Ies 22:29
Nu întârzia în a-Mi aduce pârga ariei tale şi a teascului tău; pe cei întâi-născuţi dintre fiii tăi să Mi-i dai Mie.
Ies 34
Noile table ale Legii. Moise coboară din munte cu faţa strălucind.
1Zis-a Domnul către Moise: „Ciopleşte două table de piatră, ca şi cele dintâi, şi suie-te la Mine în munte şi voi scrie pe table cuvintele care erau pe tablele dintâi, cele pe care tu le-ai sfărâmat.
2Să fii gata dis-de-dimineaţă şi te vei sui în muntele Sinai şi vei sta înaintea Mea acolo, pe vârful muntelui.
3Dar nimeni să nu se suie cu tine şi nici să se arate'n tot cuprinsul muntelui: nici oi, nici vite mari să nu pască'n apropierea acelui munte“.
4Deci a cioplit Moise două table de piatră la fel cu cele dintâi; şi pornindu-se dis-de-dimineaţă, s'a suit în muntele Sinai, aşa cum îi poruncise Domnul; şi a luat Moise cu sine cele două table de piatră.
5Atunci S'a pogorât Domnul în nor şi a stătut acolo înainte-i; şi [Moise] a chemat numele Domnului.
6Şi Domnul i-a trecut pe dinainte strigând: „Domnul, Dumnezeu îndurat şi milostiv şi'ndelung-răbdător şi mult-milostiv şi adevărat,
7Cel ce păzeşte dreptatea şi face milă cu mii şi mii, Cel ce şterge fărădelegile şi nedreptăţile şi păcatele, dar nu-l lasă nepedepsit pe cel vinovat, fărădelegile părinţilor ţinându-le asupra copiilor şi asupra copiilor copiilor, asupra celui de al treilea şi al patrulea neam!“
8Atunci Moise s'a plecat de'ndată la pământ şi s'a închinat,
9zicând: „Dac'am aflat eu har în faţa Ta, să meargă Domnul meu împreună cu noi, căci poporul acesta e tare de cerbice a; Tu vei lua asupră-Ţi păcatele şi fărădelegile noastre, iar noi vom fi ai Tăi“.
10Şi a zis Domnul către Moise: „Iată, Eu închei legământ în faţa'ntregului tău popor: Face-voi lucruri slăvite aşa cum nu s'au făcut în tot pământul şi'n tot neamul, şi tot poporul în mijlocul căruia eşti tu va vedea lucrurile Domnului, că minunate b sunt [lucrurile] pe care Eu le voi face asupră-ţi.
11Tu ia aminte la tot ce-ţi poruncesc!: Iată, Eu îi alung de dinaintea voastră pe Amorei, pe Canaaneeni, pe Hetei, pe Ferezei, pe Hevei, pe Gherghesei şi pe Iebusei.
12Ia aminte să nu faci legături cu cei ce locuiesc în ţara'n care intri, ca nu cumva ei să devină'n mijlocul vostru capcane.
13[Dimpotrivă], capiştile c lor să le dărâmaţi, stâlpii lor să-i zdrobiţi, sfintele lor crânguri d să le tăiaţi, chipurile cele cioplite ale dumnezeilor lor să le ardeţi în foc.
14Voi nu vă veţi închina la alţi dumnezei, căci Domnul e Dumnezeul al cărui nume e „Gelosul“ e, un Dumnezeu gelos.
15Nu cumva să-ţi faci legături cu cei ce locuiesc în ţara aceea; că altfel, ei se vor desfrâna pe potriva dumnezeilor lor şi vor aduce jertfe dumnezeilor lor şi te vor pofti şi tu vei mânca din jertfele lor;
16şi dintre fetele lor vei lua neveste pentru fiii tăi, şi dintre fetele tale vei da după fiii lor, şi fetele tale se vor desfrâna pe potriva dumnezeilor lor, şi fiii tăi se vor desfrâna pe potriva aceloraşi dumnezei.
17Să nu-ţi faci dumnezei turnaţi.
18Vei păzi sărbătoarea Azimelor: şapte zile să mănânci azime, aşa cum ţi-am poruncit Eu, la vremea rânduită din luna lui Abib; că'n luna lui Abib ai ieşit tu din Egipt.
19Tot întâi-născutul de parte bărbătească va fi al Meu; tot aşa, întâi-născutul vacii şi întâi-născutul oii.
20Pe întâi-născutul asinei să-l dai în schimbul unui miel; iar de nu-l vei schimba, să-i dai preţul. Pe tot întâi-născutul fiilor tăi îl vei răscumpăra. Înaintea Mea să nu te înfăţişezi cu mâna goală.
21Şase zile să lucrezi, iar în ziua a şaptea să te odihneşti; nu vei semăna şi nu vei secera.
22În sărbătoarea Săptămânilor Îmi vei aduce pârga din secerişul grâului, ca şi'n sărbătoarea Culesului, la mijlocul anului.
23De trei ori pe an, toţi ai tăi de parte bărbătească să se înfăţişeze înaintea Domnului Dumnezeului lui Israel;
24căci, când voi alunga neamurile de dinaintea feţei tale şi-ţi voi lărgi hotarele, nimeni nu-ţi va pofti pământul, atunci când de trei ori pe an te vei sui să te'nfăţişezi înaintea Domnului Dumnezeului tău.
26Pârga roadelor ţarinii tale o vei aduce în casa Domnului Dumnezeului tău. Miel să nu fierbi în laptele mamei sale“.
27Şi a zis Domnul către Moise: „Scrie-ţi cuvintele acestea; că pe temeiul acestor cuvinte închei Eu legământ cu tine şi cu Israel!“
28Şi a stat Moise înaintea Domnului patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; pâine n'a mâncat şi apă n'a băut. Şi a scris pe table cuvintele legământului: cele zece porunci.
29Iar când s'a coborât Moise din munte, iată că cele două table erau în mâinile lui. Şi coborându-se din munte, Moise nu ştia că faţa sa strălucea de când grăise [Dumnezeu] cu el.
30Dar Aaron şi toţi bătrânii lui Israel, văzându-l pe Moise că are faţa'ncărcată de slavă, s'au temut să se apropie de el.
31Atunci Moise i-a chemat; şi au venit la el Aaron şi toţi capii obştii; şi Moise a grăit cu ei.
32După aceasta s'au apropiat de el toţi fiii lui Israel, iar el le-a spus tot ce-i poruncise Domnul în muntele Sinai.
33Şi când a încetat să le mai vorbească, el şi-a acoperit faţa cu un văl.
34Şi când intra Moise în faţa Domnului ca să-I vorbească, atunci el îşi ridica vălul până când ieşea; iar la ieşire le spunea fiilor lui Israel cele ce-i poruncise Domnul.
35Fiii lui Israel vedeau că faţa lui Moise era plină de slavă; iar Moise îşi punea iar vălul pe faţă până când intra să-I vorbească [Domnuluiî.