Sol 18:04
Ceilalţi însă erau vrednici să fie lipsiţi de lumină şi să fie robi întunericului,
ca unii care-i ţineau închişi pe fii,
pe aceia prin care lumina cea nestricăcioasă a legii trebuia să-i fie dată lumii întregi.
Is 2
Profeţie despre Iudeea, Ierusalim şi ziua mâniei Domnului.
1Cuvântul care s'a făcut către Isaia, fiul lui Amos, despre Iudeea şi despre Ierusalim.
2
Că'n zilele de pe urmă
fi-va muntele Domnului – cu casa lui Dumnezeu –
la vedere pe culmea munţilor
şi se va înălţa deasupra colinelor
şi toate neamurile vor veni la el.
3
Şi multe neamuri vor merge şi vor zice:
Veniţi să ne suim în muntele Domnului,
în casa Dumnezeului lui Iacob!;
El ne va spune nouă calea Sa;
iar noi vom merge pe ea,
că din Sion va ieşi Legea
şi din Ierusalim cuvântul Domnului.
4
Şi El va face judecată între neamuri, şi multe popoare va mustra.
Iar ele-şi vor preface săbiile în fiare de plug
şi lăncile în seceri;
un neam nu va ridica sabie împotriva altui neam
şi ele nu vor mai învăţa să se războiască. a
5
Şi acum, tu, casă a lui Iacob b: Veniţi, şi să umblăm în lumina Domnului!
6
Căci El Şi-a lepădat poporul, casa lui Iacob,
pentru că ţara lor e plină de vrăji cum era altădată,
ca şi aceea a celor de alt neam c,
şi mulţi copii străini li s-au născut. d
7
Căci ţara lor s'a umplut de argint şi de aur şi nenumărate erau vistieriile lor;
şi ţara li s'a umplut de cai, iar carele lor sunt fără număr.
8
Şi s'a umplut pământul de urâciuni: – chiar lucrul mâinilor lor –
şi s-au închinat celor făcute de degetele lor.
9
Şi omul s'a încovoiat şi bărbatul a fost umilit: pe asta nu le-o voi ierta. e
10
Şi acum, intraţi în crăpăturile stâncilor şi ascundeţi-vă în pământ,
de frica Domnului şi de slava tăriei Lui,
când Se va scula să prăpădească pământul f.
11
Că privirea Domnului e înaltă, dar omul e umil;
dar trufia omului va fi umilită
şi numai Domnul Se va înălţa în ziua aceea.
12
Că ziua Domnului Atotţiitorului va fi mai presus de cel mândru şi de cel semeţ
şi mai presus de cel înalt şi de cel trufaş, iar ei vor fi umiliţi;
13
şi mai presus de tot cedrul Libanului,
de cel ce este înalt şi de cel ce este trufaş,
şi mai presus de tot stejarul Vasanului
14
şi mai presus de tot muntele înalt
şi mai presus de tot dealul înalt
15
şi mai presus de orice turn înalt
şi mai presus de tot zidul înalt
16
şi mai presus de orice corabie de pe mare
şi mai presus de toată priveliştea navelor frumoase.
17
Şi tot omul va fi umilit
şi trufia oamenilor va cădea la pământ,
şi numai Domnul în ziua aceea Se va înălţa.
18
Şi ei îşi vor ascunde toţi [idolii] făcuţi de mâna lor,
19
vârându-i în peşteri şi'n crăpăturile stâncilor
şi'n vizuinile pământului,
de frica Domnului şi de slava tăriei Lui,
când Se va scula să prăpădească pământul.
20Căci în ziua aceea va lepăda omul urâciunile lui de aur şi argint, pe care şi le-a făcut să se închine la zădărnicii şi lilieci, g
21
atunci când va intra în vizuinile de piatră seacă şi'n crăpăturile stâncilor,
de frica Domnului şi de slava tăriei Lui,
când Se va scula să prăpădească pământul.
22
Lăsaţi-vă deci de un astfel de om care nu-i altceva decât o suflare în nări.
Ce preţ poate fi în el? h