Iz 39:09
Iar cei ce locuiesc cetăţile lui Israel vor ieşi şi vor face foc cu armele, cu scuturile şi cu suliţele şi cu arcurile şi cu săgeţile şi cu măciucile şi cu lăncile; şapte ani vor întreţine focul cu ele;
Dn 11
CAPITOLUL 11
(continuare)
1Iar în primul an al [domniei] lui Cirus, eu am stat întru putere şi tărie.
2Şi acum, am să-ţi spun adevărul a:
Iată, încă trei regi se vor ridica în Persia; iar al patrulea va fi cu mult mai bogat decât toţi b; şi după ce va fi stăpânul avuţiilor sale, se va ridica împotriva tuturor regatelor Grecilor c.
3Şi un rege puternic se va ridica şi va stăpâni peste multe provincii şi va face după cum îi va fi voia d.
4Iar când regatul său va atinge culmea, va fi sfărâmat şi împărţit în cele patru vânturi ale cerului e; dar nu la urmaşii săi f, şi nici după stăpânirea cu care domnise: căci regatul său va fi smuls şi dat altora decât aceştia.
5Şi regele Miazăzilei g va fi puternic; dar unul din nobilii săi va izbândi împotrivă-i şi va dobândi o mare putere asupra propriei lui stăpâniri.
6Iar după ce-i vor trece anii h, se vor uni; fiica regelui Miazăzilei va veni la regele Miazănopţii ca să facă înţelegeri cu el; dar ea nu va păstra puterea braţului, iar sămânţa lui nu va rămâne; ea va fi predată, precum şi cei ce o aduseseră ca însoţitori, şi fata ei, şi cel ce o ocrotea în acele vremi.
7Dar din floarea rădăcinii ei se va ridica unul împotriva a ceea ce el pregătea şi va veni împotriva oştirii şi va intra în cetăţile întărite ale regelui Miazănopţii şi va birui.
8Şi odată cu robii va duce în Egipt pe dumnezeii lor, cu chipurile lor turnate, şi toate nepreţuitele lor vase de argint şi de aur; şi el va dura mai mult decât regele Miazănopţii.
9Şi va intra în regatul regelui Miazăzilei şi se va întoarce în ţara lui.
10Şi fiii săi vor aduna o gloată din multe oştiri; iar unul va veni negreşit şi va potopi şi se va duce şi se va odihni şi se va năpusti până la cetatea lui cea întărită.
11Şi regele Miazăzilei se va umple de mare mânie şi va ieşi şi se va război cu regele Miazănopţii; şi gloată mare se va ridica, dar gloata va fi dată în mâna lui. i
12Şi va lua gloata, iar inima lui se va semeţi; şi multe zeci de mii va doborî, dar nu va izbândi.
13Iar regele Miazănopţii îşi va reveni şi va aduce o gloată mai mare decât cea dintâi; şi la capătul unui răstimp va năvăli o oaste cu o putere mai mare şi cu înzestrare mai bogată.
14În vremile acelea, mulţi se vor ridica împotriva regelui Miazăzilei; şi fiii prăpădului din poporul tău se vor ridica să adeverească vedenia j, dar nu vor izbuti.
15Iar regele Miazănopţii va intra şi va ridica movilă de pământ şi va lua cetăţi puternice; iar braţele regelui Miazăzilei nu vor ţine piept: aleşii lui se vor ridica, dar nu va fi tărie care să ţină piept.
16Şi cel ce intră împotriva lui va face după cum îi va fi voia, şi nimeni nu va fi care să-i stea înainte; şi se va opri în ţara Juvaierului k, iar aceea se va mistui în mâna lui.
17Şi îşi va pune'n gând să intre cu toată puterea regatului său şi va face tot ceea ce pare drept pentru el şi-i va da pe fiica femeii sale să facă ce vrea cu ea, dar aceea nu va rămâne şi nici nu va fi de partea lui.
18Şi-şi va întoarce ochii spre insule l şi pe multe le va cuprinde, şi pe mai-mari îi va face să se scuture de ocara lor, dar propria lui ocară se va întoarce la el.
19Apoi îşi va întoarce privirea îndărăt către tăria propriei sale ţări; dar va slăbi şi va cădea şi nu i se va da de urmă.
20Şi din rădăcina lui se va ridica o odraslă a regatului care să treacă peste locul său; şi va câştiga slavă regească, dar în zilele acelea va fi sfărâmat, însă nu de-a dreptul, şi nici prin război.
21În locul său va sta unul m care nu fusese bun de nimic şi care nu avusese asupră-i slava unui regat; va veni cu bună sporire, dar va împinge regatul în lunecare.
22Şi braţele celui ce potopeşte, de potop vor fi duse de dinainte-i şi zdrobite, precum şi căpetenia legământului.
23Şi după ce-şi va face legături de sprijin îşi va chema în sprijin viclenia şi se va porni şi-i va copleşi cu o naţie mică.
24Şi va înainta cu bună sporire, iar aceasta în ţinuturile mănoase; şi va face ce n'au făcut părinţii lui, şi nici părinţii părinţilor lui: pradă şi jaf şi bogăţii va risipi printre ei; şi planuri împotriva Egiptului va plănui, dar numai pentru o vreme.
25Tăria lui şi inima lui fi-vor stârnite cu mare putere împotriva regelui Miazăzilei; iar regele Miazăzilei se va arunca în război cu oaste mare şi foarte puternică; dar de durat nu va dura, căci planuri împotriva lui vor face;
26şi-i vor mânca hrana de strânsură, apoi îl vor zdrobi, iar el îşi va mâna oştile ca'ntr'o viitură de ape şi mulţi vor cădea ucişi.
27Cât despre regii amândoi: inimile lor [sunt înclinate] spre rău şi la o masă vor vorbi minciuni; dar asta nu va merge mult, căci sfârşitul va fi la timp.
28Şi el se va întoarce în ţara lui cu strânsură multă, iar inima lui va fi împotriva legământului celui sfânt; şi va face [lucruri mari] şi se va întoarce în ţara lui.
29La timp se va întoarce şi va veni în miazăzi, dar mişcarea de acum nu va fi ca cea dintâi.
30Năvălitorii din Chitim n vor veni împotriva lui, iar el va fi doborât şi se va întoarce şi se va mânia împotriva legământului celui sfânt; şi o va face şi se va întoarce şi va avea înţelegere faţă de cei ce părăsesc sfântul legământ.
31Şi seminţii vor odrăsli din el şi vor pângări sfântul locaş al tăriei şi vor da la o parte jertfa de fiecare zi şi vor face o urâciune pustie o.
32Şi vor aduce nelegiuiţii un legământ pe căi înşelătoare, dar poporul care-şi cunoaşte Dumnezeul va prinde putere şi va avea izbândă.
33Iar pricepuţii poporului la multe se vor pricepe; cu toate acestea, ei vor slăbi de sabie şi de pară de foc şi de robie şi de jaful de zi după zi.
34Şi când vor fi slabi, fi-vor ajutaţi cu un mic ajutor; dar mulţi li se vor adăuga întru lunecare.
35Şi unii dintre cei ce înţeleg vor slăbi în a-i înflăcăra şi în a-i pune la'ncercări şi în a le vorbi deschis până la sfârşitul vremii; că încă mai e pân'atunci.
36Iar regele va face după voia lui şi se va înălţa şi se va preamări mai presus decât fiece dumnezeu şi mai presus decât Dumnezeul dumnezeilor p şi va grăi vorbe mari şi umflate şi va propăşi până ce mânia va ajunge la capăt; căci va avea un capăt.
37Şi nu va avea nici o aplecare spre vreunul din dumnezeii părinţilor lui sau spre pofta de femei sau spre oricare alt dumnezeu, căci el pe sine se va preamări deasupra tuturor.
38Şi'n locul său îl va slăvi pe dumnezeul Maozin q; şi pe un dumnezeu pe care părinţii lui nu l-au cunoscut îl va cinsti cu aur şi cu argint şi cu pietre scumpe şi'ntru tot felul de pofte.
39Şi va face acestea pentru ca locurile de scăpare să le întărească cu un dumnezeu străin, căruia îi va face slava să sporească şi căruia pe mulţi îi va supune împărţindu-le pământ în dar.
40Şi la sfârşitul vremii se va împunge cu regele Miazăzilei; iar regele Miazănopţii se va aduna împotriva lui cu care de luptă şi cu călăreţi şi cu multe corăbii şi va intra în ţară şi va zdrobi şi se va duce.
41Şi va intra în ţara Juvaierului, şi mulţi vor fi învinşi; aceştia însă vor scăpa din mâna lui: Edom şi Moab şi pârga fiilor lui Amon r.
42Şi-şi va întinde mâna peste ţară; şi ţara Egiptului nu va scăpa.
43Şi va avea stăpânire peste ascunsele comori de aur şi de argint şi peste tot ceea ce e de poftit în Egipt şi la Libieni şi la Etiopieni, în întăriturile lor.
44Dar zvonuri şi nelinişti venite din răsărituri şi din miazănoapte îl vor tulbura; şi cu mare mânie va veni să-i nimicească pe mulţi.
45Şi-şi va întinde cortul la Efadano s, între mări, în muntele cel sfânt al frumuseţii; dar va veni să-şi primească partea, şi nimeni nu va fi care să-l scape.