3Rg 22:19
Miheia însă a zis: „Nu-i aşa! Nu pe mine, ci ascultă cuvântul Domnului! Nu-i aşa! L-am văzut pe Domnul, Dumnezeul lui Israel, şezând pe tronul Său, şi toată oştirea cerului f stând lângă El, de-a dreapta şi de-a stânga Sa.
Ap 7
Cei 144.000 de pecetluiţi ai lui Israel.
1După aceasta am văzut a patru îngeri stând la cele patru colţuri ale pământului şi ţinând în frâu cele patru vânturi ale lui, pentru ca vânt să nu sufle pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac.
2Şi-am văzut un alt înger, care se ridica de la Soare-Răsare şi avea pecetea b Viului Dumnezeu; el a strigat cu glas puternic către cei patru îngeri cărora li s'a dat să vatăme pământul şi marea,
3zicând: „Nu vătămaţi pământul, nici marea, nici copacii, până ce nu-i vom pecetlui pe robii Dumnezeului nostru pe frunţile lor“.
4Şi-am auzit numărul celor pecetluiţi: o sută patruzeci şi patru de mii c de pecetluiţi, din toate seminţiile fiilor lui Israel d:
5Din seminţia lui Iuda, douăsprezece mii de pecetluiţi; din seminţia lui Ruben, douăsprezece mii; din seminţia lui Gad, douăsprezece mii;
6din seminţia lui Aşer, douăsprezece mii; din seminţia lui Neftali, douăsprezece mii; din seminţia lui Manase, douăsprezece mii;
7din seminţia lui Simeon, douăsprezece mii; din seminţia lui Levi, douăsprezece mii; din seminţia lui Isahar, douăsprezece mii;
8din seminţia lui Zabulon, douăsprezece mii; din seminţia lui Iosif, douăsprezece mii; din seminţia lui Veniamin, douăsprezece mii de pecetluiţi.
9După acestea, m'am uitat: şi iată, mulţime multă pe care nimeni nu putea s'o numere, din tot neamul şi [din toate] seminţiile şi popoarele şi limbile, stând înaintea tronului şi înaintea Mielului, îmbrăcaţi în veşminte albe şi cu ramuri de finic în mâinile lor
10şi strigau cu glas mare, zicând: „Mântuirea Îi este e Dumnezeului nostru Celui ce şade pe tron şi Mielului!“
11Şi toţi îngerii stăteau împrejurul tronului şi al Bătrânilor şi al celor patru Fiinţe, şi au căzut pe feţele lor înaintea tronului şi I s'au închinat lui Dumnezeu,
12zicând:
„Amin! Binecuvântarea şi slava şi înţelepciunea
şi mulţumirea şi cinstea şi puterea şi tăria
fie-I Dumnezeului nostru în vecii vecilor. Amin!“
13Iar unul dintre Bătrâni a luat cuvântul şi mi-a zis: „Aceştia, care sunt îmbrăcaţi în veşminte albe, cine sunt ei şi de unde-au venit?“
14Şi eu i-am spus: „Domnul meu, tu o ştii“. Şi el mi-a spus: „Aceştia sunt cei ce vin din necazul cel mare; veşmintele şi le-au spălat şi le-au înălbit în sângele Mielului f.
15Iată de ce sunt ei înaintea tronului lui Dumnezeu, şi'n templul Său Îi slujesc ziua şi noaptea; şi Cel ce şade pe tron îi va sălăşlui în cortul Său:
16nu vor mai flămânzi, nici nu vor mai înseta, nici soarele nu se va mai prăvăli peste ei, şi nici o arşiţă.
17Fiindcă Mielul Care stă'n mijlocul tronului îi va paşte pe ei g şi-i va duce la izvoarele apelor vieţii; şi Dumnezeu va şterge toată lacrima de pe ochii lor“.