Iov 30:29
sunt frate cu şacalii,
  prieten sunt cu struţii;
Mi 1
CAPITOLUL 1
Prevestiri asupra Iudeii şi Samariei.
1Şi a fost cuvântul Domnului către Miheia Moreşetul a în zilele lui Iotam, Ahaz şi Iezechia, regii lui Iuda, despre ceea ce a văzut el asupra Samariei şi Ierusalimului.
2
Auziţi, voi, popoare, cuvintele
şi să ia aminte pământul
şi toţi cei ce se află pe el!;
şi Domnul Dumnezeu fi-va mărturie printre voi b,
Domnul din casa Lui cea sfântă c.
3
Că, iată, Domnul va ieşi din locul Său
şi Se va pogorî
şi Se va sui pe înălţimile pământului.
4
Munţii sub El se vor cutremura
şi văile se vor topi precum ceara la faţa focului
şi ca apa ce se rostogoleşte pe povârniş.
5
Toate acestea,
din pricina necredinţei d lui Iacob
şi a păcatului casei lui Israel.
Care-i necredinţa lui Iacob?:
Oare nu-i Samaria?
Şi care-i păcatul casei lui Iuda?:
Oare nu-i Ierusalimul?
6
Samaria o voi face
colibă a poamelor câmpului e,
răsadniţă de vie f,
şi-i voi surpa Eu pietrele'n prăpastie
şi temeliile i le voi descoperi.
7
Şi chipurile ei cele cioplite le voi sfărâma g
şi toate agoniselile ei le voi arde cu foc;
şi idolii ei îi voi nimici;
că din plata desfrânării a adunat
şi din plata desfrânării a înapoiat h.

8
De-aceea va plânge şi se va tângui,
desculţă va umbla şi goală i
tânguindu-se ca balaurii
şi jelindu-se ca fetele sirenelor j.
9
Căci rana ei i s'a lărgit
– fiindc' a ajuns până la Iuda
şi a atins chiar poarta poporului Meu,
chiar pân'la Ierusalim.
10
Voi, cei din Gat k, nu vă trufiţi,
voi Enachimi l,
casa căzută n'o zidiţi din râset,
ci râsetul vi-l presăraţi cu pulberi m.
11
Cea care şade'n Senaar n
– cetăţile cu bine locuindu-şi –
nu a ieşit să plângă casa
lipită de a ei;
rana durerii primi-va de la voi.
12
Cine-a'nceput să-i facă bine
acelei ce'n durere locuieşte?
că rele coborât-au de la Domnul
peste porţile Ierusalimului:
13
tropot de care şi de călăreţi.
Cea care locuieşte'n Lachiş,
ea este'ncepătoarea
păcatului fiicelor Sionului:
că'n tine-au fost aflate
necredinţele lui Israel.
14
De-aceea El va face
s'ajungă-acei pe care-i va trimite
până la stăpânirea Gatului:
case pustii,
deşarte le vor fi regilor lui Israel
15
pân'ce moştenitori îţi vor aduce
ţie, celei ce locuieşti în Lachiş;
moştenirea va atinge Adulamul
slava fiicei lui Israel.
16
Rade-te şi tunde-te
pentru iubiţii fii ai tăi,
lăţeşte-ţi pleşuvia o ca vulturul,
căci robi s'au dus din tine!