[ VTVechiul Testament
[ AmAmos
[ Cap. 6 ]CAPITOLUL 6
Ameninţări asupra celor mândri şi dezmierdaţi.
1
Vai celor ce urăsc Sionul
şi-şi pun nădejdea'n muntele Samariei!
Cules-au ce-aveau neamurile'n frunte
şi au intrat în ei-înşişi a.
2
O, casa lui Israel,
treceţi cu toţii la Calani
şi de acolo treceţi la Hamat
şi coborâţi de-acolo la Gatul Filistenilor
– cele mai tari din toate aceste regate –
şi vedeţi dacă hotarele lor
sunt mai largi decât hotarele voastre b.
3
Voi, cei ce vă apropiaţi ziua cea rea:
cei ce se apropie şi se ating
de sâmbetele mincinoase c,
4
cei ce dorm în paturi de fildeş
şi se dezmiardă'n aşternuturile lor,
cei ce mănâncă iezi din turme
şi viţei de lapte din mijlocul cirezilor,
5
cei ce bat din palme la sunetul ţimbalelor
(ei au crezut că ele-s pe vecie,
iar nu că-s trecătoare);
6
cei ce beau vinul strecurat
şi cu uleiuri fragede se ung
şi cărora nu le păsa
de prăbuşirile lui Iosif  d.
7
Acum – şi de aceea – robi vor fi,
ei, cei plecaţi din creştetul puterii,
şi luat va fi pe'ntotdeauna
nechezul cailor din Efraim.
8
Că Domnul S'a jurat pe Sine-Însuşi
– grăieşte Domnul,
Atoateţiitorul Dumnezeu –:
Dac'am urât trufiile lui Iacob,
şi ţările dintr'însul le-am urât;
de-aceea Eu voi nimici cetatea
cu toţi cei ce'nlăuntru locuiesc.
9
Doar zece într'o casă de-ar rămâne,
şi-aceia vor muri.
10
Dar cei rămaşi vor fi lăsaţi la urmă
şi rudele s'or agăţa de ei
şi-i vor sili
să scoată oasele din casă.
Şi capilor din casă li s'o zice:
– Mai este cineva cu tine?
Şi-o zice-acela: – Nimeni altul!
Şi-acela îi va zice: – Taci,
ca nu cumva să-ţi iasă de pe buze
numele Domnului e!
11
Că, iată, Domnul porunceşte:
va bate casa mare cu spărturi
şi pe cea mică cu surpări f.
12
Aleargă oare caii'n stâncărie?
se ţin să nu necheze între iepe?
Că'n calea voastră judecata
nu-i judecată, ci mânie,
iar roadele dreptăţii
le-aţi prefăcut în fruct amar g,
13
voi, cei pe care nici o vorbă
nu poate să vă'nveselească h;
voi, cei ce ziceţi: – Nu-i aşa
că noi prin noi avem puterea?...
14
De-aceea, iată, o, casa lui Israel
– El, Domnul zice, Atoateţiitorul –:
Eu peste voi am să ridic un neam i
şi-acela vă va asupri
să nu pătrundeţi, din Hamat
pân' la pârâul din Araba j.