Fc 49:10
Domnitor nu va lipsi din Iuda, şi nici cârmuitor din coapsele lui până va veni ceea ce i-a fost hărăzit: Cel pe Care neamurile Îl aşteaptă e.
Mi 5
CAPITOLUL 5
Profeţie despre naşterea lui Mesia şi despre rostul „rămăşiţei“ lui Israel.
1
Iar tu, Betleeme, casa Efratei a,
mic eşti a fi'ntre miile lui Iuda;
dar din tine Cineva Îmi va ieşi
în Israel să-i fie lui Cârmuitor b;
ieşirile Lui însă erau dintru'nceput,
din zilele veacului c.
2
De aceea El îi va da d
până la vremea celei ce va să nască e;
ea va naşte,
iar rămăşiţa fraţilor lor
se va întoarce la fiii lui Israel.
3
Şi Domnul va sta şi va vedea
şi turma Şi-o va paşte cu putere,
iar ei vor fi întru slava numelui Domnului
Dumnezeului lor;
că acum fi-vor ei măriţi
până la marginile pământului.
4
Şi această pace va fi
când va veni Asur pe pământul vostru
şi când va intra asupra ţării voastre;
şi'mpotriva lui se vor scula şapte păstori
şi opt conducători de oameni f.
Şi pe Asur îl vor păstori cu sabie
5
şi ţara lui Nimrod g cu şanţul ei;
şi El vă va mântui de Asur
când va veni pe pământul vostru
şi'n hotarele voastre va intra.

6
Şi fi-va rămăşiţa lui Iacob h printre neamuri
în mijloc de popoare multe
ca roua căzând de la Domnul
şi ca mieii pe iarbă i,
aşa ca nimeni să nu se adune
şi nici să rămână printre fiii oamenilor.
7
Şi fi-va rămăşiţa lui Iacob printre neamuri
în mijloc de popoare multe
ca un leu printre vite'n pădure
şi ca un pui de leu printre turme j
– ca şi cum ar fi doar în trecere –
şi la alegere-şi va prinde prada
şi nimeni nu va fi să scape.
8
Mâna ta se va'nălţa
împotriva celor ce-ţi fac necazuri,
şi toţi vrăjmaşii tăi vor pieri de istov.

9
Şi va fi că'n ziua aceea
– zice Domnul – k
voi nimici caii tăi din mijlocul tău
şi carele ţi le voi nimici;
10
şi voi surpa cetăţile pământului tău
şi întăriturile tale, pe toate, le voi strica;
11
şi-ţi voi nimici vrăjitoriile din mâini
şi ghicitori în tine nu vor fi.
12
Şi-ţi voi nimici chipurile cele cioplite
şi stâlpii tăi din mijlocul tău
şi nu te vei mai închina
la lucrul mâinilor tale.
13
Şi voi tăia desişurile din mijlocul tău
şi cetăţile tale le voi strica.
14
Şi cu mânie şi-aprindere mare
voi face răzbunare'ntre neamuri,
pentru aceea că n'au ascultat.