Am 01:13
Aşa grăieşte Domnul:
Pentru cele trei păcate ale fiilor lui Amon
şi pentru cele patru
Eu nu-i voi face să-şi revină,
de vreme ce ei au spintecat
femeile însărcinate ale Galaadiţilor
spre a-şi lărgi hotarele.
Sof 2
CAPITOLUL 2
Îndemn la îndreptare. Profeţìi împotriva unor neamuri păgâne.
1
Adunaţi-vă şi legaţi-vă laolaltă,
voi, neam fără'nvăţare de minte a!:
2
Mai'nainte de-a fi voi ca o floare
ce se trece odată cu ziua,
mai'nainte de a veni peste voi
mânia Domnului,
mai'nainte de a veni peste voi
ziua mâniei Domnului
3
căutaţi-L pe Domnul,
voi, umiliţii pământului,
faceţi judecată şi căutaţi dreptatea
şi daţi-vă de partea lor,
ca să aveţi un ascunziş
în ziua mâniei Domnului b.

4
Căci Gaza fi-va jefuită
şi Ascalonul fi-va pustiit
şi'n miezul zilei fi-va lepădat Aşdodul
şi Ecronul fi-va smuls din rădăcini c.
5
Vai celor ce locuiesc în chinga mării d,
vecinii Cheretienilor e!;
cuvântul Domnului e împotriva voastră,
o, Canaan, ţară a celor de alt neam f,
şi vă voi nimici din sălaşul vostru.
6
Şi va fi Cheretul
păşune pentru turme şi târlă pentru oi.
7
Iar chinga mării fi-va
pentru cei rămaşi ai casei lui Iuda;
paşte-vor peste ei în casele Ascalonului,
vor poposi'ndeseară
dinspre faţa fiilor lui Iuda,
căci Domnul Dumnezeul lor i-a cercetat
şi din robie i-a întors.

8
Am auzit ocările lui Moab
şi loviturile de pumn ale fiilor lui Amon
cu care l-au ocărât pe poporul Meu
şi s'au întins peste hotarele Mele.
9
De aceea, viu sunt Eu –
zice Domnul puterilor,
Dumnezeul lui Israel –:
ca Sodoma fi-va Moabul
şi ca Gomora fiii lui Amon,
iar Damascul fi-va părăsit
ca pleava într'o arie
şi nimicit pe veci.
Iar cei rămaşi ai poporului Meu
îi vor jefui,
şi cei rămaşi ai neamului Meu
îi vor moşteni.
10
Aceasta-i pedeapsa pentru semeţia lor,
fiindcă au ocărât şi s'au trufit
împotriva Domnului Atotţiitorul g.
11
Domnul se va arăta împotriva lor
şi va nimici toţi dumnezeii neamurilor pământului;
iar ei I se vor închina,
fiecare din locul său,
toate insulele neamurilor h.

12
Şi voi, Etiopienilor,
răniţi veţi fi de sabia Mea.

13
Şi mâna Mi-o voi întinde împotriva Miazănopţii
şi-i voi nimici pe Asirieni,
iar Ninive o voi face
ca un deşert fără de apă,
ca o pustie.
14
Şi'n mijlocul ei vor paşte turmele
şi toate fiarele pământului şi cameleonii i
şi'n podurile ei vor locui arici;
şi fiarele striga-vor în gropile ei
şi corbii'n pridvoarele ei;
Aceasta, fiindcă cedrul a fost trufia ei j.
15
Aceasta e cetatea ce'mprăştie dispreţ,
cea care locuieşte fără grijă,
cea care'n inima ei zice: „Eu sunt,
şi după mine alta n'o mai fi!“:
cum s'a făcut pustie
şi fiarelor sălaş!
Tot cel ce s'o'ntâmpla să o străbată
va fluiera şi va mişca din mâini.