Pr 14:06
La cei răi vei căuta înţelepciunea şi nu o vei afla,
dar priceperea e lesne de găsit la cei înţelepţi.
Sir 15
CAPITOLUL 15
Fericirea înţeleptului. Păcatul şi libertatea omului.
1
Aşa face omul care se teme de Domnul,
 iar cel ce stăpâneşte legea o va dobândi [înţelepciunea].
2
Ea îl întâmpină ca o mamă
 şi ca o soţie tânără îl primeşte;
3
cu pâinea înţelegerii îl hrăneşte
 şi cu apa înţelepciunii îl adapă;
4
de ea se reazemă şi nu se clatină,
 de ea se lipeşte şi nu se ruşinează.
5
Ea îl ridică deasupra semenilor lui,
 în mijlocul adunării îi va deschide gura.
6
El află desfătare şi cunună de bucurie
 şi primeşte ca moştenire un renume veşnic.
7
Dar cei lipsiţi de minte n'o vor avea niciodată,
 iar păcătoşii nicicând o vor vedea.
8
Ea se ţine departe de trufie,
 iar mincinoşii n'o au în amintire.
9
Lauda nu-şi află locul în gura păcătosului,
 de vreme ce nu de Domnul i-a fost trimisă;
10
căci lauda nu se rosteşte decât în înţelepciune
 şi Domnul este Cel ce-i îndreaptă căile.
11
Să nu zici: „Prin Domnul am călcat alături“,
 căci El nu face ceea ce urăşte.
12
Să nu zici: „Prin El m'am rătăcit“,
 căci El n'are nevoie de omul păcătos.
13
Domnul urăşte orice urâciune,
 şi nici cei ce se tem de El n'o iubesc.
14
El dintru început l-a făcut pe om
 şi l-a lăsat în mâinile sfatului său. a
15
Dacă vrei, Îi vei păzi poruncile
 şi cu credincioşie vei săvârşi ceea ce-I place.
16
Foc şi apă ţi-a pus dinainte:
 unde vei vrea, acolo-ţi vei întinde mâna.
17
În faţa oamenilor sunt viaţa şi moartea:
 fiecăruia i se va da ceea ce-i place.
18
Căci mare e înţelepciunea Domnului;
 tare e El întru putere, şi pe toate le vede.
19
Ochii Săi sunt peste cei ce se tem de El,
 El cunoaşte toate lucrările omului.
20
Nimănui nu i-a poruncit să fie nelegiuit
 şi nimănui nu i-a dat împuternicirea de a păcătui. b