Ps 105:02
Cine va spune puternicele fapte ale Domnului,
cine va face ca toate laudele Lui să fie auzite?
Idt 13
CAPITOLUL 13
Uciderea lui Olofern.
Iudita se întoarce în Betulia.
1Când s'a făcut târziu, căpitanii lui s'au grăbit să plece. Bagoas i-a închis cortul pe dinafară, iar pe cei ce se mai aflau pe-acolo i-a îndepărtat de lângă domnul lor. Aceştia s'au dus să se culce,
2aşa cum erau, ameţiţi de atâta băutură; iar Iudita a fost lăsată singură în cort, cu un Olofern trântit pe patul său, înecat în vin.
3Iudita îi poruncise slujnicii sale să stea în afara odăii ei de culcare şi să-i pândească ieşirea, aşa cum făcea în fiecare zi; căci va merge să se roage – spunea ea –; iar lui Bagoas îi vorbise în acelaşi fel.
4Aşa că toţi au plecat şi nimeni – mic sau mare – n'a mai rămas în odaia de culcare. Iar Iudita, stând aproape de patul lui [Olofern], a zis în inima ei:
„Doamne, Dumnezeul a toată puterea,
priveşte în ceasul acesta la fapta mâinilor mele,
spre slava Ierusalimului!
5
Căci acum e vremea
să vii în ajutorul moştenirii Tale
şi să duci la împlinire gândul meu
de a-i zdrobi pe duşmanii care s'au ridicat împotriva noastră!“
6Şi, venind la stâlpul patului, acela care se afla la capul lui Olofern, a luat paloşul a acestuia
7şi, apropiindu-se de pat, l-a apucat pe acela de păr şi a zis: „Întăreşte-mă, Doamne, Dumnezeul lui Israel, în ziua aceasta!“
8Şi l-a lovit peste gât de două ori, din toate puterile, şi i-a tăiat capul;
9şi i-a rostogolit trupul de pe pat şi a dat jos ţesătura de pe stâlpii baldachinului; şi după puţin timp a ieşit şi i-a dat slujnicii sale capul lui Olofern,
10iar aceea l-a pus în desaga de merinde; şi amândouă au ieşit împreună, aşa cum făceau de obicei pentru rugăciune. După ce au străbătut tabăra, au ocolit viroaga şi au luat-o la deal pe muntele Betuliei şi au ajuns la porţile cetăţii.
11Iudita a strigat de departe la străjile porţilor: „Deschideţi, deschideţi poarta! Cu noi este Dumnezeu, Dumnezeul nostru, ca să-Şi mai arate puterea în Israel şi tăria împotriva vrăjmaşilor, aşa cum a făcut-o astăzi!“
12Şi a fost că de îndată ce locuitorii cetăţii i-au auzit glasul, s'au grăbit să se coboare la poarta cetăţii lor şi i-au chemat pe bătrânii cetăţii.
13Şi au alergat toţi, buluc, cu mic cu mare, căci nu se aşteptau ca ea să vină; aşa că au deschis poarta şi le-au primit [pe cele două femei]; apoi, după ce au aprins foc ca să facă lumină, s'au aşezat împrejurul ei.
14Atunci ea a zis cu glas mare: „Lăudaţi-L pe Dumnezeu, lăudaţi-L! Lăudaţi-L pe Dumnezeu, Cel ce nu Şi-a îndepărtat mila de la casa lui Israel, ci în noaptea aceasta i-a zdrobit, prin mâna mea, pe vrăjmaşii noştri!“ b
15Şi, scoţând capul [lui Olofern] din desagă, l-a arătat şi le-a zis: „Iată capul lui Olofern, căpetenia oastei Asiriei, şi iată ţesătura baldachinului sub care zăcea în beţia lui; Domnul l-a lovit printr'o mână de femeie!
16Aşa cum viu este Domnul Care m'a păzit în calea pe care am mers, chipul meu l-a amăgit spre pieirea lui, fără ca el să săvârşească păcat cu mine spre a mă întina sau a mă necinsti“.
17Atunci întregul popor a rămas pe de-a'ntregul uluit şi, căzând în genunchi, I s'au închinat lui Dumnezeu şi au zis împreună: „Binecuvântat eşti Tu, Dumnezeul nostru, Cel ce astăzi i-ai nimicit pe vrăjmaşii poporului Tău!“
18Iar Oziaş i-a zis Iuditei:
„O, fiică, binecuvântată eşti tu de Dumnezeu Cel-Preaînalt,
mai mult decât toate femeile de pe pământ,
şi binecuvântat e Domnul Dumnezeu,
făcătorul cerului şi al pământului,
Cel ce te-a călăuzit să loveşti capul
căpeteniei duşmanilor noştri!
19
Căci nădejdea ta c
nu va lipsi din inimile oamenilor,
care-şi vor aminti de-a pururi
de puterea lui Dumnezeu.
20
Şi Dumnezeu, spre veşnica ta înaltă statură,
să te cerceteze cu faceri de bine,
fiindcă tu nu ţi-ai cruţat viaţa
în faţa umilirii neamului nostru,
ci ne-ai răzbunat căderea
mergând pe calea cea dreaptă
înaintea Dumnezeului nostru“.
Şi'ntregul popor a zis: „Amin! Amin!“