Lc 18:39
Şi cei ce mergeau înainte îl certau ca să tacă, dar el cu atât mai mult striga: „Fiule al lui David, miluieşte-mă!“
Mc 15
Iisus în faţa lui Pilat. Judecata şi osânda. Încununarea cu spini. Răstignirea şi îngroparea.
1Şi, dimineaţa, arhiereii au ţinut de'ndată sfat cu bătrânii, cu cărturarii şi cu tot sinedriul; şi după ce L-au legat pe Iisus, L-au dus şi i L-au predat lui Pilat.
2Şi Pilat L-a întrebat: „Tu eşti împăratul Iudeilor?“ Iar El, răspunzându-i, a rostit: „Tu o spui“.
3Şi arhiereii Îl învinuiau de multe.
4Şi Pilat L-a întrebat, zicând: „Nu răspunzi nimic? Vezi câte spun ei împotriva ta“.
5Dar Iisus n'a mai răspuns nimic, aşa încât Pilat se mira.
6Iar de sărbătoarea Paştilor el le elibera un întemniţat pe care-l cereau ei.
7Şi era unul cu numele Baraba, închis împreună cu nişte răsculaţi care în răscoală săvârşiseră omor.
8Şi mulţimea, strigând, a început să-i ceară lui Pilat să facă aşa cum întotdeauna făcea pentru ei.
9Iar Pilat le-a răspuns, zicând: „Vreţi să vă eliberez pe împăratul Iudeilor?“
10Fiindcă ştia că din invidie i-L dăduseră arhiereii în mână.
11Dar arhiereii au aţâţat mulţimea, ca mai degrabă să le elibereze pe Baraba.
12Iar Pilat, răspunzând iarăşi, le-a zis: „Ce vreţi să fac cu cel despre care ziceţi că e împăratul Iudeilor?“
13Ei iarăşi au strigat: „Răstigneşte-l!“
14Iar Pilat le-a zis: „Dar ce rău a făcut?“ Iar ei mai tare strigau: „Răstigneşte-l!“
15Şi Pilat, vrând să facă pe voia mulţimii, le-a eliberat pe Baraba; iar pe Iisus, după ce L-a biciuit, L-a dat să fie răstignit.
16Iar ostaşii L-au dus înlăuntrul curţii, adică în pretoriu, şi au adunat toată cohorta
17şi L-au îmbrăcat în purpură a; şi împletind o cunună de spini, I-au pus-o pe cap.
18Şi au început să I se închine, zicând: „Bucură-te, împăratul Iudeilor!...“.
19Şi-L băteau peste cap cu o trestie şi-L scuipau şi, punându-I-se în genunchi, I se închinau.
20Şi după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de purpură şi L-au îmbrăcat cu hainele Lui. Şi L-au dus afară ca să-L răstignească.
21Şi au silit pe un trecător care venea din ţarină, pe Simon Cireneul, tatăl lui Alexandru şi al lui Ruf, să-I ducă crucea.
22Şi L-au dus la locul Golgota, care se tâlcuieşte Locul Căpăţânii.
23Şi I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El n'a luat b.
24Şi L-au răstignit şi şi-au împărţit hainele Lui, aruncând sorţi pe ele, care ce să ia.
25Şi era ceasul al treilea când L-au răstignit.
26Şi vina Lui era scrisă deasupra: împăratul Iudeilor.
27Şi împreună cu El au răstignit doi tâlhari, unul de-a dreapta Lui şi altul de-a stânga.
28Şi s'a plinit Scriptura care zice: Şi cu cei fără de lege a fost socotit.
29Iar cei care treceau pe-acolo Îl defăimau clătinându-şi capetele şi zicând: „Huo! tu, cel ce dărâmi templul şi'n trei zile îl zideşti,
30mântuieşte-te pe tine însuţi coborându-te de pe cruce!“
31Tot aşa şi arhiereii, batjocorindu-L între ei împreună cu cărturarii, ziceau: „Pe alţii i-a mântuit, dar pe sine nu poate să se mântuiască;
32Hristos, regele lui Israel, coboară-se acum de pe cruce, ca să vedem şi să credem...“. Şi-L ocărau şi cei răstigniţi împreună cu El.
33Iar când a fost ceasul al şaselea, întuneric s'a făcut peste tot pământul până la ceasul al nouălea.
34Şi la al nouălea ceas a strigat Iisus cu glas mare: „Eloi, Eloi c, lama sabahtani?“, care se tălmăceşte: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M'ai părăsit?
35Şi auzind unii din cei ce stăteau acolo, ziceau: „Vezi, îl strigă pe Ilie...“.
36Şi alergând unul, a umplut cu oţet un burete şi l-a pus într'o trestie şi I-a dat să bea, zicând: „Lăsaţi să vedem dacă vine Ilie să-l coboare...“.
37Iar Iisus, strigând cu glas mare, Şi-a dat duhul.
38Şi catapeteasma templului s'a sfâşiat în două, de sus până jos.
39Iar sutaşul care stătea în faţa Lui, văzând că El cu un astfel de strigăt Şi-a dat duhul, a zis: „Cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu a fost Omul Acesta!“
40Şi erau şi femei care priveau de departe, între care şi Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob cel Mic şi a lui Iosif, şi Salomeea,
41care Îl urmau şi-I slujeau pe când El era în Galileea, şi altele multe care se suiseră cu El în Ierusalim.
42Şi, făcându-se seară, de vreme ce era vineri d, care este înaintea sâmbetei,
43a venit Iosif, cel din Arimateea, sfetnic cu bun chip e, care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu; şi, îndrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus.
44Iar Pilat s'a mirat că a şi murit; şi chemând sutaşul, l-a întrebat dacă a murit de mult.
45Şi aflând de la sutaş, i-a dăruit lui Iosif trupul mort.
46Şi Iosif, cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe cruce, L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într'un mormânt care era săpat în stâncă; şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului.
47Iar Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iosif, priveau unde L-au pus.