Jd 01:31
Nici Aşer nu i-a alungat pe cei ce locuiau în Aco, care-i plăteau bir, nici pe locuitorii din Dor, nici pe locuitorii din Sidon, nici pe locuitorii din Mahaleb, din Aczib, din Helba, din Afec şi din Rehob.
Ios 19
CAPITOLUL 19
Moştenirea seminţiilor lui Simeon, Zabulon, Isahar, Aşer, Neftali şi Dan. Partea lui Iosua.
1Al doilea sorţ a căzut pentru fiii lui Simeon; partea lor de moştenire a fost între hotarele părţii fiilor lui Iuda a.
2Moştenirea lor era: Beer-Şeba, Şeba şi Molada;
3Haţar-Şual, Bala şi Aţem;
4Eltolad, Betul şi Horma;
5Ţiclag, Bet-Marcabot şi Haţar-Susa;
6Bet-Lebaot şi ţarinile lor: treisprezece cetăţi, cu satele lor b;
7Ain, Rimon, Eter şi Aşan: patru cetăţi, cu satele lor;
8şi toate satele ce se aflau împrejurul acestor cetăţi, până la Baalat-Beer-Ramat, mergând spre miazăzi. Aceasta este moştenirea seminţiei fiilor lui Simeon, după familiile lor.
9Moştenirea fiilor lui Simeon [era parte] din partea fiilor lui Iuda, fiindcă partea fiilor lui Iuda era mai mare decât a lor; de aceea fiii lui Simeon au primit parte din moşia lor.
10Al treilea sorţ i-a căzut lui Zabulon, după familiile lor; hotarul moştenirii lor mergea până la Sarid,
11se urca spre apus până la Maraala şi atingea Dabeşetul în valea de dinaintea Iocneamului;
12de la Sarid se întorcea înapoi, spre răsărit, până la hotarul ţinutului Chislot-Tabor, de unde trecea spre Dabrat şi se urca spre Iafia;
13se îndrepta apoi la răsărit spre Ghet-Hefer, la Ita-Caţin şi mergea spre Rimon, Metora şi Nea
14şi se întorcea de la miazănoapte spre Hanaton şi ieşea la Iftah-El;
15apoi la Catat, Nahalal, Şimron, Idala şi Betleem: douăsprezece cetăţi, cu satele lor c.
16Aceasta este moştenirea seminţiei fiilor lui Zabulon, după familiile lor: cetăţile cu satele lor.
17Al patrulea sorţ i-a căzut lui Isahar.
18În hotarul lor erau cuprinse: Izreel, Chesulot şi Şunem;
19Hafaraim, Şion şi Anaharat;
20Harabit, Chişion şi Ebeţ;
21Remet, En-Ganim, En-Hada şi Bet-Paţeţ;
22hotarul atingea Taborul, Şahaţima şi Bet-Şemeş, iar capătul lui era Iordanul.
23Aceasta este moştenirea seminţiei fiilor lui Isahar, după familiile lor: cetăţile cu satele lor d.
24Al cincilea sorţ i-a căzut lui Aşer, după familiile lor.
25Hotarul lor trecea prin Helcat, Hali, Beten şi Acşaf,
26Alamalec, Amead şi Mişeal; hotarul lor atingea spre apus Carmelul şi Şihor-Libnat,
27după care se întorcea dinspre soare-răsare către Bet-Dagon şi atingea hotarul lui Zabulon şi Iftah-El la miazănoapte şi intra în hotarul Asatei la Bet-Emec şi Neiel şi mergea la Cabul
28şi mai departe la Abdon, Rehob, Hamon şi Cana, până la marele Sidon;
29hotarul se întorcea apoi îndărăt la Rama, la fântâna lui Masfasat şi la Tirieni, după care se încovoia spre Hosa, spre mare, Mahaleb şi Aczib;
30după aceea, Aco, Afec şi Rehob.
31Aceasta este moştenirea seminţiei fiilor lui Aşer, după familiile lor: cetăţile cu satele lor.
32Al şaselea sorţ i-a căzut lui Neftali.
33Hotarul lor mergea de la Helef şi de la pădurea Ţaananim către Adami-Necheb şi Iabneel până la Lacum şi se isprăvea în Iordan;
34hotarul se întorcea apoi spre apus către Aznot-Tabor şi de acolo mergea spre Hucoc şi se învecina la miazăzi cu ţinutul Zabulonului, spre apus cu ţinutul lui Aşer, iar spre soare-răsare cu Iordanul.
35Cetăţi întărite erau Ţidim, Ţer, Hamat, Racat şi Chineret;
36Adama, Rama şi Haţor;
37Chedeş, Edreea şi En-Haţor;
38Ireon, Migdal-El, Horem, Bet-Anat şi Bet-Şemeş.
39Aceasta este moştenirea seminţiei fiilor lui Neftali.
40Al şaptelea sorţ i-a căzut lui Dan.
41Hotarul lor cuprindea: Ţora, Eştaol şi Ir-Şemeş;
42Şaalabim, Aialon şi Itla;
43Elon, Timnata şi Ecron;
44Elteche, Ghibeton şi Baalat;
45Iehud, Bene-Berac şi Gat-Rimon;
46Me-Iarcon şi Haracon, la apusul cărora hotarul se învecina cu Ioppe.
47Aceasta este moştenirea seminţiei fiilor lui Dan, după familiile lor, acestea sunt cetăţile lor, cu satele lor. Dar fiii lui Dan nu i-au izgonit pe Amoreii care le făcuseră necazuri în munţi; iar Amoreii nu le-au îngăduit să coboare la vale, ci le-au luat cu de-a sila hotarul porţiei lor.
48Atunci s'au dus fiii lui Dan şi au purtat război împotriva Leşemului şi l-au luat şi l-au lovit cu ascuţişul săbiei; şi au locuit în el şi l-au numit „Leşemul-lui-Dan“, după numele lui Dan, tatăl lor. Iar Amoreii au locuit pe mai departe în Edom şi în Salamin e; dar mâna lui Efraim i-a stăpânit şi au devenit supuşii săi.
49După ce au luat în stăpânire pământul, după hotarele lor, fiii lui Israel i-au dat între ei moştenire lui Iosua, fiul lui Navi,
50aşa cum poruncise Dumnezeu; şi i-au dat cetatea pe care o ceruse, Timnat-Serah, care se află în muntele lui Efraim; iar el a zidit cetatea şi a locuit în ea.
51Acestea sunt părţile pe care Eleazar preotul şi Iosua, fiul lui Navi, şi capii familiilor le-au împărţit, prin tragere la sorţi, fiilor lui Israel, în Şilo, înaintea feţei Domnului, la intrarea cortului mărturiei; iar aceştia s'au dus să-şi ia în stăpânire pământul f.