1Par 24:08
al treilea, lui Harim; al patrulea, lui Seorim;
Ezr 2
CAPITOLUL 2
Numele şi numărul surghiuniţilor care s'au întors cu Zorobabel în Ierusalim şi'n Iuda.
1Iată-i pe fiii ţării care s'au suit din robia înstrăinării, cei pe care Nabucodonosor, regele Babilonului, îi înstrăinase în Babilon şi care s'au întors în Ierusalim şi în Iudeea, fiecare în cetatea sa,
2cei care au venit cu Zorobabel a: Iosua, Neemia, Seraia, Reelaia, Nahamani, Mardoheu, Bilşan, Mispar, Bigvai, Rehum şi Baana. Numărul poporului lui Israel:
3Fiii lui Paroş: 2172;
4fiii lui Şefatia: 372;
5fiii lui Arah; 775;
6fiii lui Pahat-Moab, făcând parte din fiii lui Iosua şi Ioab: 2812;
7fiii lui Elam: 1254;
8fiii lui Zatu: 945;
9fiii lui Zacai: 760;
10fiii lui Bani: 642;
11fiii lui Bebai: 623;
12fiii lui Azgad: 1222;
13fiii lui Adonicam: 666;
14fiii lui Bigvai: 2056;
15fiii lui Adin: 454;
16fiii lui Ater, cei din Iezechia: 98;
17fiii lui Beţai: 323;
18fiii lui Iora: 112;
19fiii lui Haşum: 223;
20fiii lui Ghibar: 95;
21fiii din Betleem: 123;
22fiii din Netofa: 56;
23fiii din Anatot: 128;
24fiii din Azmavet: 42;
25fiii din Chiriat-Iearim, Chefira şi Beerot: 743;
26fiii din Rama şi Gheba: 621;
27fiii din Micmas: 122;
28fiii din Betel şi din Ai: 223;
29fiii din Nebo: 52;
30fiii din Magbiş: 156;
31fiii altui Elam: 1254;
32fiii lui Harim: 320;
33fiii din Lod, Hadid şi Ono: 725;
34fiii din Ierihon: 345;
35fiii lui Senaa: 3630;
36Preoţi: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosua: 973;
37fiii lui Imer: 1052;
38fiii lui Paşhur: 1247;
39fiii lui Harim: 1017;
40Leviţi: fiii lui Iosua şi Cadmiel, din fiii lui Hodavia: 74;
41Cântăreţi: fiii lui Asaf: 128.
42Fiii portarilor: fiii lui Şalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acuv, fiii lui Hatita, fiii lui Şobai, de toţi: 139.
43Natinei: b fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,
44fiii lui Cheros, fiii lui Siaha, fiii lui Padon,
45fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Acub,
46fiii lui Hagab, fiii lui Şamlai, fiii lui Hanan,
47fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar, fiii lui Reaia,
48fiii lui Reţin, fiii lui Necoda,
49fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah,
50fiii lui Besai, fiii lui Asna, fiii lui Meunim,
51fiii lui Nefişim, fiii lui Bacbuc,
52fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur, fiii lui Baţlut, fiii lui Mechida, fiii lui Harşa,
53fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah,
54fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa.
55Fiii robilor lui Solomon c: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Peruda,
56fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel,
57fiii lui Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Ami.
58Natineii şi fiii robilor lui Solomon erau, de toţi, 392.
59Iar cei ce au ieşit din Tel-Melah, din Tel-Harşa şi din Cherub-Adan şi Imer şi care n'au putut să arate din ce familie se trag sau din ce seminţie – şi că fac parte din Israel – au fost:
60Fiii lui Delaia, fiii lui Tobie şi fiii lui Necoda: 652.
61Iar din fiii preoţilor: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacoţ şi fiii lui Barzilai – cel care, luându-şi de soţie pe una din fiicele lui Barzilai Galaaditul, şi-a însuşit numele acestuia;
62aceştia, căutându-şi cartea spiţei neamului lor şi negăsind-o, au fost scoşi din preoţie;
63iar Tirşata d le-a zis să nu mănânce din cele sfinte până nu se va ridica un preot cu Urim şi Tumim.
64Aşadar, întreaga adunare la un loc era alcătuită din 42.360 de oameni,
65în afară, de robii şi roabele lor, care erau în număr de 7.337; şi mai erau cu ei 200 de cântăreţi şi cântăreţe.
66Şi aveau 736 de cai, 245 de catâri,
67435 de cămile, 6.720 de asini.
68Şi dacă o seamă din capii de familie au ajuns la templul Domnului ce se afla în Ierusalim, au făcut de bună voie daruri pentru templul lui Dumnezeu, spre a fi reaşezat pe locul său cel dinainte pregătit.
69După puterea lor au dat în vistieria lucrărilor şaizeci şi una de mii de drahme de aur, cinci mii de talanţi de argint şi o sută de veşminte preoţeşti.
70Aşa că preoţii şi leviţii şi poporenii şi cântăreţii şi portarii şi natineii şi-au aşezat locuinţele în cetăţile lor, şi tot Israelul în cetăţile sale.