Lv 03:17
Aceastai lege veşnică pentru toţi urmaşii voştri din toate aşezările voastre: nici grăsime şi nici sânge să nu mâncaţi!“
Fc 9
Rânduială nouă pe pământ. Legământul lui Dumnezeu cu Noe. Noe şi fiii săi.
1Şi i-a binecuvântat Dumnezeu pe Noe şi pe fiii săi şi le-a zis: „Creşteţi şi înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul şi stăpâniţi-l!
2Groaza şi frica de voi fie peste toate fiarele pământului, peste toate păsările cerului, peste tot ce se mişcă pe pământ şi peste toţi peştii mării; pe mâna voastră le-am dat.
3Tot ce se mişcă şi tot ce trăieşte fie-vă spre hrană; aşa cum iarba verde, pe toate vi le-am dat.
4Numai carne cu viaţa ei – sângele – să nu mâncaţi.
5Cât despre viaţa voastră – sângele –, pentru ea voi cere socoteală a de la toată fiara; şi de la fratele omului voi cere socoteală pentru viaţa omului b.
6Cel ce va vărsa sânge de om, de către om îi va fi sângele vărsat, căci după chipul lui Dumnezeu l-a făcut Dumnezeu pe om c.
7Voi însă creşteţi şi înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul şi stăpâniţi-l!“
8Şi i-a grăit Dumnezeu lui Noe şi fiilor săi care erau cu el, zicând:
9„Iată, Eu închei legământul d Meu cu voi, cu urmaşii voştri de după voi
10şi cu toate fiinţele vii care sunt cu voi: cu păsările, cu dobitoacele şi cu toate fiarele pământului care sunt cu voi, cu toate câte au ieşit din corabie;
11cu voi închei acest legământ: nici un trup nu va mai pieri de apele potopului şi nici un potop nu va mai fi să pustiască pământul“.
12Şi a zis Domnul Dumnezeu către Noe: „Iată semnul legământului pe care Eu îl fac cu voi şi cu toată fiinţa vie care este cu voi, din neam în neam şi de-a pururi:
13curcubeul Meu îl aşez în nor, ca să fie el semn al legământului dintre Mine şi pământ.
14Şi fi-va că ori de câte ori voi aduna nor deasupra pământului şi curcubeul Meu se va arăta în nor,
15Îmi voi aduce aminte de legământul Meu pe care l-am încheiat cu voi şi cu toată fiinţa vie a oricărui trup, şi apele nu vor mai deveni potop ca să nimicească tot trupul.
16Fi-va curcubeul Meu în nor şi Eu îl voi vedea şi-Mi voi aduce aminte de legământul veşnic dintre Mine şi toată fiinţa vie din tot trupul care este pe pământ!“
17Şi a zis Dumnezeu lui Noe: „Acesta este semnul legământului pe care Eu l-am încheiat între Mine şi tot trupul care este pe pământ.“
18Iar fiii lui Noe care au ieşit din corabie erau Sem, Ham şi Iafet. Iar Ham era tatăl lui Canaan.
19Aceştia sunt cei trei fii ai lui Noe; din ei s'au răspândit [oamenii] pe 'ntregul pământ.
20Noe a prins a fi lucrător de pământ şi a sădit vie.
21Şi a băut vin şi s'a îmbătat şi s'a dezvelit în cortul său.
22Iar Ham, tatăl lui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său şi, ieşind afară, le-a spus celor doi fraţi ai săi.
23Dar Sem şi Iafet au luat o haină, şi-au pus-o amândoi pe umeri şi, mergând cu spatele'nainte, au acoperit goliciunea tatălui lor; cum ei îşi aveau feţele întoarse înapoi, n'au văzut goliciunea tatălui lor.
24Când Noe s'a trezit din vin, a înţeles ce-i făcuse fiul său cel mai tânăr,
25şi a zis: „Blestemat să fie Canaan! Robul robilor le va fi el fraţilor săi!“
26Şi a zis: „Binecuvântat să fie Domnul, Dumnezeul lui Sem, iar Canaan să fie robul său;
27să-l înmulţească e Dumnezeu pe Iafet şi să locuiască'n corturile lui Sem, iar Canaan să le fie slugă“.
28După potop, Noe a mai trăit trei sute cincizeci de ani.
29Iar de toate, zilele lui Noe au fost nouă sute cincizeci de ani; şi a murit.