Mt 10:02
Iar numele celor doisprezece apostoli sunt acestea: Întâi Simon, cel numit Petru, apoi Andrei, fratele lui; Iacob al lui Zevedeu şi Ioan, fratele lui;
Mc 3
Vindecarea celui cu mâna uscată şi alte vindecări. Alegerea celor doisprezece apostoli. Păcatul împotriva Sfântului Duh. Mama şi fraţii lui Iisus.
1Şi iarăşi a intrat în sinagogă. Şi era acolo un om având mâna uscată.
2Şi Îl pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca sâmbăta, ca să-L învinuiască.
3Şi El i-a zis omului care avea mâna uscată: „Ridică-te şi stai acolo, în mijloc!“
4Şi le-a zis lor: „Oare se cuvine ca sâmbăta să faci bine, sau să faci rău? să mântuieşti un suflet, sau să-l pierzi?“ Iar ei tăceau.
5Şi privindu-i cu mânie şi întristându-Se de împietrirea inimii lor, i-a zis omului: „Întinde-ţi mâna!“ Şi el a întins-o, şi mâna lui s'a făcut sănătoasă.
6Şi ieşind a, fariseii au făcut îndată sfat cu irodianii împotriva Lui, ca să-l piardă b.
7Iar Iisus a plecat înspre mare împreună cu ucenicii Săi şi L-a urmat mulţime multă din Galileea şi din Iudeea
8şi din Ierusalim şi din Idumeea şi de dincolo de Iordan c şi dimprejurul Tirului şi al Sidonului; mulţime multă care, auzind câte făcea, a venit la El.
9Şi le-a spus ucenicilor Lui să I se pună la îndemână o corăbioară; aceasta, din pricina mulţimii, ca să nu-L îmbulzească;
10fiindcă pe mulţi îi vindecase, de aceea năvăleau asupră-I, pentru ca toţi câţi erau în suferinţă să se atingă de El.
11Şi duhurile cele necurate, când Îl vedeau, cădeau înainte-I şi strigau, zicând: „Tu eşti Fiul lui Dumnezeu“.
12Şi El mult le certa, ca să nu-L facă ele cunoscut d.
13Şi S'a suit în munte şi a chemat la Sine pe câţi El Însuşi a voit; şi au venit la El.
14Şi a rânduit doisprezece, pe care i-a numit apostoli, ca să fie cu El şi să-i trimită să propovăduiască
15şi să aibă putere să vindece bolile şi să alunge demonii.
16Deci i-a rânduit pe cei doisprezece: pe Simon, căruia i-a pus numele Petru;
17şi pe Iacob al lui Zevedeu şi pe Ioan, fratele lui Iacob, şi le-a pus numele Boanerghes, adică Fiii Tunetului;
18şi pe Andrei şi pe Filip şi pe Bartolomeu şi pe Matei şi pe Toma şi pe Iacob al lui Alfeu şi pe Tadeu şi pe Simon Canaaneanul
19şi pe Iuda Iscarioteanul, cel care L-a şi vândut.
20Şi a venit în casă; şi iarăşi mulţimea s'a adunat, încât ei nu puteau nici pâine să mănânce.
21Şi auzind ai Săi, au plecat ca să-L ia de-acolo cu de-a sila, că ziceau: „Nu e'n toate minţile“ e.
22Iar cărturarii, care veniseră din Ierusalim, ziceau că El îl are pe Beelzebul şi că prin domnul demonilor îi scoate pe demoni.
23Şi chemându-i la Sine, le vorbea în parabole: „Cum poate Satana să-l scoată pe Satana?
24Dacă o împărăţie se va dezbina în sinea ei, acea împărăţie nu poate dăinui;
25şi dacă o casă se va dezbina în sinea ei, casa aceea nu va putea dăinui;
26şi dacă Satana s'a ridicat împotriva luişi şi s'a dezbinat, nu poate dăinui, ci are sfârşit.
27Nimeni nu poate intra în casa unui om tare ca să-i răpească lucrurile dacă mai întâi nu-l va lega pe cel tare; şi doar atunci îi va jefui casa.
28Adevăr vă grăiesc, că toate le vor fi iertate fiilor oamenilor, păcatele şi blasfemiile câte vor fi blasfemiat,
29dar cel ce Îl va blasfemia pe Duhul Sfânt nu are iertare în veac, ci vinovat este de păcat veşnic“.
30Aceasta, pentru că ziceau: „Are duh necurat“.
31Şi au venit mama Sa şi fraţii Săi f şi, stând afară, au trimis la El ca să-L cheme.
32Iar mulţimea şedea împrejurul Său. Şi I-au zis unii: „Iată, mama Ta şi fraţii Tăi şi surorile Tale sunt afară şi Te caută“.
33Şi răspunzându-le, a zis: „Cine este mama Mea? şi fraţii Mei?“
34Şi privindu-i pe cei ce şedeau în jurul Său, a zis: „Iată mama Mea şi fraţii Mei;
35că tot cel ce va face voia lui Dumnezeu, acela este fratele Meu şi sora Mea şi mama Mea“.