Jd 03:07
Rău au făcut fiii lui Israel în faţa Domnului şi L-au uitat pe Domnul, Dumnezeul lor, şi au slujit baalilor şi tufişurilor a.
Jd 2
CAPITOLUL 2
Îngerul Domnului vesteşte nenorociri peste Israel. Moartea lui Iosua. Israeliţii Îl trădează pe Dumnezeu, Acesta îi pedepseşte.
1Şi îngerul Domnului a s'a suit de la Ghilgal b la Locul Plângerilor c şi la Betel şi la casa lui Israel şi le-a zis: „Aşa grăieşte Domnul: Eu v'am scos din ţara Egiptului şi v'am adus în ţara pe care m'am jurat faţă de părinţii voştri să v'o dau vouă, zicând: În veac nu voi călca legământul pe care l-am făcut cu voi!
2Dar nici voi să nu faceţi vreun legământ cu cei ce locuiesc în această ţară şi nici să nu vă închinaţi dumnezeilor lor; dimpotrivă, chipurile lor cele cioplite să le nimiciţi, jertfelnicele lor să le surpaţi!... Dar voi n'aţi ascultat de glasul Meu, de vreme ce aţi făcut toate aceste lucruri.
3Iar Eu am zis: Nu-i voi alunga de dinaintea voastră, ci ei vor fi să vă facă necazuri, iar dumnezeii lor să vă fie piatră de poticnire“.
4Şi a fost că după ce a grăit îngerul Domnului aceste cuvinte către toţi fiii lui Israel, poporul şi-a ridicat glasul şi a plâns.
5De aceea au numit locul acela „al Plângerilor“; şi I-au adus acolo jertfă Domnului.
6Şi Iosua a dat drumul poporului, iar fiii lui Israel s'au dus fiecare la moştenirea sa, să-şi moştenească pământul.
7Iar poporul I-a slujit Domnului în toate zilele lui Iosua şi'n toate zilele bătrânilor care-au trăit îndelung după Iosua şi care-au cunoscut toate lucrurile cele mari pe care Domnul le-a făcut în Israel.
8Iar Iosua, fiul lui Navi, sluga Domnului, a murit în vârstă de o sută zece ani.
9Şi l-au îngropat în hotarul moştenirii sale, la Timnat-Heres, în muntele lui Efraim, la miazănoapte de muntele Gaaş;
10şi toată generaţia aceea s'a adăugat la părinţii lor; şi după ei s'a ridicat o altă generaţie, care nu L-a recunoscut pe Domnul şi nici lucrurile pe care Domnul le făcuse cu Israel.
11Şi fiii lui Israel au făcut rău în faţa Domnului şi s'au închinat baalilor. d
12Şi L-au părăsit pe Domnul, Dumnezeul părinţilor lor, Cel ce îi scosese din ţara Egiptului, şi au mers după dumnezei străini, dumnezeii popoarelor din jurul lor, şi li s'au închinat şi L-au mâniat pe Domnul;
13şi L-au părăsit şi le-au slujit lui Baal şi Astartelor.
14Şi Domnul S'a mâniat cu mare aprindere asupra lui Israel; şi i-a dat pe mâna prădătorilor, care i-au jefuit; şi i-a vândut în mâna duşmanilor lor de primprejur, iar ei n'au mai fost în stare să stea împotriva vrăjmaşilor lor,
15împotriva celor cu care mergeau mână'n mână e; dimpotrivă, mâna Domnului era împotriva lor, spre rău - aşa cum Domnul grăise şi aşa cum Domnul li Se jurase; şi El a adus peste ei necazuri mari.
16Şi Domnul le-a ridicat judecători f; şi Domnul i-a mântuit din mâna celor ce-i prădau.
17Dar ei nici de judecătorii lor n'au ascultat, ci s'au desfrânat umblând după alţi dumnezei şi li s'au închinat acestora; şi repede s'au întors din calea în care părinţii lor umblaseră să asculte de cuvintele Domnului; ei n'au făcut aşa.
18Şi de vreme ce Domnul le ridicase judecători, Domnul era cu judecătorul şi-i scăpa de mâna duşmanilor lor în toate zilele judecătorului; fiindcă Domnului îi părea rău de suspinul lor, pricinuit de către cei care-i împresurau şi le făceau necazuri.
19Dar după ce judecătorul murea, ei se întoarceau şi se stricau mai rău decât părinţii lor, mergând după dumnezei străini, slujindu-le şi închinându-se lor; ei nu şi-au părăsit izvodirile, g şi nici căile lor cele rele.
20Şi tare S'a mâniat Domnul asupra lui Israel şi a zis: „De vreme ce neamul acesta a părăsit legământul pe care Eu l-am poruncit părinţilor lor şi n'au ascultat de glasul Meu,
21nici Eu nu voi mai izgoni de dinaintea lor pe nimeni dintre neamurile lăsate de Iosua,
22lăsate ca prin ele să fie Israel pus la'ncercare şi să vadă dacă va ţine sau nu calea Domnului, să meargă pe ea aşa cum au păzit-o părinţii lor“.
23Domnul este Cel ce a lăsat aceste neamuri, şi nu le-a nimicit degrabă şi nici nu le-a dat în mâna lui Iosua.