Sol 18:01
În acest timp, pentru sfinţii Tăi a strălucea lumină mare.
Iar aceia b, care le auzeau glasurile fără să-i vadă la chip,
îi fericeau că nu înduraseră suferinţe,
FA 9
Minunea de pe calea Damascului. Încreştinarea lui Saul. Saul Îl propovăduieşte pe Iisus icirc;n Damasc. Saul la Ierusalim, apoi în Tars. Petru îl vindecă pe Enea şi o învie pe Tavita.
1Iar Saul, încă suflând ameninţare şi ucidere împotriva ucenicilor Domnului, a mers la arhiereu
2şi a cerut de la el scrisori către sinagogile din Damasc ca, dacă va afla acolo pe vreunii, atât bărbaţi cât şi femei, că merg pe Calea aceasta, să-i aducă legaţi la Ierusalim.
3Şi a fost că pe când mergea el şi se apropia de Damasc, deodată o lumină din cer a strălucit împrejurul lui. a
4Şi, căzând el la pământ, a auzit un glas, zicându-i: „Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti?“
5Iar el a zis: „Cine eşti, Doamne?“ Şi glasul i-a zis: „Eu sunt Iisus, Cel pe care tu Îl prigoneşti b. Greu îţi este să izbeşti cu piciorul în ţepuşă“ c.
6Şi el, tremurând şi înspăimântat fiind, a zis: „Doamne, ce voieşti Tu să fac?“ Iar Domnul i-a zis: „Ridică-te, intră în cetate şi ţi se va spune ce trebuie să faci“.
7Iar bărbaţii care mergeau cu el pe cale stăteau încremeniţi, glasul auzindu-l, dar nevăzând pe nimeni.
8Şi Saul s'a ridicat de la pământ; dar, deşi avea ochii deschişi, nu vedea nimic. Şi luându-l de mână, l-au dus la Damasc.
9Şi trei zile a fost fără vedere; şi n'a mâncat, nici n'a băut.
10Şi era în Damasc un ucenic cu numele Anania. Şi Domnul i-a zis în vedenie: „Anania!“ Iar el a zis: „Iată-mă, Doamne!“
11Şi Domnul a zis către el: „Scoală-te şi mergi pe uliţa care se cheamă Uliţa Dreaptă şi caută în casa lui Iuda pe un om din Tars, cu numele Saul; că, iată, se roagă,
12şi a văzut în vedenie pe un bărbat cu numele Anania intrând înlăuntru şi punându-şi mâinile peste el ca să-şi recapete vederea“.
13Şi a răspuns Anania: „Doamne, despre bărbatul acesta de la mulţi am auzit câte rele le-a făcut el sfinţilor d Tăi în Ierusalim;
14şi aici are putere de la arhierei să-i lege pe toţi cei ce cheamă numele Tău“.
15Şi i-a zis Domnul: „Du-te, pentru că acesta Îmi este Mie vas ales, ca numele să mi-L poarte înaintea neamurilor şi a regilor şi a fiilor lui Israel;
16căci Eu îi voi arăta câte trebuie el să pătimească pentru numele Meu“.
17Şi a mers Anania şi a intrat în casă şi, punându-şi mâinile peste el, a zis: „Frate Saul, Domnul Iisus, Cel Care ţi S'a arătat pe calea pe care veneai, m'a trimis ca să-ţi recapeţi vederea şi să te umpli de Duh Sfânt“.
18Şi îndată au căzut de pe ochii lui ca nişte solzi; şi-a recăpătat vederea şi, sculându-se, a fost botezat. e
19Şi luând mâncare, s'a întărit. Şi a stat cu ucenicii din Damasc câteva zile.
20Îndată după aceea Îl propovăduia în sinagogi pe Iisus, că Acesta este Fiul lui Dumnezeu.
21Şi se mirau toţi cei ce-l auzeau şi ziceau: „Oare nu el este cel care i-a prigonit în Ierusalim pe cei ce cheamă numele acesta? şi nu pentru aceea a venit el aici, ca să-i ducă legaţi la arhierei?...“.
22Şi Saul mai mult se întărea şi-i tulbura pe Iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Acesta este Hristos.
23Şi după ce au trecut destule zile f, Iudeii s'au sfătuit să-l omoare.
24Dar lui Saul i s'a făcut cunoscută uneltirea lor. Iar ei zi şi noapte păzeau porţile, ca să-l ucidă.
25Şi luându-l ucenicii lui noaptea, l-au coborât peste zid într'un coş, lăsându-l jos.
26Şi venind la Ierusalim, Saul încerca să se alipească de ucenici; şi toţi se temeau de el, necrezând că este ucenic.
27Dar Barnaba, luându-l, l-a dus la apostoli g şi el le-a istorisit cum L-a văzut în cale pe Domnul şi că Acesta i-a grăit, şi cum cu îndrăznire a propovăduit la Damasc întru numele lui Iisus.
28Şi era cu ei ieşind şi intrând în Ierusalim, cu îndrăznire propovăduind întru numele Domnului.
29Şi grăia şi se lua la întrebări cu Eleniştii; dar ei căutau să-l ucidă.
30Iar dacă fraţii au aflat aceasta, l-au dus la Cezareea şi l-au trimis la Tars.
31Aşadar, în toată Iudeea şi Galileea şi Samaria Biserica avea pace, zidindu-se şi umblând în frica de Domnul; şi se înmulţeau întru mângâierea Duhului Sfânt h.
32Şi a fost că Petru a trecut pe la toţi şi a coborât şi la sfinţii care locuiau în Lida.
33Şi acolo a găsit un om cu numele Enea, care de opt ani zăcea în pat, că era paralitic.
34Şi Petru i-a zis: „Enea, te vindecă Iisus Hristos; ridică-te şi strânge-ţi patul!“ Şi el îndată s'a ridicat;
35şi l-au văzut toţi cei ce locuiau în Lida şi în Saron, care s'au şi întors la Domnul.
36Iar în Ioppe era o uceniţă cu numele Tavita, ceea ce în tâlcuire se zice Căprioara i. Aceasta era plină de fapte bune şi de milosteniile pe care le făcea.
37Şi a fost că în zilele acelea ea s'a îmbolnăvit şi a murit. Şi după ce au scăldat-o, au pus-o în odaia de sus.
38Şi fiind Lida aproape de Ioppe, ucenicii, auzind că Petru este în Lida, au trimis la el doi bărbaţi, rugându-l: „Nu pregeta să vii până la noi“.
39Şi Petru, sculându-se, a mers cu ei. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus; şi l-au înconjurat toate văduvele, plângând şi arătând cămăşile şi hainele câte le făcea Căprioara pe când era cu ele.
40Şi Petru, după ce i-a scos afară pe toţi, a îngenuncheat şi s'a rugat; şi întorcându-se către trup, a zis: „Tavita, scoală-te!“ Iar ea şi-a deschis ochii şi, văzându-l pe Petru, a şezut în capul oaselor.
41Iar Petru i-a dat mâna şi a ridicat-o şi, chemându-i pe sfinţi şi pe văduve, le-a dat-o vie.
42Şi s'a făcut cunoscută aceasta în întreaga Ioppe şi mulţi au crezut în Domnul.
43Şi a fost că el a rămas multe zile în Ioppe, la un oarecare Simon, tăbăcar.