Rm 12:09
Iubirea să fie nefăţarnică. Urâţi răul, alipiţi-vă de bine.
1Tim 1
Salutare. Avertisment împotriva falselor învăţături. Mulţumiri pentru mila Domnului.
1Pavel, apostol al lui Iisus Hristos după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi a lui Iisus Hristos, nădejdea noastră,
2către Timotei, adevărat fiu în credinţă: Har, milă, pace de la Dumnezeu-Tatăl şi de la Hristos Iisus, Domnul nostru.
3Când am plecat în Macedonia te-am îndemnat să rămâi în Efes ca să le porunceşti unora să nu înveţe învăţături străine a,
4nici să ia aminte la basme şi la genealogii fără de sfârşit b, care aduc mai degrabă certuri c decât iconomia d lui Dumnezeu cea întru credinţă;
5iar ţinta poruncii [aceleia] este iubirea din inimă curată, din conştiinţă bună şi din credinţă nefăţarnică,
6de la care unii, îndepărtându-se, s'au abătut spre vorbărie deşartă;
7vrând ei să fie învăţători ai legii, nu înţeleg nici ceea ce spun, nici cele pe care le susţin cu atâta tărie.
8Noi însă ştim că legea-i bună dac'o foloseşti legal e;
9ştiind aceasta, că legea nu-i pentru cel drept, ci pentru cei fărădelege şi nesupuşi, pentru cei necredincioşi şi păcătoşi, pentru necuvioşi şi spurcaţi, pentru ucigaşii de tată şi ucigaşii de mamă, pentru asasini,
10pentru cei desfrânaţi, pentru sodomiţi, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoşi, pentru cei ce jură strâmb şi pentru tot ceea ce se împotriveşte învăţăturii sănătoase
11după Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu, care mi-a fost încredinţată mie.
12Mulţumesc Celui ce m'a întărit, lui Hristos Iisus, Domnul nostru, că m'a socotit credincios f prin aceea că m'a pus să-I slujesc,
13pe mine, cel ce mai'nainte eram blasfemiator şi prigonitor şi batjocoritor. Dar am fost miluit, fiindcă'ntru necredinţă am făcut-o din neştiinţă g;
14şi harul Domnului nostru cu'mbelşugare a prisosit împreună cu credinţa şi cu iubirea cea întru Hristos Iisus.
15Vrednic de crezare şi de toată primirea este cuvântul că Iisus Hristos a venit în lume să-i mântuiască pe cei păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu;
16dar pentru aceasta am fost eu miluit, ca mai întâi în mine să-Şi arate Iisus Hristos toată îndelunga Sa răbdare, ca o pildă pentru cei ce vor crede în El spre viaţa veşnică.
17Iar Împăratului veacurilor, nemuritorului, nevăzutului, unicului Dumnezeu, cinste şi slavă în vecii vecilor! Amin.
18Această poruncă îţi încredinţez, fiule Timotei, potrivit profeţiilor făcute mai'nainte asupră-ţi h, ca'ntru ele i să te lupţi lupta cea bună,
19având credinţă şi conştiinţă bună. Pe aceasta [din urmă] lepădând-o unii, şi-au pierdut credinţa j;
20între ei sunt Imeneu şi Alexandru, pe care i-am dat Satanei k ca să se'nveţe să nu blasfemieze.