Pr 24:12
Dar de vei zice: – Nu-l cunosc pe acest om!,
să ştii că Domnul cunoaşte inimile tuturor;
El, Cel ce le-a dat tuturor suflare, El pe toate le ştie
şi El îi va răsplăti fiecăruia după faptele lui.
1Ptr 1
Salutare. Nădejdea cea vie. Chemare la viaţă sfântă.
1Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către cei aleşi, aflaţi în trecere prin Diaspora a – în Pont, în Galatia, în Capadocia, în Asia şi în Bitinia,
2după preştiinţa lui Dumnezeu-Tatăl [aleşi] întru sfinţirea Duhului spre a I se supune lui Iisus Hristos şi a fi stropiţi b cu sângele Său: Harul şi pacea să vi se'nmulţească!
3Binecuvântat fie Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Cel ce după marea Sa milă ne-a născut din nou prin învierea din morţi a lui Iisus Hristos, spre nădejde vie,
4spre moştenire nestricăcioasă şi neîntinată şi neveştejită, păstrată în ceruri pentru voi,
5cei ce cu puterea lui Dumnezeu sunteţi păziţi prin credinţă pentru o mântuire gata să se descopere în vremea de apoi.
6Întru aceasta bucuraţi-vă, cu toate că acum pentru scurtă vreme ar trebui să fiţi întristaţi prin felurite încercări,
7pentru ca încercarea credinţei voastre – mult mai scumpă decât aurul cel pieritor, dar lămurit prin foc – să se afle spre laudă, mărire şi cinste la arătarea lui Iisus Hristos
8pe Care-L iubiţi fără să-L fi văzut; întru Carele crezând fără ca încă să-L vedeţi, bucuraţi-vă cu bucurie de negrăit şi preamărită,
9dobândind sfârşitul c credinţei voastre: mântuirea sufletelor.
10Mântuirea aceasta au căutat-o şi-au cercetat-o profeţii care au profeţit despre harul ce avea să fie al vostru,
11cercetând ei timpul şi împrejurările d pe care Duhul lui Hristos Care era'ntru ei le arăta atunci când mai dinainte mărturisea despre patimile lui Hristos şi despre măririle de după ele.
12Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi slujeau ei aceste lucruri care vi s'au vestit vouă acum prin cei ce'ntru Duhul Sfânt trimis din cer v'au propovăduit Evanghelia – cele spre care şi îngerii doresc să privească.
13De aceea, încingeţi-vă coapsele cugetului e, fiţi treji, nădăjduiţi pe de-a'ntregul în harul pe care-l veţi primi la arătarea lui Iisus Hristos.
14Ca fii ai ascultării, nu vă potriviţi poftelor de-odinioară, din vremea neştiinţei voastre;
15ci aşa cum Cel ce v'a chemat pe voi e sfânt, fiţi şi voi sfinţi în întreaga voastră purtare.
16Că scris este: Voi veţi fi sfinţi, pentru că Eu sunt sfânt.
17Şi dacă-L chemaţi ca pe un Tată pe Cel ce cu nepărtinire judecă după lucrarea fiecăruia, trăiţi-vă întru frică zilele vremelniciei voastre f,
18ştiind voi că nu cu lucruri stricăcioase, cu argint sau cu aur aţi fost răscumpăraţi din deşarta voastră viaţă moştenită de la părinţi,
19ci cu sângele cel scump – ca al unui miel nevinovat şi neprihănit – al lui Hristos,
20Cel ce rânduit a fost mai'nainte de'ntemeierea lumii, dar Care'n anii cei mai de pe urmă S'a arătat de dragul vostru,
21cei ce printr'Însul aţi crezut în Dumnezeu Care L-a înviat din morţi şi I-a dat slavă, în aşa fel încât credinţa şi nădejdea voastră să fie'n Dumnezeu.
22Avându-vă voi sufletele curăţite prin aceea că vă supuneţi adevărului spre nefăţarnică iubire de fraţi, din toată inima cu ardoare iubiţi-vă unii pe alţii,
23ca unii ce sunteţi născuţi din nou, nu din sămânţă stricăcioasă, ci nestricăcioasă, prin cuvântul cel viu al lui Dumnezeu şi care rămâne în veac.
24Pentru că tot trupul este ca iarba, şi toată slava lui ca floarea ierbii; uscatu-s'a iarba şi floarea a căzut,
25dar cuvântul Domnului rămâne în veac. Iar cuvântul acèsta este, care vi s'a binevestit vouă.