Nm 22:07
S'au dus deci bătrânii din Moab şi bătrânii din Madian cu mâinile pline de daruri pentru vrăji d; şi ajungând la Balaam, i-au spus cuvintele lui Balac.
2Ptr 2
Profeţii şi învăţătorii mincinoşi.
1Dar au fost în popor şi profeţi mincinoşi, după cum şi'ntre voi vor fi învăţători mincinoşi, care vor strecura erezii pierzătoare şi, tăgăduindu-L chiar pe Stăpânul Care i-a răscumpărat, îşi vor aduce loruşi grabnică pieire.
2Şi mulţi le vor urma destrăbălările, iar calea adevărului va fi blasfemiată din pricina lor.
3Şi'n lăcomie vă vor înşela a cu vorbe prefăcute, ei, a căror osândă de mult pregătită nu zăboveşte şi a căror pierzare nu dormitează.
4Că dacă Dumnezeu nu i-a cruţat pe îngerii care-au păcătuit, ci'n iad b i-a zvârlit şi'n lanţuri de'ntuneric c i-a dat să fie ţinuţi spre judecată;
5şi dacă n'a cruţat lumea cea veche, ci l-a păstrat numai pe Noe, al optulea ins d, propovăduitor al dreptăţii, atunci când a adus potopul peste o lume de necredincioşi;
6şi dacă cetăţile Sodomei şi Gomorei le-a prefăcut în cenuşă, osândindu-le la pieire şi dându-le pe ele drept pildă necredincioşilor din viitor;
7şi dacă pe dreptul Lot l-a izbăvit, pe el, cel întristat de traiul desfrânat al celor nelegiuiţi
8– pentru că dreptul acesta, locuind între ei, zi de zi îşi chinuia sufletul său cel drept din pricina faptelor lor nelegiuite pe care le vedea şi auzea –,
9[toate acestea, pentru că] Domnul ştie să-i scape din încercări pe cei credincioşi, iar pe cei nedrepţi să-i păstreze spre a fi pedepsiţi în Ziua judecăţii,
10dar mai ales pe cei ce'ntru pofta spurcării lor i se supun cărnii e şi dispreţuiesc Domnia Cerească f. Îndrăzneţi, îngâmfaţi, ei nu se cutremură să blasfemieze Slăvile g,
11în timp ce îngerii, deşi sunt mai mari în tărie şi'n putere, nu aduc împotrivă-le judecată blasfemiatoare în faţa Domnului.
12Aceştia însă, ca nişte dobitoace fără minte, din fire făcute să fie prinse şi nimicite, blasfemiind ceea ce nu cunosc, întru stricăciunea lor vor şi pieri,
13luându-şi plata nedreptăţii din propria lor nedreptate. Ei cred că e o plăcere aceea de a se desfăta în fiecare zi; pete şi ocară sunt cei ce'n rătăcirile lor îşi fac o plăcere din a se ospăta cu voi la agapele h voastre;
14avându-şi ochii plini de desfrânare şi nesăţioşi de păcat, ei amăgesc sufletele cele nestatornice; inima lor e deprinsă la lăcomie; fii ai blestemului!
15Părăsind calea cea dreaptă, au rătăcit şi au apucat calea lui Balaam, fiul lui Bosor i, care a iubit plata nedreptăţii,
16dar a primit mustrare pentru călcarea lui de lege; că dobitocul necuvântător pe care era călare a cuvântat cu glas omenesc şi a oprit nebunia profetului.
17Aceştia sunt izvoare fără apă şi neguri purtate de vifor, cărora întunericul beznelor le-a fost păstrat.
18Că rostind ei vorbe mari şi găunoase, cu poftele trupului îi momesc la desfrânări pe cei care de-abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire.
19Le făgăduiesc libertate în timp ce ei înşişi sunt robii stricăciunii; fiindcă ceea ce te biruie, aceea te şi stăpâneşte.
20Că dacă ei, după ce prin cunoaşterea Domnului şi Mântuitorului nostru au scăpat de'ntinările lumii, se'ncurcă din nou în ele şi sunt învinşi, starea lor de pe urmă a devenit mai rea decât cea dintâi.
21Fiindcă mai bine era pentru ei să nu fi cunoscut calea dreptăţii decât, după ce au cunoscut-o, să se'ntoarcă de la sfânta poruncă ce li se încredinţase.
22Cu ei s'a întâmplat adevărul zicătorii: Câinele la vărsătura lui se'ntoarce şi: scroafa spălată se tăvăleşte'n mocirlă.