Is 03:14
Însuşi Domnul va intra la judecată
cu bătrânii poporului şi cu mai-marii lui:
„Aşadar, de ce i-aţi dat foc viei Mele c
şi de ce prada săracului e în casele voastre?
Ap 1
Introducere. Salutare către cele şapte Biserici. Vedenie pregătitoare.
1Descoperirea a lui Iisus Hristos, pe care Dumnezeu I-a dat-o pentru ca să le arate robilor Săi cele ce trebuie să se petreacă'n curând; şi El, prin trimiterea îngerului Său b, i-a destăinuit-o robului Său Ioan,
2care a mărturisit cuvântul lui Dumnezeu şi mărturia lui Iisus Hristos, pe toate câte le-a văzut.
3Fericit este cel care citeşte şi cei ce ascultă cuvântul acestei profeţii şi păstrează cele scrise într'însa!; pentru că vremea e aproape.
4Ioan, celor şapte Biserici care sunt în Asia c: Har vouă şi pace de la Cel-ce-Este şi Cel-ce-Era şi Cel-ce-Vine d şi de la cele şapte duhuri care sunt înaintea tronului Său,
5şi de la Iisus Hristos, Martorul cel credincios, Cel Întâi-Născut din morţi e şi Domnul împăraţilor pământului. Celui ce ne iubeşte şi prin sângele Său ne-a dezlegat din păcatele noastre
6şi ne-a făcut pe noi împărăţie, preoţi Dumnezeului şi Tatălui Său, Lui fie-I slava şi puterea în vecii vecilor! Amin.
7Iată, El vine cu norii, şi fiece ochi Îl va vedea, şi cei ce L-au împuns; şi din pricina Lui se vor tângui toate seminţiile pământului. Da! Amin!
8Eu sunt Alfa şi Omega f, zice Domnul Dumnezeu, Cel-ce-Este, Cel-ce-Era şi Cel-ce-Vine, Atotţiitorul.
9Eu, Ioan, fratele vostru şi împreună cu voi părtaş la necazul şi la împărăţia şi la răbdarea întru Iisus, fost-am în insula ce se cheamă Patmos g, pentru cuvântul lui Dumnezeu şi pentru mărturisirea lui Iisus.
10În duh am fost h în zi de Duminică i, şi'n urma mea am auzit un glas mare ca de trâmbiţă,
11care zicea: „Ceea ce vezi scrie într'o carte şi trimite-o celor şapte Biserici: la Efes şi la Smirna şi la Pergam şi la Tiatira şi la Sardes şi la Filadelfia şi la Laodiceea“.
12Şi m'am întors să văd glasul care vorbea cu mine. Şi'ntorcându-mă, am văzut şapte sfeşnice de aur;
13şi'n mijlocul sfeşnicelor, pe Cineva asemenea cu Fiul Omului, îmbrăcat în veşmânt lung până'n pământ şi încins pe sub sân cu cingătoare de aur.
14Capul Său şi părul Său erau albe ca lâna albă, ca zăpada; şi ochii Săi, ca para focului;
15şi picioarele Lui erau asemenea bronzului lămurit în cuptor j; şi glasul Său era ca vuietul apelor multe;
16în mâna Lui cea dreaptă avea şapte stele; şi din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, cu două tăişuri; iar faţa Sa era ca soarele când străluceşte'n puterea lui.
17Şi când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort. Şi El Şi-a pus peste mine mâna dreaptă, zicând: „Nu te teme; Eu sunt Cel-dintâi şi Cel-de-pe-urmă
18şi Cel-Viu. Mort am fost, şi iată, sunt viu în vecii vecilor, şi am cheile morţii şi pe ale iadului k.
19Scrie deci cele ce-ai văzut şi cele ce sunt şi cele ce-au să fie după acestea.
20Taina celor şapte stele pe care le-ai văzut în dreapta Mea şi a celor şapte sfeşnice de aur: cele şapte stele sunt îngerii celor şapte Biserici, iar sfeşnicele cele şapte sunt şapte Biserici.