Avc 03:06
El S'a oprit, pământul s'a clătinat,
El a privit, şi neamurile s'au topit,
munţii'ntru silă s'au zdruncinat
şi veşnicele dealuri s'au topit
sub veşnicele Lui călătorii.
Ps 17
PSALMUL 17
Pentru sfârşit: pentru robul lui Dumnezeu David; ce I-a grăit el Domnului prin chiar cuvintele acestei cântări în ziua în care Domnul l-a izbăvit din mâna tuturor vrăjmaşilor săi şi din mâna lui Saul  a. Şi a zis:
1Iubi-Te-voi, Doamne, vârtutea mea,
2Domnul este întărirea mea şi scăparea mea şi izbăvitorul meu;
Dumnezeul meu e ajutorul meu şi voi nădăjdui spre El,
El e apărătorul meu şi puterea b mântuirii mele şi ocrotitorul meu.
3Întru laudă Îl voi chema pe Domnul
şi de vrăjmaşii mei mă voi mântui.

4Cuprinsu-m'au durerile morţii,
pâraiele fărădelegii m'au tulburat,
5durerile iadului m'au înconjurat,
laţurile morţii mi-au ieşit în cale.
6Şi'ntru necazul meu L-am chemat pe Domnul,
către Dumnezeul meu am strigat.
Din locaşul Său cel sfânt auzit-a glasul meu,
strigarea mea de dinaintea Lui va intra în auzul Său.

7Şi pământul s'a clătinat şi s'a cutremurat c,
temeliile munţilor au fremătat şi s'au clătinat,
că Dumnezeu S'a mâniat pe ele.
8Întru mânia Lui fum s'a ridicat,
pară de foc din faţa Lui se aprinde,
cărbuni se aţâţă din parte-I.
9El cerurile le-a aplecat şi S'a pogorât,
negură sub picioarele Lui.
10Şi S'a suit pe heruvim şi a zburat,
pe aripile vântului zburat-a.
11El Şi-a pus întunericul să-I ţină perdea,
cortul Său împrejurul Său,
apă'ntunecoasă în norii văzduhului d.

12Mişcatu-s'au norii de strălucirea feţei Sale,
grindină şi cărbuni aprinşi.
13Domnul a tunat din cer,
Domnul Cel-Preaînalt Şi-a dat glasul Său;
14trimis-a săgeţi şi i-a risipit,
fulgere înmulţit-a şi i-a răvăşit.
15Şi s'au arătat izvoarele apelor
şi s'au descoperit temeliile lumii
de certarea Ta, Doamne,
la suflarea vântului mâniei Tale.

16Trimis-a [mâna Lui] din înălţime şi m'a luat,
ridicatu-m'a din ape multe.
17El mă va izbăvi de vrăjmaşii mei cei tari,
şi de cei ce mă urăsc, că s'au întărit mai mult decât mine.
18Ei m'au luat pe neaşteptate în ziua necazului meu,
dar Domnul mi-a fost întărire
19şi m'a scos la lărgime;
izbăvitu-m'a pentru că m'a vrut e.
20Domnul mă va răsplăti după dreptatea mea,
după curăţia mâinilor mele îmi va răsplăti;
21că am păzit căile Domnului
şi nu I-am fost necredincios Dumnezeului meu;
22că toate judecăţile Lui sunt înaintea mea
şi îndreptările Lui nu s'au depărtat de la mine.
23Şi voi fi neprihănit cu El
şi de fărădelegea mea mă voi păzi.
24Şi Domnul mă va răsplăti după dreptatea mea,
după curăţia mâinilor mele înaintea ochilor Săi.

25Cu cel drept vei fi drept;
cu omul nevinovat, nevinovat vei fi;
26cu cel ales vei fi ales
şi cu cel îndărătnic Te vei îndărătnici.

27Că Tu vei mântui poporul celor umiliţi
şi vei smeri privirea celor mândri.
28Că Tu vei lumina ceea ce mă luminează f, Doamne;
Tu, Dumnezeul meu, îmi vei lumina mie întunericul.
29Că întru Tine mă voi izbăvi de'ncercare
şi întru Dumnezeul meu voi trece zidul.

30El, Dumnezeul meu, fără prihană e calea Lui,
cuvintele Domnului în foc lămurite;
El este scutul tuturor celor ce nădăjduiesc într'Însul.
31Că cine este Dumnezeu în afară de Domnul?
şi cine este Dumnezeu în afară de Dumnezeul nostru?:
32Dumnezeu, Cel ce mă încinge cu putere
şi fără prihană mi-a făcut calea,
33El, Cel ce-mi face picioarele tari ca ale cerbului
şi peste cele înalte mă aşază.
34Tu eşti Cel ce-mi învaţă mâinile la luptă
şi pune'n braţele mele arc de aramă.
35Tu mi-ai dat mie scutul mântuirii;
dreapta Ta m'a sprijinit,
certarea Ta m'a îndreptat cu totul,
certarea Ta îmi va fi învăţătură.
36Lărgit-ai paşii mei sub mine,
urmele mele n'au slăbit.

37Pe vrăjmaşii mei îi voi alerga şi-i voi prinde
şi nu mă voi întoarce până ce se vor slei;
38îi voi zdrobi şi nu vor mai putea să se ridice,
cădea-vor sub picioarele mele.
39Tu m'ai încins cu putere pentru război,
Tu i-ai împiedicat pe toţi cei de sub mine ce se ridicau împotriva mea,
40pe vrăjmaşii mei mi i-ai pus pe fugă g
şi pe cei ce mă urăsc i-ai nimicit.
41Ei au strigat, dar nu era Cel ce mântuieşte,
[strigat-au] spre Domnul, dar El nu i-a auzit.
42Eu îi voi mărunţi cum e praful în faţa vântului,
cum e tina uliţelor îi voi face clisă.

43Tu mă vei izbăvi de tăgada h poporului;
Tu m'ai pus în fruntea neamurilor;
poporul pe care nu l-am cunoscut mi-a slujit,
44cu auzul urechii m'a auzit,
fiii străinilor m'au linguşit i.
45Fiii străinilor au îmbătrânit
şi au şchiopătat în afara cărărilor lor.
46Viu este Domnul, binecuvântat este Dumnezeul meu,
Înalţe-Se Dumnezeul mântuirii mele!
47Dumnezeule, Cel ce mi-ai dăruit răzbunare
şi mi-ai supus popoare,
48Tu, Cel ce m'ai izbăvit de vrăjmaşii cei furioşi,
înalţă-mă dintre cei ce se ridică împotriva mea,
de omul nedrept izbăveşte-mă!
49Pentru aceasta, Doamne, Te voi lăuda întru neamuri
şi numelui Tău îi voi cânta,
50al Tău, Cel ce sporeşti mântuirea regelui Tău j
şi-i faci milă unsului Tău,
lui David şi seminţiei lui până'n veac.