Am 05:05
Nu căutaţi Betelul
şi în Ghilgal să nu intraţi,
pe lângă Beer-Şeba c să nu treceţi;
fiindcă Ghilgalul dus va fi'n robie,
Betelul fi-va ca şi cum n'ar fi.
Iz 16
Ierusalimul, soţie necredincioasă. O istorie simbolică a Ierusalimului.
1Şi a fost cuvântul Domnul către mine, zicând:
2„Fiul omului, dă-i Ierusalimului mărturie despre fărădelegile lui! a
3Şi vei zice: Aşa grăieşte Domnul către cetatea Ierusalimului: Rădăcina ta şi naşterea ta sunt în ţara Canaanului; tatăl tău era amoreu, iar mama ta, hetită.
4La naşterea ta – în ziua'n care te-ai născut – buricul nu ţi s'a tăiat, sânii nu s'au legat, în apă n'ai fost scăldată, nici cu sare n'ai fost sărată şi nici în scutece n'ai fost înfăşată. b
5Nici că ochiul Meu s'a îndurat de tine, ca să facă pentru tine unul din aceste lucruri, să simtă cât de cât ceva pentru tine. Aruncată ai fost pe faţa câmpului, din pricina sluţeniei c sufletului tău, atunci, în ziua'n care te-ai născut.
6Iar Eu am trecut prin apropierea ta şi te-am văzut îmbălată în sângele tău; şi ţi-am zis: Viaţă [să fie] din sângele tău:
7înmulţeşte-te! Te-am făcut ca iarba răsărind în pajişte; iar tu te-ai înmulţit şi ai crescut şi ai intrat în cetăţi de frunte; sânii ţi s'au ridicat, părul ţi s'a revărsat, goală erai şi neruşinată.
8Eu ţi-am trecut prin apropiere şi te-am văzut; şi, iată, era vremea ta, vremea delăsărilor. Şi Mi-am întins aripile peste tine şi ţi-am acoperit goliciunea; şi jurământ ţi-am făcut, şi'n legământ am intrat Eu cu tine – zice Domnul –, iar tu ai devenit a Mea.
9Şi'n apă te-am scăldat şi sângele ţi l-am spălat de pe tine şi te-am uns cu untdelemn;
10şi te-am îmbrăcat în broderii şi ţi-am pus dedesubturi de iachint şi te-am încins cu vison şi te-am înveşmântat în mătase
11şi cu podoabă te-am împodobit şi brăţări ţi-am pus la mâini şi salbă scumpă pe grumaz;
12şi inel ţi-am pus în nări şi cercei la urechi şi cunună de mărire pe cap.
13Aşa erai tu împodobită cu aur şi argint, aşa erau hainele tale: de vison, ţesute'n mătase şi broderii. Şi ai mâncat făinuţă de grâu şi miere şi untdelemn şi te-ai făcut frumoasă foarte.
14Şi ţi s'a dus numele printre neamuri din pricina frumuseţii tale, căci desăvârşită era în mlădierea ei, în frumuseţea pe care Eu am pus-o pe tine, d zice Domnul.
15Dar tu te-ai încrezut în frumuseţea ta şi te-ai desfrânat la adăpostul renumelui tău şi ţi-ai pus desfrânarea la'ndemâna oricărui trecător, ca să fii a lui.
16Şi ai luat din hainele tale şi ţi-ai făcut idoli din cusătură de ac şi te-ai desfrânat pe ei: de aceea tu niciodată nu vei intra, şi nici va fi ceva la fel.
17Şi ai luat podoabele laudei tale făcute din aurul şi argintul Meu, pe care Eu ţi l-am dat, şi ţi-ai făcut chipuri bărbăteşti şi te-ai desfrânat cu ele.
18Şi ai luat din îmbrăcămintea ta pestriţă şi le-ai îmbrăcat şi le-ai pus înainte untdelemnul Meu şi tămâia Mea;
19şi pâinile Mele – pe care Eu ţi le-am dat – şi făinuţa de grâu şi untdelemnul şi mierea – cu care Eu te-am hrănit – le-ai pus înaintea lor pentru miros cu bună-mireasmă; da, aşa a fost, zice Domnul.
20Şi ai luat pe fiii tăi şi pe fiicele tale – pe care tu i-ai născut e – şi i-ai jertfit lor spre nimicire, ca şi cum ar fi fost o desfrânare măruntă,
21şi ţi-ai sugrumat copiii şi i-ai dat lor ca prinos de ispăşire.
22Aceasta-i mai mult decât toată desfrânarea ta; şi nu ţi-ai amintit de zilele tinereţii tale, când erai goală şi neruşinată şi trăiai îmbălată în sângele tău.
23După toată răutatea ta, aşa s'a făcut, zice Domnul;
24şi ţi-ai zidit casă de desfrâu, şi'n fiece stradă ţi-ai ridicat culcuş;
25şi la intrarea fiecărui drum ţi-ai aşezat un loc de desfrânare şi ţi-ai întinat frumuseţea; şi ţi-ai desfăcut picioarele pentru orice trecător şi ţi-ai sporit desfrânarea.
26Şi te-ai desfrânat cu fiii Egiptului, vecinii tăi, cei cu carnea vânjoasă, şi'n multe feluri te-ai destrăbălat, ca să-Mi stârneşti mânia.
27Şi dacă Eu Îmi voi întinde mâna împotriva ta şi voi desfiinţa ceea ce tu ai rânduit, te voi da în vrerea celor ce te urăsc, fetele Filistenilor, care te-au abătut de la calea în care tu păcătuiai. f
28Şi te-ai desfrânat mai mult decât fetele lui Asur, şi nici aşa nu te-ai săturat;
29da, te-ai desfrânat şi nu te-ai săturat. Şi ţi-ai sporit legăturile cu ţara Caldeilor, şi nici cu acestea nu te-ai săturat.
30De ce-aş face Eu un legământ cu fiica ta – zice Domnul – de vreme ce tu ai făcut toate aceste fapte de târfă şi întreit te-ai desfrânat
31întru fiicele tale? Tu ţi-ai zidit câte o casă de desfrâu la fiece deschidere de drum, şi'n fiece stradă ţi-ai ridicat culcuş şi te-ai făcut ca o târfă care adună plată.
32Femeia adulteră e asemenea ţie: primeşte simbrie de la bărbatul ei
33şi dă răsplată tuturor celor ce s'au desfrânat cu ea; şi tu le-ai dat răsplată tuturor ibovnicilor tăi; da, i-ai încărcat cu răsplată, pentru ca să roiască împrejuru-ţi întru desfrânarea ta.
34Şi'n tine s'a petrecut o stâlcire, întru a ta destrăbălare, mai mult decât în [alte] femei: nimeni după tine nu s'a desfrânat aşa, pentru că tu eşti aceea care dai plată, fără ca ţie să ţi se dea vreo plată, şi astfel s'au petrecut stâlceli întru tine.
35De aceea, tu, târfă, auzi cuvântul Domnului!
36Aşa grăieşte Domnul: Pentru că ţi-ai dat arama pe faţă, descoperită-ţi va fi goliciunea în destrăbălarea ta cu ibovnicii tăi şi'ntru toate scornelile nelegiuirilor tale şi'ntru sângele fiilor tăi pe care i-ai dat lor.
37De aceea, iată, Eu îi voi aduna împotrivă-ţi pe toţi ibovnicii cu care te-ai împreunat, pe toţi pe care i-ai iubit şi pe toţi pe care i-ai urât; şi-i voi aduna de jur-împrejur împotrivă-ţi şi le voi descoperi răutăţile tale, iar ei îţi vor vedea toată goliciunea.
38Şi Mă voi răzbuna pe tine cu răzbunarea [cuvenită] unei adultere şi vărsătorilor de sânge, şi voi aduce asupră-ţi sânge de mânie şi de gelozie.
39Şi te voi da în mâinile lor, iar ei îţi vor surpa casa de desfrâu şi-ţi vor nimici culcuşul şi te vor dezbrăca de hainele tale şi-ţi vor lua podoabele măririi tale şi te vor lăsa goală şi neruşinată.
40Şi gloate vor aduce asupră-ţi şi te vor lovi cu pietre şi cu săbiile lor te vor străpunge.
41Şi casele tale le vor arde'n foc şi vor face asupră-ţi răzbunare sub ochii multor femei; iar Eu te voi abate de la desfrâu, şi plată nu vei mai da.
42Aşa Îmi voi descărca Eu mânia asupră-ţi, iar gelozia Mea va fi îndepărtată de la tine, şi Mă voi odihni şi grijă nu voi mai avea.
43Că nu ţi-ai amintit de tinereţea ta şi M'ai întristat cu toate aceste fapte. De aceea, iată, purtările tale le-am făcut să cadă asupra capului tău – zice Domnul –, că aşa a lucrat necredinţa ta asupra tuturor nelegiuirilor tale.
44Acestea sunt toate lucrurile care s'au spus împotriva ta prin zicala:
«Cum e mama, aşa e şi fiica».
45Tu eşti fiica mamei tale; tu eşti aceea care şi-a lepădat bărbatul şi copiii; şi soră le eşti surorilor tale care şi-au lepădat bărbaţii şi copiii; mama voastră e hetită, tatăl vostru e amoreu.
46Sora voastră mai mare, care locuieşte în stânga ta împreună cu fiicele ei, e Samaria, iar sora voastră mai tânără, care locuieşte în dreapta ta împreună cu fiicele ei, e Sodoma.
47Dar nici aşa, tu nu te-ai mulţumit să umbli în purtările lor şi să faci fărădelegile lor, şi le-ai întrecut în toate purtările tale.
48Viu sunt Eu, zice Domnul: Această Sodomă, sora ta, şi fiicele ei n'au făcut aşa cum tu ai făcut, tu şi fiicele tale.
49Marea nelegiuire a surorii tale Sodoma a fost mândria; ea şi fiicele ei se răsfăţau în îndestulare de pâine şi în belşug de vin; asta era totul pentru ea şi fiicele ei, şi nici un ajutor n'au pus în mâna săracului şi a celui lipsit.
50Şi se trufeau, şi'n faţa Mea făceau fărădelegi; şi le-am îndepărtat, aşa cum ai văzut.
51Dar nici Samaria nu a păcătuit nici pe jumătate din păcatele tale; tu ţi-ai sporit fărădelegile cu mult mai mult decât surorile tale şi le-ai îndreptăţit prin toate nelegiuirile pe care tu le-ai făptuit. g
52Aşadar, tu poartă-ţi pedeapsa, fiindcă tu ţi-ai stricat surorile prin păcatele şi nelegiuirile pe care le-ai făcut mai mult decât ele h şi le-ai îndreptăţit mai mult decât pe tine; aşadar, ruşinează-te şi poartă-ţi ocara prin aceea că le-ai îndreptăţit pe surorile tale.
53Şi-i voi întoarce pe cei robiţi ai lor, pe cei robiţi ai Sodomei şi ai fiicelor ei; şi-i voi întoarce pe cei robiţi ai Samariei şi ai fiicelor ei; şi'n mijlocul lor îi voi întoarce pe cei robiţi ai tăi,
54pentru ca tu să-ţi porţi pedeapsa şi să ai ocară din toate lucrurile pe care le-ai făcut ca să-Mi stârneşti mânia.
55Iar sora ta Sodoma cu fiicele ei vor fi reaşezate în starea lor de la'nceput; şi Samaria cu fiicele ei vor fi reaşezate în starea lor de la'nceput; şi tu cu fiicele tale veţi fi reaşezate în starea voastră de la'nceput.
56De sora ta, Sodoma, nici pomeneală n'a fost în gura ta la vremea semeţiei tale,
57mai înainte ca răutăţile tale să fi fost date în vileag; chiar şi acum, tu eşti ocara fiicelor Siriei şi a tuturor celor ce-i stau în preajmă, a fiicelor Filistenilor de care eşti înconjurată.
58Tu eşti aceea care porţi povara necredinţelor şi fărădelegilor tale, zice Domnul.
59Aşa grăieşte Domnul: Voi face cu tine aşa cum tu ai făcut, aşa cum te-ai purtat în aceste fapte, ca să-mi încalci legământul.
60Şi-Mi voi aduce aminte de legământul pe care l-am făcut cu tine în zilele tinereţii tale şi-ţi voi aşeza i legământ veşnic.
61Iar tu îţi vei aduce aminte de purtarea ta şi lipsită cu totul vei fi de cinste când le vei primi pe surorile tale, atât pe cele mai vârstnice cât şi pe cele mai tinere; şi Eu ţi le voi da spre zidire, dar nu în virtutea legământului tău.
62Şi voi aşeza legământul Meu cu tine, iar tu vei cunoaşte că Eu sunt Domnul;
63ca să-ţi aduci aminte şi să te ruşinezi; şi'ntru ruşinarea ta să nu mai poţi deschide gura atunci când Eu te voi ierta pentru toate câte ai făcut, zice Domnul“.