Dt 07:09
Şi vei cunoaşte că Domnul, Dumnezeul tău, El este Dumnezeu, Dumnezeu credincios c, Cel ce păzeşte legământul şi mila pân'la al miilea neam către cei ce-L iubesc şi-I păzesc poruncile;
1Co 1
Salutări şi mulţumiri. Dezbinări în Biserică. Hristos, puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu.
1Pavel, apostol chemat a al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Sostene,
2Bisericii lui Dumnezeu, care este în Corint, celor sfinţiţi întru Iisus Hristos, chemaţi să fie sfinţi împreună cu toţi cei ce cheamă numele Domnului nostru Iisus Hristos în tot locul, şi al lor, şi al nostru:
3Har vouă şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul nostru Iisus Hristos!
4Mulţumesc pururea Dumnezeului meu pentru voi, pentru harul lui Dumnezeu dat vouă întru Hristos Iisus,
5că'ntru El în toate pe deplin v'aţi îmbogăţit, în tot cuvântul şi'n toată cunoştinţa
6- aşa cum mărturia lui Hristos s'a'mputernicit întru voi -,
7aşa încât voi nu sunteţi lipsiţi de nici un dar duhovnicesc în aşteptarea descoperirii b Domnului nostru Iisus Hristos,
8Care vă va şi întări până la capăt, ca să fiţi nevinovaţi în ziua Domnului nostru Iisus Hristos.
9Credincios c este Dumnezeu prin Care voi aţi fost chemaţi la împărtăşirea cu Fiul Său Iisus Hristos, Domnul nostru.
10Vă rog, fraţilor, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ca toţi să fiţi într'o vorbă şi'n sânul vostru să nu fie dezbinări; ci să fiţi cu totul uniţi în acelaşi gând şi'n aceeaşi dreaptă judecată;
11fiindcă despre voi, fraţii mei, prin oameni de-ai Hloiei d mi s'a făcut cunoscut că la voi sunt certuri.
12Şi ei spun aceasta, că fiecare din voi zice: Eu sunt al lui Pavel!, sau: Eu, al lui Apollo e!, sau: Eu, al lui Chefa f!, sau: Eu, al lui Hristos!
13Împărţitu-S'a oare Hristos? Nu cumva Pavel s'a răstignit pentru voi? sau în numele lui Pavel aţi fost botezaţi?
14Mulţumesc lui Dumnezeu că pe niciunul din voi n'am botezat, decât pe Crispus şi pe Gaiu,
15ca să nu zică cineva că aţi fost botezaţi în numele meu...
16– ba nu!, g am botezat şi casa h lui Ştefanas –; încolo, nu ştiu să mai fi botezat pe altcineva.
17Căci Hristos nu m'a trimis să botez, ci să binevestesc, nu întru'nţelepciunea vorbirii i, ca nu cumva crucea lui Hristos să rămână deşartă j.
18Căci cuvântul crucii nebunie este pentru cei ce pier; dar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu.
19Că scris este: Pierde-voi înţelepciunea înţelepţilor şi deşteptăciunea celor deştepţi o voi ascunde.
20Unde este înţeleptul? unde este cărturarul? unde este întrebătorul acestui veac? Oare n'a arătat Dumnezeu drept nebună înţelepciunea lumii acesteia?
21Că de vreme ce prin înţelepciune lumea nu L-a cunoscut pe Dumnezeu întru'nţelepciunea lui Dumnezeu, atunci, pe cei ce cred a binevoit Dumnezeu să-i mântuiască prin nebunia propovăduirii.
22Şi'n timp ce Iudeii cer semne şi Elinii caută înţelepciune,
23noi Îl propovăduim pe Hristos-Cel-Răstignit: pentru Iudei, piatră de poticnire; iar pentru păgâni, nebunie;
24dar pentru cei chemaţi, şi Iudei şi Elini: Hristos-Puterea-lui-Dumnezeu-şi-Înţelepciunea-lui-Dumnezeu.
25Pentru că nebunia lui Dumnezeu e mai înţeleaptă decât oamenii, şi slăbiciunea lui Dumnezeu mai puternică decât oamenii.
26Fiindcă uitaţi-vă la chemarea voastră, fraţilor: că nu mulţi sunt înţelepţi după trup k, nu mulţi sunt puternici, nu mulţi sunt de neam bun l;
27dar tocmai pe cele nebune ale lumii le-a ales Dumnezeu ca să-i dea de ruşine pe cei înţelepţi; şi tocmai pe cele slabe ale lumii le-a ales Dumnezeu ca să-i dea de ruşine pe cei tari;
28şi tocmai pe cele de neam de jos ale lumii, pe cele dispreţuite le-a ales Dumnezeu; pe cele ce nu sunt, ca să le facă de nimic m pe cele ce sunt,
29aşa ca nici un trup să nu se laude în faţa lui Dumnezeu.
30Din El dar sunteţi voi întru Hristos Iisus, Cel ce de la Dumnezeu S'a făcut pentru noi înţelepciune, dreptate şi sfinţire şi răscumpărare,
31pentru ca, după cum este scris, cel ce se laudă, în Domnul să se laude.