Pr 24:12
Dar de vei zice: – Nu-l cunosc pe acest om!,
să ştii că Domnul cunoaşte inimile tuturor;
El, Cel ce le-a dat tuturor suflare, El pe toate le ştie
şi El îi va răsplăti fiecăruia după faptele lui.
Ap 22
Noul Ierusalim (continuare). Venirea lui Hristos.
1Şi mi-a arătat un râu al apei vieţii, strălucitor ca de cristal, care izvorăşte din tronul lui Dumnezeu şi-al Mielului.
2În mijlocul pieţei [cetăţii], şi de-o parte şi de alta a râului, un pom al vieţii, rodind de douăsprezece ori, dându-şi roada'n fiecare lună; şi frunzele pomului sunt spre tămăduirea neamurilor.
3Şi nici un blestem nu va mai fi. Şi tronul lui Dumnezeu şi-al Mielului va fi într'însa, şi robii Săi I se vor închina a.
4Şi ei Îi vor vedea faţa, şi numele Lui va fi pe frunţile lor.
5Şi noapte nu va mai fi; şi ei n'au nevoie de lumină de lampă sau de lumină de soare, pentru că Domnul Dumnezeu va lumina peste ei şi vor împărăţi în vecii vecilor.
6Şi îngerul mi-a zis: „Aceste cuvinte sunt vrednice de crezare şi adevărate; şi Domnul, Dumnezeul duhurilor profeţilor, l-a trimis pe îngerul Său să le arate robilor Săi cele ce trebuie să se întâmple'n curând.
7Şi iată, Eu vin curând. Fericit cel ce păzeşte cuvintele profeţiei acestei cărţi!“
8Şi eu, Ioan, sunt cel ce-am auzit şi-am văzut acestea. Şi când am auzit şi-am văzut, am căzut să mă închin înaintea picioarelor îngerului care mi-a arătat acestea.
9Dar el mi-a zis: „Vezi să nu faci asta! b Sunt împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, profeţii, şi cu cei ce păstrează cuvintele acestei cărţi. Lui Dumnezeu închină-te!“
10Şi mi-a zis: „Să nu pecetluieşti cuvintele profeţiei acestei cărţi c, căci vremea e aproape.
11Cel ce-i nedrept, să mai nedreptăţească; cel ce-i spurcat, să se mai spurce; şi cel ce este drept, să mai facă dreptate; şi cel ce este sfânt, să se mai sfinţească“. d
12„Iată e, Eu vin curând, şi plata Mea este cu Mine, pentru ca fiecăruia să-i dau după cum îi este fapta.
13Eu sunt Alfa şi Omega, Cel Dintâi şi Cel de pe Urmă, Începutul şi Sfârşitul.
14Fericiţi cei care-şi spală veşmintele f, pentru ca să aibă ei putere peste pomul vieţii şi prin porţi să intre'n cetate!
15Afară câinii g şi vrăjitorii şi desfrânaţii şi ucigaşii şi închinătorii la idoli şi toţi cei ce iubesc şi lucrează minciuna!
16Eu, Iisus, l-am trimis pe îngerul Meu să vă mărturisească vouă acestea cu privire la Biserici. Eu sunt rădăcina şi odrasla lui David, Steaua strălucitoare a Dimineţii“.
17Şi Duhul şi Mireasa h zic: „Vino!“ Şi cel ce aude, să zică: „Vino!“ Şi cel însetat să vină, cel ce vrea să primească'n dar apa vieţii.
18Şi eu îi mărturisesc oricui ascultă cuvintele profeţiei acestei cărţi: Dacă le va mai adăuga cineva ceva, Dumnezeu îi va adăuga plăgile care sunt arătate i în cartea aceasta;
19iar de va scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei profeţii, Dumnezeu îi va scoate partea lui din pomul vieţii şi din cetatea cea sfântă, care sunt arătate în cartea aceasta.
20Cel ce mărturiseşte acestea, zice: „Da, vin curând“. j – „Amin! Vino, Doamne Iisuse!“ k
21Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.