Ezr 02:25
fiii din Chiriat-Iearim, Chefira şi Beerot: 743;
Ne 7
CAPITOLUL 7
Paza cetăţii. Lista celor întorşi cu Zorobabel.
1Şi a fost că după ce am isprăvit zidul şi am pus uşile şi am rânduit portarii, cântăreţii şi leviţii,
2le-am poruncit lui Hanani, fratele meu, şi lui Anania, căpetenia palatului din Ierusalim – că era om adevărat şi temător de Dumnezeu mai mult decât alţii –
3şi le-am zis: Porţile Ierusalimului să nu se deschidă înainte de răsăritul soarelui; de închis, să fie zăvorâte la vremea când voi aveţi ochii încă deschişi; străjerii rânduiţi-i dintre cei ce locuiesc în Ierusalim; fiecare să stea de strajă înaintea casei sale.
4Cetatea însă era întinsă şi mare, poporul din ea era puţin, iar case nu se zideau a.
5Dar Dumnezeu mi-a dat gândul de a-i aduna pe nobili şi pe dregători şi poporul după spiţa neamurilor; şi am aflat condica cu spiţele de neam ale celor ce veniseră întâia oară, şi iată ce am găsit scris în ea:
6Iată-i pe fiii ţării care au venit din robie, după numărul celor pe care Nabucodonosor, regele Babilonului, îi strămutase departe şi care s'au întors la Ierusalim şi în Iuda, fiecare la cetatea sa,
7împreună cu Zorobabel, Iosua, Neemia, Azaria, Raamia, Nahamani, Mardoheu, Bilşan, Misperet, Bigvai, Nehum şi Baana. Oamenii poporului lui Israel: b
8Fiii lui Paroş: 2172;
9fiii lui Şefatia: 372;
10fiii lui Arah: 652;
11fiii lui Pahat-Moab (adică fiii lui Iosua şi Ioab): 2818;
12fiii lui Elam: 1254;
13fiii lui Zatu: 845;
14fiii lui Zacai: 760;
15fiii lui Binui: 648;
16fiii lui Bebai: 628;
17fiii lui Azgad: 2322;
18fiii lui Adonicam: 667;
19fiii lui Bigvai: 2067;
20fiii lui Adin: 655;
21fiii lui Ater (din neamul lui Iezechia): 98;
22fiii lui Haşum: 328;
23fiii lui Beţai: 324;
24fiii lui Harif: 112;
25fiii din Gabaon: 95;
26fiii din Betleem şi Netofa: 188;
27fiii din Anatot: 128;
28oamenii din Bet-Azmavet: 42;
29oamenii din Chiriat-Iearim, din Chefira şi din Beerot: 743;
30oamenii din Rama şi din Gheba: 621;
31oamenii din Micmas: 122;
32oamenii din Betel şi din Ai: 123;
33oamenii din Nebo Aher: 52;
34oamenii din Elam: 1254;
35fiii din Harim: 320;
36fiii din Ierihon: 345;
37fiii din Lod, Hadid şi Ono: 721;
38fiii lui Senaa: 3930.
39Preoţi: fiii lui Iedaia, din casa lui Iosua: 973;
40fiii lui Imer: 1052;
41fiii lui Paşhur: 1247;
42fiii lui Harim: 1017.
43Leviţi: fiii lui Iosua şi ai lui Cadmiel, din casa lui Hodavia: 74.
44Cântăreţi: fiii lui Asaf: 148.
45Portari: fiii lui Şalum, fiii lui Ater, fiii lui Talmon, fiii lui Acuv, fiii lui Hatita, fiii lui Şobai: 138.
46Natinei: fiii lui Ţiha, fiii lui Hasufa, fiii lui Tabaot,
47fiii lui Cheros, fiii lui Sia, fiii lui Padon,
48fiii lui Lebana, fiii lui Hagaba, fiii lui Şalmai,
49fiii lui Hanan, fiii lui Ghidel, fiii lui Gahar,
50fiii lui Reaia, fiii lui Reţin, fiii lui Necoda,
51fiii lui Gazam, fiii lui Uza, fiii lui Paseah,
52fiii lui Besai, fiii lui Meunim, fiii lui Nefişim,
53fiii lui Bacbuc, fiii lui Hacufa, fiii lui Harhur,
54fiii lui Baţlit, fiii lui Mechida, fiii lui Harşa,
55fiii lui Barcos, fiii lui Sisera, fiii lui Tamah,
56fiii lui Neţiah, fiii lui Hatifa.
57Fiii robilor lui Solomon: fiii lui Sotai, fiii lui Soferet, fiii lui Perida,
58fiii lui Iaala, fiii lui Darcon, fiii lui Ghidel,
59fiii lui Şefatia, fiii lui Hatil, fiii lui Pocheret-Haţebaim, fiii lui Amon.
60De toţi, natineii şi fiii robilor lui Solomon: 392.
61Iată-i şi pe cei ce au plecat din Tel-Melah, din Tel-Harşa, din Cherub-Adon şi din Imer şi care n'au putut să arate din ce familie se trag şi din ce seminţie – şi că fac parte din Israel:
62Fiii lui Delaia, fiii lui Tobie, fiii lui Necoda: 642.
63Iar dintre preoţi: fiii lui Hobaia, fiii lui Hacoţ, fiii lui Barzilai – cel care, luându-şi de soţie pe una din fiicele lui Barzilai Galaaditul, şi-a însuşit numele acestuia;
64aceştia, căutându-şi cartea spiţei neamului lor şi negăsind-o, au fost scoşi din preoţie;
65iar Tirşata c le-a zis să nu mănânce din cele sfinte până nu se va ridica un preot cu Urim şi Tumim.
66Aşadar, întreaga adunare era în jur de 42360,
67în afară de robi şi roabe, care erau în număr de 7337. Printre ei se aflau şi 245 de cântăreţi şi cântăreţe.
68Ei aveau 736 de cai, 245 de catâri,
69435 de cămile şi 6720 de asini.
70O parte din capii de familie au dat în vistieria lui Neemia, pentru lucrare, o mie de drahme de aur, cincizeci de cupe şi treizeci de veşminte preoţeşti.
71Iar alţi capi de familie au dat în vistieria lucrării douăzeci de mii de drahme de aur şi două mii trei sute de mine de argint.
72Ceilalţi din popor au dat douăzeci de mii de drahme de aur, două mii două sute de mine de argint şi şaizeci şi şapte de veşminte preoţeşti.
73Iar preoţii şi leviţii şi portarii şi cântăreţii şi unii din popor şi natineii şi tot Israelul s'au aşezat în cetăţile lor.