1Mac 03:45
Ierusalimul însă era nelocuit ca un pustiu;
dintre fiii lui, nimeni nu intra şi nimeni nu ieşea; h
templul era călcat în picioare,
cetăţuia era a străinilor,
hanul de popas al neamurilor.
Dusu-s'a veselia lui Iacob,
pierit-au fluierul şi ţitera!
Lc 21
Banul văduvei. Profeţia despre dărâmarea Ierusalimului. Sfârşitul lumii şi venirea Fiului Omului. Îndemn la priveghere.
1Şi privind cu luare-aminte, a văzut pe cei bogaţi aruncându-şi darurile în cutia milelor a.
2Şi a văzut-o şi pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuţi;
3şi a zis: „Adevăr vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toţi.
4Fiindcă toţi aceştia, din prisosul lor au aruncat la daruri; aceasta însă, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, totul de la gura ei“.
5Şi pe când unii vorbeau despre templu că este împodobit cu pietre frumoase şi cu odoare, El a zis:
6„Veni-vor zile când din ceea ce vedeţi nu va rămâne piatră pe piatră care să nu se risipească“.
7Şi ei L-au întrebat, zicând: „Învăţătorule, dar când vor fi acestea? Şi care este semnul când ele au să fie?“
8Iar El a zis: „Luaţi aminte să nu fiţi amăgiţi; că mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt!, şi: Vremea s'a apropiat!... Nu mergeţi după ei!
9Iar când veţi auzi de războaie şi de răzmeriţe, să nu vă'nspăimântaţi; că mai întâi acestea trebuie să fie, dar sfârşitul nu va fi curând“.
10Atunci le-a zis: „Neam peste neam se va ridica şi'mpărăţie peste'mpărăţie;
11şi cutremure mari vor fi, şi pe-alocuri foamete şi ciumă; şi spaime vor fi şi semne mari din cer.
12Dar mai înainte de toate acestea îşi vor pune mâinile pe voi şi vă vor prigoni, predându-vă sinagogilor şi temniţelor, cu de-a sila ducându-vă la'mpăraţi şi la dregători din pricina numelui Meu.
13Şi fi-va pentru voi aceasta prilej de mărturisire;
14puneţi deci în inimile voastre să nu vă gândiţi de mai'nainte ce veţi răspunde;
15că Eu vă voi da gură, şi înţelepciune căreia toţi potrivnicii voştri nu-i vor putea sta'mpotrivă, nici să-i răspundă.
16Şi veţi fi predaţi şi de părinţi şi de fraţi şi de rudenii şi de prieteni; şi vor ucide dintre voi,
17şi de toţi veţi fi urâţi din pricina numelui Meu;
18dar păr din capul vostru nu va pieri.
19Întru răbdarea voastră vă veţi dobândi sufletele.
20Iar când veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, atunci să ştiţi că s'a apropiat pustiirea lui.
21Atunci cei din Iudeea să fugă'n munţi şi cei din mijlocul lui să plece şi cei de prin ţarini să nu intre în el.
22Căci acestea sunt zilele răzbunării, ca să se plinească toate cele scrise.
23Dar vai de cele ce vor fi însărcinate şi de cele ce vor alăpta în zilele acelea! Că necaz mare va fi pe pământ şi mânie asupra acestui popor.
24Şi vor cădea sub ascuţişul săbiei şi vor fi duşi robi la toate neamurile, şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până ce vremile neamurilor se vor plini b.
25Şi vor fi semne în soare, în lună şi'n stele, iar pe pământ spaimă'ntru neamuri şi nedumerire din pricina vuietului mării şi-al valurilor.
26Şi oamenii-şi vor da duhul de frică şi de aşteptarea celor ce vor să vină peste lume; că puterile cerurilor se vor clătina.
27Şi atunci Îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe nor cu putere multă şi cu slavă.
28Iar când acestea vor începe să fie, prindeţi inimă şi înălţaţi-vă capetele, pentru că răscumpărarea voastră se apropie“.
29Şi le-a spus o parabolă: „Vedeţi smochinul şi toţi copacii:
30Când înfrunzesc, de la voi înşivă ştiţi, văzându-i, că vara e aproape.
31Aşa şi voi, când pe acestea le veţi vedea petrecându-se, să ştiţi că aproape este împărăţia lui Dumnezeu.
32Adevăr vă grăiesc că neamul acesta nu va trece până ce toate acestea nu vor fi.
33Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
34Luaţi aminte la voi înşivă, să nu vi se îngreuieze inimile de'mbuibare şi de beţie şi de grijile vieţii, şi ziua aceea să vină peste voi fără veste,
35căci ca o mreajă va veni peste toţi cei ce locuiesc pe faţa'ntregului pământ.
36Aşadar, privegheaţi în toată vremea rugându-vă, ca să vă'ntăriţi să scăpaţi de toate acestea care vor să vină şi să staţi înaintea Fiului Omului“.
37Şi ziua era învăţând în templu, iar noaptea, ieşind, o petrecea pe Muntele numit al Măslinilor.
38Şi tot poporul venea dis-de-dimineaţă la El în templu, ca să-L asculte.