1Par 09:34
aceştia erau cei mai de seamă între familiile leviţilor, în curgerea neamului lor; ei locuiau în Ierusalim.
1Par 8
CAPITOLUL 8
Alte ştiri despre urmaşii lui Veniamin. Urmaşii şi familia lui Saul.
1Lui Veniamin i s'a născut Bela, întâiul-său-născut; al doilea, Aşbel; al treilea, Ahrah;
2al patrulea, Noha; şi al cincilea, Rafa.
3Fiii lui Bela: Adar, Ghera, tatăl lui Ehud,
4Abişua, Naaman, Ahoah,
5Ghera, Şefufan şi Huram.
6Iată-i pe fiii lui Ehud (aceştia au fost capii familiilor care locuiau în Gheba şi pe care ei le-au strămutat în Manahat):
7Naaman, Ahia şi Ghera – acesta le-a strămutat; lui i s'au născut Uza şi Ahiud.
8Lui Şaharaim i s'au născut copii în câmpia Moabului, după ce el le-a dat drumul femeilor sale Huşim şi Baara.
9Din Hodeşa, femeia sa, i s'au născut Iobab, Ţibia, Meşa, Malcam,
10Iehuţ, Şachia şi Mirma. Aceştia au fost fiii săi, capi de familie.
11Din Huşim i s'au născut Abitub şi Elpaal.
12Fiii lui Elpaal: Eber, Mişeam, precum şi Şemed; acesta a zidit Ono, precum şi Lodul cu satele lui;
13de asemenea, Beria şi Şema (aceştia au fost capii de familie ai locuitorilor Aialonului; ei i-au alungat pe locuitorii din Gat).
14Fraţii lor erau Şaşac, Iremot,
15Zebadia, Arad, Eder,
16Micael, Işpa şi Ioha, fiii lui Beria;
17Zecadia, Meşulam, Hizchi, Heber,
18Ieşmere, Izliah şi Iobab, fiii lui Elpaal;
19Iachim, Zicri şi Zabdi,
20Elienai, Ţiltai, Eliel,
21Adaia, Beraia şi Şimrat, fiii lui Şimei;
22Işpan, Eber, Eliel,
23Abdon, Zicri, Hanan,
24Hanania, Elam, Antotia,
25Ifdia şi Fanuil, fiii lui Şişac;
26Şamşerai, Şeharia, Atalia,
27Iaareşia, Elia şi Zicri, fiii lui Ieroham.
28Aceştia erau capi de familie, căpetenii în curgerea neamului lor. Ei au locuit în Ierusalim.
29Ieguel, tatăl Gabaoniţilor, a locuit în Gabaon. Pe femeia lui o chema Maaca.
30Fiul ei cel întâi-născut a fost Abdon; după el, Ţur, Chiş, Baal, Nadab, Ner,
31Ghedeor, Ahio, Zecher şi Miclot;
32lui Miclot i s'a născut Şimea. Ei au locuit în Ierusalim împreună cu fraţii lor.
33Lui Ner i s'a născut Chiş; lui Chiş i s'a născut Saul; lui Saul i s'a născut Ionatan, Melchişua, Aminadab şi Eşbaal.
34Fiul lui Ionatan a fost Meribaal; Meribaal i-a dat naştere lui Mica.
35Fiii lui Mica: Piton, Melec, Tarea şi Ahaz.
36Lui Ahaz i s'a născut Iehoada; lui Iehoada i s'au născut Alemet, Asmavet şi Zimri; lui Zimri i s'a născut Moţa;
37lui Moţa i s'a născut Binea; Rafa, fiul său; Eleasa, fiul său; Aţel, fiul său.
38Aţel a avut şase fii; iată numele lor: Azricam, Bocru, Ismael, Şearia, Obadia şi Hanan; toţi aceştia sunt fiii lui Aţel.
39Fiii lui Eşec, fratele său: Ulam, întâiul-său-născut; al doilea, Ieuş; al treilea, Elifelet.
40Fiii lui Ulam au fost oameni războinici, trăgători cu arcul, având mulţi copii şi nepoţi: o sută cincizeci. Toţi aceştia erau din fiii lui Veniamin.