1Par 23:12
Fiii lui Cahat au fost patru: Amram, Iţhar, Hebron şi Uziel.
1Par 6
CAPITOLUL 6
Urmaşii lui Levi şi ai lui Aaron. Cetăţile lor.
1Fiii lui Levi: Gherşon, Cahat şi Merari.
2Iată numele fiilor lui Gherşon: Libni şi Şimei.
3Fiii lui Cahat: Amram, Iţhar, Hebron şi Uziel.
4Fiii lui Merari: Mahli şi Muşi. Iată urmaşii lui Levi, după neamurile lor:
5Gherşon l-a avut pe Libni, fiul său, pe Iahat, fiul său, şi pe Zima, fiul său;
6pe Ioah, fiul său, pe Ido, fiul său, pe Zerah, fiul său, şi pe Ieatrai, fiul său.
7Fiii lui Cahat: Aminadab, fiul său; Core, fiul său, şi Asir, fiul său;
8Elcana, fiul său; Ebiasaf, fiul său, şi Asir, fiul său;
9Tahat, fiul său; Uriel, fiul său; Uzia, fiul său, şi Saul, fiul său.
10Fiii lui Elcana: Amasai şi Ahimot,
11Elcana, fiul său; Ţofai, fiul său şi Nahat, fiul său;
12Eliab, fiul său; Ieroham, fiul său; Elcana, fiul său şi Samuel, fiul său.
13Fiii lui Samuel: Ioil, întâiul-născut; al doilea, Abia.
14Fiii lui Merari: Mahli, Libni, fiul său; Şimei, fiul său; Uza, fiul său;
15Şimea, fiul său; Aghia, fiul său, şi Asaia, fiul său.
16Iată-i pe aceia pe care David i-a rânduit căpetenii peste cântăreţi în casa Domnului, de îndată ce chivotul [legământului] a avut un loc de odihnă a,
17care au servit [cântând] din instrumente în faţa cortului mărturiei până când Solomon a zidit templul Domnului în Ierusalim, fiind ei aşezaţi la slujbe după rânduiala lor;
18iată-i pe cei care au fost rânduiţi, cu fiii lor; din fiii lui Cahat: Heman, cântăreţul de psalmi, fiul lui Ioil, fiul lui Samuel,
19fiul lui Elcana, fiul lui Ieroham, fiul lui Eliel, fiul lui Toah,
20fiul lui Ţuf, fiul lui Elcana, fiul lui Mahat, fiul lui Amasai,
21fiul lui Elcana, fiul lui Ioil, fiul lui Azaria, fiul lui Sofonie,
22fiul lui Tahat, fiul lui Asir, fiul lui Abiasaf, fiul lui Core,
23fiul lui Iţhar, fiul lui Cahat, fiul lui Levi, fiul lui Israel.
24Şi fratele său Asaf, care stătea în partea lui cea dreaptă, adică Asaf, fiul lui Berechia, fiul lui Şimea,
25fiul lui Micael, fiul lui Baaseia, fiul lui Malchia,
26fiul lui Etni, fiul lui Zerah, fiul lui Adaia,
27fiul lui Etan, fiul lui Zima, fiul lui Şimei,
28fiul lui Iahat, fiul lui Gherşon, fiul lui Levi.
29Iar din fiii lui Merari, fraţii lor din partea stângă: Etan, fiul lui Chişi, fiul lui Abdi, fiul lui Maluc,
30fiul lui Haşabia, fiul lui Amasia, fiul lui Hilchia,
31fiul lui Amţi, fiul lui Bani, fiul lui Şemer,
32fiul lui Mahli, fiul lui Muşi, fiul lui Merari, fiul lui Levi.
33Iar fraţii lor leviţi, după spiţa părinţilor lor, erau rânduiţi la tot felul de slujbe în casa Domnului.
34Iar Aaron şi fiii săi aduceau arderi-de-tot pe jertfelnic şi ardeau tămâie pe altarul tămâierii, săvârşind toate slujbele în sfânta-sfintelor, pentru ispăşirea lui Israel, potrivit cu tot ceea ce poruncise Moise, robul Domnului.
35Iată-i pe fiii lui Aaron: Eleazar, fiul său; Finees, fiul său; Abişua, fiul său;
36Buchi, fiul său; Uzi, fiul său; Zerahia, fiul său;
37Meraiot, fiul său; Amaria, fiul său; Ahitub, fiul său;
38Ţadoc, fiul său; Ahimaaţ, fiul său.
39Iată locuinţele lor, după satele lor în hotarele lor: Fiilor lui Aaron din familia lui Cahat, după cum le-a căzut sorţul,
40li s'a dat Hebronul, în ţinutul lui Iuda, cu păşunile dimprejur;
41dar ţarinile cetăţii, precum şi satele ei, i s'au dat lui Caleb, fiul lui Iefone.
42Fiilor lui Aaron li s'au dat, de asemenea, cetăţile de scăpare Hebron şi Libna, cu păşunile lor, Iatir şi Eştemoa cu păşunile lor,
43Hilenul cu păşunile lui, Debirul cu păşunile lui,
44Aşanul cu păşunile lui, Bet-Şemeşul cu păşunile lui;
45iar de la tribul lui Veniamin: Gheba cu păşunile ei, Alemetul cu păşunile lui, Anatotul cu păşunile lui; cetăţile familiilor lor erau, de toate, treisprezece cetăţi.
46Celorlalţi fii ai lui Cahat, din familiile acestui trib, li s'au dat, după sorţi, zece cetăţi din hotarele jumătăţii tribului lui Manase.
47Fiilor lui Gherşon, după familiile lor, li s'au dat treisprezece cetăţi din tribul lui Isahar, din tribul lui Aşer, din tribul lui Neftali şi din tribul lui Manase, în Vasan.
48Fiilor lui Merari, după familiile lor, li s'au dat prin sorţi douăsprezece cetăţi din tribul lui Ruben, din tribul lui Gad şi din tribul lui Zabulon.
49Aşa le-au dat fiii lui Israel leviţilor cetăţi cu păşunile lor.
50Li s'au dat, prin sorţi, din tribul fiilor lui Iuda, din tribul fiilor lui Simeon şi din tribul fiilor lui Veniamin aceste cetăţi pe care ei le-au numit pe nume.
51Iar unora din familiile fiilor lui Cahat li s'au dat, de asemenea, cetăţi din tribul lui Efraim.
52Li s'au dat cetăţile de scăpare: Sichemul cu păşunile lui din muntele lui Efraim, Ghezerul cu păşunile lui,
53Iocmeamul cu păşunile lui şi Bet-Horonul cu păşunile lui,
54Aialonul cu păşunile lui şi Gat-Rimonul cu păşunile lui.
55Din jumătatea tribului lui Manase li s'au dat: Anerul cu păşunile lui, Bileanul cu păşunile lui; acestea sunt locuinţele pentru ceilalţi fii ai lui Cahat.
56Fiilor lui Gherşon din familiile din jumătatea tribului lui Manase li s'au dat: Golanul, în Vasan, cu păşunile lui, şi Aştarotul cu păşunile lui.
57Din tribul lui Isahar li s'au dat Chedeşul cu păşunile lui, Dobratul cu păşunile lui,
58Ramotul cu păşunile lui şi Anemul cu păşunile lui.
59Din tribul lui Aşer li s'au dat Maşalul cu păşunile lui şi Abdonul cu păşunile lui;
60Hucocul cu păşunile lui şi Rehobul cu păşunile lui.
61Din tribul lui Neftali li s'au dat Chedeşul, în Galileea, cu păşunile lui, Hamonul cu păşunile lui şi Chiriataimul cu păşunile lui.
62Iar celorlalţi fii ai lui Merari li s'au dat: din tribul lui Zabulon, Rimonul cu păşunile lui şi Taborul cu păşunile lui.
63Iar dincolo de Iordan, în faţa Ierihonului, la răsărit de Iordan, li s'au dat în tribul lui Ruben: Beţerul, în pustiu, cu păşunile lui, şi Iahţa cu păşunile ei,
64Chedemotul cu păşunile lui şi Mefaatul cu păşunile lui.
65Din tribul lui Gad li s'au dat Ramotul, în Galaad, cu păşunile lui, şi Mahanaimul cu păşunile lui,
66Heşbonul şi Iazerul cu păşunile lor.