1Par 08:02
al patrulea, Noha; şi al cincilea, Rafa.
1Par 7
CAPITOLUL 7
Urmaşii lui Isahar, ai lui Veniamin, ai lui Neftali, ai lui Manase, ai lui Efraim şi ai lui Aşer.
1Fiii lui Isahar au fost patru: Tola, Fuva, Iaşub şi Şimron.
2Fiii lui Tola: Uzi, Refaia, Ieriil, Iahmai, Ibsam şi Samuel; aceştia sunt cei mai de seamă din neamul lui Tola, oameni războinici din neam în neam; în zilele lui David, numărul lor era de douăzeci şi două de mii şi şase sute.
3Fiul lui Uzi a fost Izraia; iar fiii lui Izraia au fost: Micael, Obadia, Ioil şi Işia – de toţi, cinci; toţi, căpetenii.
4Ei, după familiile lor şi după neamurile lor, aveau o oştire de treizeci şi şase de mii de oameni, fiindcă ei au avut multe femei şi mulţi copii.
5Iar fraţii lor, în toate neamurile lui Isahar, aveau optzeci şi şapte de mii de luptători: acesta era numărul lor total.
6Fiii lui Veniamin au fost trei: Bela, Becher şi Iediael.
7Fiii lui Bela au fost cinci: Eţbon, Uzi, Uziel, Ierimot şi Iri, capi de familie, oameni războinici; numărul lor era de douăzeci şi două de mii treizeci şi patru.
8Fiii lui Becher: Zemira, Ioaş, Eliezer, Elioenai, Omri, Ieremot, Abia, Anatot şi Alemet; toţi aceştia sunt fiii lui Becher;
9după înscrisurile din spiţa neamului, numărul lor era de douăzeci de mii şi şase sute de războinici.
10Fiul lui Iediael a fost Bilhan. Fiii lui Bilhan: Ieuş, Veniamin, Ehud, Chenaana, Zetan, Tarşiş şi Ahişahar;
11toţi aceştia erau fiii lui Iediael, capi de familie; oameni războinici: şaptesprezece mii şi două sute în stare să iasă la război.
12Şupim şi Iupim erau fiii lui Ir, iar Huşim era fiul lui Aher.
13Fiii lui Neftali: Iahţiel, Guni, Ieţer şi Şalum, copiii Bilhăi.
14Fiii lui Manase: Asriel – pe care i l-a născut ţiitoarea sa siriană; tot ea i l-a născut pe Machir, tatăl lui Galaad.
15Machir şi-a luat o femeie pentru Iupim şi Şupim. Sora lui se numea Maaca. Numele celui de al doilea fiu al său era Salfaad; lui Salfaad i s'au născut numai fete.
16Maaca, femeia lui Machir, a născut un fiu şi i-a pus numele Pereş; pe fratele acestuia îl chema Şereş. Fiii acestuia au fost Ulam şi Rechem. a
17Fiul lui Ulam a fost Bedan. Aceştia sunt fiii lui Galaad, fiul lui Machir, fiul lui Manase.
18Sora sa, Molechet, i-a născut pe Işhod, pe Abiezer şi pe Mahla.
19Fiii lui Şemida: Ahian, Şechem, Lichi şi Aniam.
20Fiii lui Efraim: Şutelah; Bered, fiul său; Tahat, fiul său; Eleadah, fiul său; Tahat, fiul său;
21Zabad, fiul său; Şutelah, fiul său; Ezer şi Elead. Pe aceştia i-au ucis locuitorii din Gat, băştinaşii acelui ţinut, fiindcă ei se duseseră să le ia vitele;
22multe zile a plâns după ei Efraim, tatăl lor, şi au venit fraţii lui să-l mângâie.
23Apoi el a intrat la femeia lui, iar ea a zămislit şi i-a născut un fiu, căruia i-a pus numele Beria, fiindcă [a zis ea] „întru nenorociri s'a născut în casa mea“.
24El a avut şi o fată: Şeera; ea a zidit Bet-Horonul – cel-de-sus şi cel-de-jos –, precum şi Uzen-Şeera;
25Refah, fiul său; Reşef, fiul său; Telah, fiul său; Tahan, fiul său;
26Ladan, fiul său; Amiud, fiul său; Elişama, fiul său;
27Non, fiul său; Iosua, fiul său.
28Moşiile şi locurile lor de locuit au fost: Betelul şi satele lui; spre răsărit, Naaranul; spre apus, Ghezerul şi satele lui; Sichemul şi satele lui – până la Gaza şi satele ei;
29iar până la hotarele fiilor lui Manase: Bet-Şeanul şi satele lui; Taanacul şi satele lui; Meghiddonul şi satele lui; Dorul şi satele lui. În ele locuiau fiii lui Iosif, fiul lui Israel.
30Fiii lui Aşer: Imna, Işva, Işvi şi Beria; Serah, sora lor.
31Fiii lui Beria: Heber şi Malkiel; acesta e tatăl lui Birzait.
32Heber a dat naştere lui Iaflet, Şemer şi Hotam, precum şi surorii acestora, Şua.
33Fiii lui Iaflet: Pasac, Bimhal şi Aşvat; aceştia sunt fiii lui Iaflet.
34Fiii lui Şemer: Ahi, Rohga, Huba şi Aram.
35Fiii lui Helem, fratele lui: Ţofah, Imna, Şeleş şi Amal.
36Fiii lui Ţofah: Suah, Harnefer, Şual, Beri, Imra,
37Beţer, Hod, Şama, Şilşa, Itran şi Beera.
38Fiii lui Ieter: Iefune, Pispa şi Ara.
39Fiii lui Ula: Arah, Haniel şi Riţia.
40Toţi aceştia au fost fiii lui Aşer, capi de familie, oameni aleşi, războinici, oameni de mâna'ntâi; după numărul celor [înscrişi] pentru liniile de război, numărul lor era de douăzeci şi şase de mii de oameni.