste puterile tale.
22
La ceea ce ţi s'a poruncit, la aceea gândeşte;
 căci tu nu ai nevoie de lucrurile ascunse.
23
Nu scormoni în ceea ce nu-ţi trebuie,
 căci ceea ce ţi s'a arătat e mai mult decât poate omul să priceapă;
24
fiindcă pe mulţi îi înşală părerile lor deşarte
 şi reaua închipuire le-a stâlcit judecata.

25
Dacă nu ai ochi, eşti lipsit de lumină,
 iar dacă nu ştii, nu te afla în vorbă.
26
Inima îndărătnică sfârşeşte rău,
 iar cel ce iubeşte primejdia va pieri într'însa.
27
Inima îndărătnică se va împovăra cu dureri
 şi păcătosul adaugă păcat la păcat.
28
Pentru răul e trufaşului nu este vindecare,
 căci o iarbă rea a prins rădăcină în el.
29
Inima înţeleptului cugetă la spusa înţeleaptă f
 şi urechea care ascultă e dorinţa înţeleptului.

30
Apa stinge focul care arde,
 iar milostenia e ispăşirea păcatelor.
31
Cel ce răsplăteşte binefacerea se gândeşte la ce va veni
 şi'n clipa căderii sale va afla sprijin.