Lc 14:26
„Dacă vine cineva la Mine şi nu urăşte b pe tatăl său şi pe mamă şi pe femeie şi pe copil şi pe fraţi şi pe surori, până şi viaţa sa, nu poate fi ucenicul Meu.
Ap 12
Cele şapte semne. Primul: Femeia şi Balaurul.
1Şi-un mare semn s'a arătat în cer: O Femeie a înveşmântată cu soarele; şi sub picioarele ei, luna; şi pe capul său, o cunună din douăsprezece stele b.
2Şi era însărcinată; şi striga chinuindu-se şi muncindu-se să nască.
3Şi-un alt semn s'a arătat în cer: Iată, un Balaur c mare, roşu ca focul, având şapte capete şi zece coarne d; şi pe capete, şapte cununi împărăteşti e.
4Şi coada lui târa o treime din stelele cerului; şi le-a aruncat pe pământ f. Şi Balaurul a stat înaintea Femeii care era să nască, pentru ca să-i înghită copilul când îl va naşte.
5Şi ea a născut un Copil de parte bărbătească, Cel ce cu toiag de fier va să păstorească toate neamurile g. Şi Copilul ei a fost răpit la Dumnezeu şi la tronul Său h,
6iar Femeia a fugit în pustie i, acolo unde are ea loc pregătit de Dumnezeu, pentru ca acolo s'o hrănească timp de o mie două sute şi şaizeci de zile j.
7Şi război s'a făcut în cer: Mihail k şi îngerii lui au pornit război cu Balaurul. Şi se războia Balaurul, şi îngerii lui;
8şi el n'a răzbit, nici că locul lor s'a mai găsit în cer.
9Şi aruncat a fost Balaurul cel mare, şarpele cel de demult, care se cheamă diavol şi Satana, cel ce pe toată lumea l o înşeală – aruncat a fost pe pământ; şi îngerii săi aruncaţi au fost cu el.
10Şi-am auzit un glas mare'n cer, zicând: „Acum s'a făcut mântuirea şi puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru şi stăpânirea Hristosului Său, căci aruncat a fost pârâşul fraţilor noştri, cel ce ziua şi noaptea-i pâra în faţa Dumnezeului nostru.
11Şi ei l-au biruit prin sângele Mielului şi prin cuvântul mărturiei lor şi prin aceea că viaţa până la moarte nu şi-au iubit-o m.
12Pentru aceasta bucuraţi-vă, ceruri, şi voi, cei ce locuiţi în ele! Vai vouă, pământule şi mare, căci diavolul a coborât la voi având mare mânie, fiindcă el ştie că puţină vreme are“.
13Şi când Balaurul a văzut c'a fost aruncat pe pământ, a prigonit-o n pe Femeia care născuse Pruncul.
14Şi i s'au dat Femeii cele două aripi ale vulturului celui mare o, ca să zboare'n pustie la locul ei, acolo unde, departe de faţa şarpelui, este hrănită o vreme şi vremi şi-o jumătate de vreme p.
15Şi şarpele a aruncat după Femeie din gură-i apă ca un râu, ca s'o ia puhoiul.
16Şi pământul i-a venit Femeii într'ajutor; că şi-a deschis pământul gura şi a'nghiţit râul pe care Balaurul îl aruncase din gura sa.
17Şi Balaurul s'a aprins de mânie asupra Femeii şi a pornit să facă război cu ceilalţi din seminţia ei q, cei ce păzesc poruncile lui Dumnezeu şi au mărturia lui Iisus r.
18Şi a stat pe nisipul mării s.