Sir 27:25
Cel ce azvârle o piatră'n sus, în capul lui o azvârle,
 iar cel ce loveşte pe la spate se-alege cu răni.
Rm 12
Viaţa cea nouă întru Hristos. Rânduieli ale vieţii creştine.
1Vă îndemn deci, fraţilor, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfăţişaţi trupurile a voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bineplăcută lui Dumnezeu; e închinarea voastră cea duhovnicească b.
2Şi nu vă potriviţi acestui veac c, ci schimbaţi-vă prin înnoirea minţii, ca să deosebiţi care este voia lui Dumnezeu: ce este bun şi bineplăcut şi desăvârşit.
3Că prin harul ce mi s'a dat îi spun fiecăruia din voi: Să nu te crezi mai mult decât trebuie să-ţi crezi, ci să-ţi crezi întru crezarea măsurii d, după cum ţi-a împărţit Dumnezeu măsura credinţei.
4Că după cum într'un singur trup avem multe mădulare şi mădularele nu au toate aceeaşi lucrare,
5tot aşa şi noi, cei mulţi, un trup suntem în Hristos, şi fiecare ne suntem mădulare unii altora,
6având însă daruri felurite, după harul ce ni s'a dat: profeţie e?: după măsura credinţei;
7slujbă?: slujind; învăţătură?: învăţând;
8mângâiere?: mângâind; cel ce dăruieşte, întru mărinimie; cel ce stă în frunte, întru râvnă; cel ce miluieşte, cu voie bună s'o facă.
9Iubirea să fie nefăţarnică. Urâţi răul, alipiţi-vă de bine.
10Întru frăţească prietenie iubiţi-vă unii pe alţii, unii pe alţii întrecându-vă cu cinstirea f.
11În râvnă nu pregetaţi; fiţi arzători cu duhul; Domnului slujiţi-I;
12întru nădejde bucuraţi-vă; fiţi răbdători întru necaz, stăruitori în rugăciune;
13luaţi parte la nevoile sfinţilor g; iubirii de străini h daţi-i urmare.
14Binecuvântaţi pe cei ce vă prigonesc: binecuvântaţi şi nu blestemaţi.
15Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng.
16Fiţi într'acelaşi gând unii pentru alţii; nu vă gândiţi la cele de slavă, ci spre cele smerite aplecaţi-vă. Nu vă socotiţi voi înşivă înţelepţi.
17Nu plătiţi nimănui cu rău pentru rău. Îngrijiţi-vă de cele bune în faţa tuturor oamenilor.
18Dacă-i cu putinţă, pe cât ţine de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii.
19Nu vă răzbunaţi singuri, iubiţilor, ci daţi-i loc mâniei grăite de Domnul, căci scris este: A Mea este răzbunarea; Eu voi răsplăti.
20Dimpotrivă, dacă duşmanul tău e flămând, dă-i să mănânce; dacă-i e sete, dă-i să bea; căci făcând aceasta, cărbuni de foc vei grămădi pe capul lui.
21Nu te lăsa biruit de rău, ci răul cu binele biruieşte-l.