Iz 39:17
Iar tu, fiul omului: Aşa grăieşte Domnul Domn: Spune la toată pasărea zburătoare şi la fiarele câmpului: Adunaţi-vă şi veniţi!, de prin toate laturile dimprejur adunaţi-vă la jertfa Mea pe care Eu v'am pregătit-o în munţii lui Israel, şi carne veţi mânca şi sânge veţi bea;
Sof 1
CAPITOLUL 1
Judecata obştească. Împotriva păcatelor din Iuda şi Ierusalim. Ziua mâniei Domnului.
1Cuvântul Domnului, care s'a făcut către Sofonie al lui Cuşi, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Iezechia a, în zilele lui Iosia, fiul lui Amon, regele lui Iuda b.
2
Să piară' ntru sfârşit de pe faţa pământului,
zice Domnul c:
3
Să piară omul şi vitele,
să piară peştii mării şi păsările cerului;
şi vor slăbi necredincioşii
şi pe nelegiuiţi îi voi nimici de pe faţa pământului,
zice Domnul.
4
Şi mâna Mi-o voi întinde peste Iuda
şi peste toţi locuitorii Ierusalimului
şi voi alunga din locul acesta
numele baalilor şi numele preoţilor lor
5
şi pe cei ce pe acoperişuri
i se închină „oştirii cerului“,
şi pe cei ce se jură pe Domnul
şi pe cei ce se jură pe regele lor
6
şi pe cei ce se abat de la Domnul
şi pe cei ce nu-L caută pe Domnul
şi pe cei ce nu se ţin de Domnul.
7
Temeţi-vă de faţa Domnului Dumnezeu,
că aproape este ziua Domnului,
că Domnul Şi-a pregătit jertfa d
şi i-a sfinţit pe cei ce i-a chemat e.
8
Şi va fi că'n ziua jertfei Domnului
Eu Mă voi răzbuna pe cei puternici
şi pe casa regelui f
şi pe cei ce s'au îmbrăcat în haină străină g.
9
Şi'n ziua aceea Mă voi răzbuna
pe toţi cei din priveliştea pridvoarelor,
pe cei ce umplu casa Domnului, Dumnezeului lor,
cu păgânism şi'nşelăciune h.

10
Şi va fi în ziua aceea
– zice Domnul –
glas de strigăt din poarta spintecătorilor i
şi vaiet de la a doua
şi-o mare zdrobire de la munţi.
11
Plângeţi, voi, cei ce locuiţi Ţara-arsă j,
că'ntregul popor e-asemenea lui Canaan:
pierit-au toţi cei ce s'au ridicat prin argint k.

12
Şi va fi că'n ziua aceea
voi cerceta Ierusalimul cu o făclie
şi Mă voi răzbuna pe cei ce defaimă,
pe paznicii lor,
cei ce zic în inimile lor:
„Domnul nu face nici bine, nici rău l“.
13
Şi puterea lor va fi bună de jaf
şi casele lor, spre pustiire;
şi vor zidi case, dar nu vor locui în ele
şi vor sădi vii, dar nu le vor bea vinul.

14
Că aproape este marea zi a Domnului,
aproape şi grabnică foarte.
Glasul zilei Domnului amar şi aspru s'a făcut.
15
Zi de mânie e ziua aceea,
zi de necaz şi de nevoie,
zi de chin şi de nimicire,
zi de ceaţă şi de'ntuneric,
zi de nor şi de negură,
16
zi de trâmbiţă şi de strigăt
împotriva cetăţilor tari
şi'mpotriva unghiurilor înalte m.
17
Şi oamenilor le voi aduce necazuri
şi vor umbla ca orbii,
fiindc' au păcătuit împotriva Domnului;
şi va vărsa sângele lor cum verşi nisipul
şi trupurile lor ca pe o balegă de bou.
18
Argintul lor şi aurul lor
nu-i vor putea scăpa în ziua mâniei Domnului,
iar de focul geloziei Lui
se va topi întreg pământul n;
că grabnică nimicire va aduce
peste toţi cei ce locuiesc pământul.