Ps 037:13
Eu însă ca un surd nu auzeam
şi ca un mut ce nu-şi deschide gura;
Is 53
Al patrulea Cânt despre Servul Domnului (continuare).
1
Doamne, cine i-a dat crezare auzului nostru?
şi cui i s'a descoperit braţul Domnului? a
2
Noi ca pe un copil L-am vestit înainte-I,
ca pe-o rădăcină în pământ însetat:
nu are chip şi nici mărire;
noi L-am văzut,
dar El n'avea nici chip, nici frumuseţe. b
3
Ci Îi era chipul nevrednic de cinstire
şi mai prejos decât acela al fiilor oamenilor.
El era un om în suferinţă
şi obişnuit să rabde slăbiciune;
că faţa Şi-a întors-o:
defăimat a fost, iar nu'mbrăcat în cinste.
4
El păcatele noastre le poartă
şi pentru noi rabdă durere, c
dar noi Îl socoteam că de la Dumnezeu se află El
întru durere, chinuri şi necaz.
5
El însă pentru păcatele noastre a fost rănit
şi pentru fărădelegile noastre a pătimit;
pedeapsa păcii noastre asupra Lui era
şi noi prin rana Lui ne-am vindecat. d
6
Noi toţi ca nişte oi ne-am rătăcit,
fiecare în calea lui s'a rătăcit,
iar Domnul pe El L-a dat pentru păcatele noastre.
7
Din pricina chinului El nu-Şi deschide gura; e
ca o oaie la'njunghiere S'a adus
şi ca un miel fără de glas în faţa celui ce-l tunde,
aşa El nu-Şi deschide gura f.
8
Întru smerenia Lui I s'a răpit dreptatea. g
Neamul Său cine-l va spune? h
Că viaţa I se ia de pe pământ;
pentru fărădelegile poporului Meu a fost El dus la moarte.
9
În schimbul îngropării Sale Eu da-voi pe cei răi
şi pe bogaţi în schimbul morţii Sale;
că El fărădelege nu a săvârşit
şi nici vicleşug în gura Lui nu s'a aflat.
10
Domnul va vrea să-L cureţe de rană.
Dacă veţi da prinos pentru păcat,
sufletul vostru va vedea sămânţă cu viaţă'ndelungată.
11
Şi Domnul va vrea ca El, cu mâna Lui,
să ia din osteneala sufletului Său
ca să-I arate lumină
şi cunoaştere să plăsmuiască
şi să-L îndreptăţească pe Cel-Drept
Care pe mulţi îi slujeşte
şi ale căror păcate le va purta.
12
De aceea El pe mulţi îi va moşteni
şi va împărţi prăzile celor puternici,
pentru că sufletul Său a fost dat spre moarte
şi cu cei fără de lege fost-a socotit i
şi păcatele multora le-a purtat
şi pentru fărădelegile lor pe Sine S'a dat. j