Za 08:23
Aşa grăieşte Domnul Atotţiitorul: În zilele acelea, zece oameni din toate limbile neamurilor se vor agăţa de poala hainei unui bărbat iudeu, zicând: – Vom merge cu tine, fiindcă am auzit că Dumnezeu e cu voi“!
Dn 7
CAPITOLUL 7
Vedenia lui Daniel: cele patru fiare.
1În primul an al [domniei] lui Baltazar, regele Caldeilor a, Daniel a văzut un vis şi vedenii în capul său, în aşternutul său b, apoi şi-a scris visul:
2„Eu, Daniel, văzut-am în vedenia mea din vremea nopţii; şi, iată, patru vânturi ale cerului lovit-au năprasnic marea cea mare c.
3Şi patru fiare mari ieşeau din mare, deosebite între ele d.
4Cea dintâi era asemenea unei leoaice e, iar aripile ei erau ca nişte aripi de vultur f; şi m'am uitat până ce aripile i-au fost smulse, iar ea s'a ridicat de la pământ şi a stătut pe picioare de om; şi o inimă de om i s'a dat.
5Şi, iată, a doua fiară era asemenea unui urs; şedea pe-o rână, iar în gura ei, între dinţi, erau trei coaste; şi i se zicea: «Scoală-te şi mânăncă multă carne!»
6După aceasta, m'am uitat: şi, iată, o a treia fiară sălbatică, asemenea unui leopard; şi avea pe ea patru aripi ca de pasăre; şi fiara avea patru capete; şi putere i s'a dat.
7După aceasta, m'am uitat: şi, iată, o a patra fiară, înspăimântătoare şi groaznică şi nespus de puternică; dinţii îi erau de fier şi mari, mâncând şi sfărâmând, iar rămăşiţele le călca în picioare; aceasta era cu mult mai altfel decât toate fiarele cele de dinainte; şi avea zece coarne g.
8Şi m'am uitat la coarnele ei; şi iată, un alt corn mic s'a ivit din mijlocul lor; iar în faţa lui, trei dintre coarnele ei de dinainte au fost smulse; şi, iată, în cornul acela erau ochi ca ochii unui om, şi o gură care grăia lucruri mari.
9
M'am uitat până ce au fost aşezate scaunele;
iar Cel-Vechi-de-Zile h a şezut;
îmbrăcămintea Lui era albă ca zăpada,
iar părul capului Său era ca lâna curată;
tronul Său era pară de foc,
roţile Lui erau foc arzător.
10
Râu de foc curgea
ieşind de dinainte-I;
mii de mii Îi slujeau
şi mii de miriade Îi stăteau în preajmă i.
Judecătorul S'a aşezat,
cărţile s'au deschis.
11M'am uitat atunci din pricina glasului vorbelor mari pe care le grăia cornul acela, până când fiara a fost ucisă şi nimicită, iar trupul ei a fost dat să fie ars în foc.
12Stăpânirea le-a fost luată şi celorlalte fiare; dar o prelungire de viaţă li s'a dat pentru un oarecare timp j.
13
Văzut-am în vedenie de noapte;
şi, iată, cu norii cerului
venea cineva ca Fiul Omului k
şi a venit la Cel-Vechi-de-Zile
şi a fost adus în faţa Acestuia.
14
Şi Lui I s'a dat stăpânirea
şi cinstea şi împărăţia;
Lui Îi vor sluji toate popoarele şi triburile şi limbile;
iar stăpânirea Lui e veşnică,
stăpânire care nu se va trece,
iar împărăţia Lui nu va fi nimicită.
15Cât despre mine, Daniel, duhul mi se cutremura lăuntric, iar vedeniile capului meu laolaltă mă tulburau.
16Şi m'am apropiat de unul din cei ce şedeau l şi am căutat să aflu de la el adevărul despre toate acestea. Iar el mi-a spus adevărul şi mi-a arătat tâlcul lucrurilor:
17«Aceste patru fiare sunt patru regate ce se vor ridica pe pământ şi care vor fi nimicite;
18iar sfinţii Celui-Preaînalt m vor lua împărăţia şi o vor ţine până'n veacul vecilor».
19Atunci am cercetat mai cu dinadinsul în ceea ce priveşte cea de a patra fiară, care era cu mult mai altfel decât toate fiarele şi nespus de groaznică: dinţi de fier, gheare de aramă, mâncând şi sfărâmând şi călcând în picioare rămăşiţele,
20şi cu privire la cele zece coarne de pe capul ei, şi la celălalt care s'a ivit şi a smuls trei din cele de dinainte, cornul acela care avea ochi şi o gură ce grăia lucruri mari şi a cărui înfăţişare era mai mare decât a celorlalte.
21M'am uitat; şi cornul acela făcea război cu sfinţii şi i-a biruit,
22până ce a venit Cel-Vechi-de Zile şi le-a făcut dreptate n sfinţilor Celui-Preaînalt; şi a venit vremea şi sfinţii au ţinut împărăţia o.
23Şi a zis:
«Fiara a patra
va fi al patrulea regat pe pământ,
care le va întrece pe toate celelalte regate
şi va mânca tot pământul
şi-l va călca în picioare şi-l va face bucăţi.
24
Iar cele zece coarne ale ei:
zece regi se vor ridica;
iar după ei se va ridica un altul,
care-i va întrece pe toţi cei de dinainte cu răutăţile lui p
şi va subjuga trei regi.
25
Şi vorbe va grăi împotriva Celui-Preaînalt,
iar pe sfinţii Celui-Preaînalt îi va amăgi
şi-şi va pune în gând să schimbe vremile şi legea;
şi [stăpânirea] va fi dată în mâinile lui
pentru o vreme şi vremi şi o jumătate de vreme q.
26
Şi judecata va şedea, şi stăpânirea i-o vor lua,
ca s'o strice şi s'o nimicească de istov.
27
Iar împărăţia şi puterea
şi mărirea regilor de sub cerul întreg
le-au fost date sfinţilor Celui-Preaînalt;
şi împărăţia Lui este împărăţie veşnică r;
şi toate puterile Îi vor sluji şi vor asculta de El».
28Până aici e curgerea vorbirii s.

Cât despre mine, Daniel, gândurile mele mult m'au tulburat şi faţa mi s'a schimbat; dar cuvântul în inima mea l-am păstrat“.