FA 03:14
Dar voi v'aţi lepădat de Cel sfânt şi drept şi aţi cerut să vă dăruiască un bărbat ucigaş,
Mc 15
Iisus în faţa lui Pilat. Judecata şi osânda. Încununarea cu spini. Răstignirea şi îngroparea.
1Şi, dimineaţa, arhiereii au ţinut de'ndată sfat cu bătrânii, cu cărturarii şi cu tot sinedriul; şi după ce L-au legat pe Iisus, L-au dus şi i L-au predat lui Pilat.
2Şi Pilat L-a întrebat: „Tu eşti împăratul Iudeilor?“ Iar El, răspunzându-i, a rostit: „Tu o spui“.
3Şi arhiereii Îl învinuiau de multe.
4Şi Pilat L-a întrebat, zicând: „Nu răspunzi nimic? Vezi câte spun ei împotriva ta“.
5Dar Iisus n'a mai răspuns nimic, aşa încât Pilat se mira.
6Iar de sărbătoarea Paştilor el le elibera un întemniţat pe care-l cereau ei.
7Şi era unul cu numele Baraba, închis împreună cu nişte răsculaţi care în răscoală săvârşiseră omor.
8Şi mulţimea, strigând, a început să-i ceară lui Pilat să facă aşa cum întotdeauna făcea pentru ei.
9Iar Pilat le-a răspuns, zicând: „Vreţi să vă eliberez pe împăratul Iudeilor?“
10Fiindcă ştia că din invidie i-L dăduseră arhiereii în mână.
11Dar arhiereii au aţâţat mulţimea, ca mai degrabă să le elibereze pe Baraba.
12Iar Pilat, răspunzând iarăşi, le-a zis: „Ce vreţi să fac cu cel despre care ziceţi că e împăratul Iudeilor?“
13Ei iarăşi au strigat: „Răstigneşte-l!“
14Iar Pilat le-a zis: „Dar ce rău a făcut?“ Iar ei mai tare strigau: „Răstigneşte-l!“
15Şi Pilat, vrând să facă pe voia mulţimii, le-a eliberat pe Baraba; iar pe Iisus, după ce L-a biciuit, L-a dat să fie răstignit.
16Iar ostaşii L-au dus înlăuntrul curţii, adică în pretoriu, şi au adunat toată cohorta
17şi L-au îmbrăcat în purpură a; şi împletind o cunună de spini, I-au pus-o pe cap.
18Şi au început să I se închine, zicând: „Bucură-te, împăratul Iudeilor!...“.
19Şi-L băteau peste cap cu o trestie şi-L scuipau şi, punându-I-se în genunchi, I se închinau.
20Şi după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de purpură şi L-au îmbrăcat cu hainele Lui. Şi L-au dus afară ca să-L răstignească.
21Şi au silit pe un trecător care venea din ţarină, pe Simon Cireneul, tatăl lui Alexandru şi al lui Ruf, să-I ducă crucea.
22Şi L-au dus la locul Golgota, care se tâlcuieşte Locul Căpăţânii.
23Şi I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă, dar El n'a luat b.
24Şi L-au răstignit şi şi-au împărţit hainele Lui, aruncând sorţi pe ele, care ce să ia.
25Şi era ceasul al treilea când L-au răstignit.
26Şi vina Lui era scrisă deasupra: împăratul Iudeilor.
27Şi împreună cu El au răstignit doi tâlhari, unul de-a dreapta Lui şi altul de-a stânga.
28Şi s'a plinit Scriptura care zice: Şi cu cei fără de lege a fost socotit.
29Iar cei care treceau pe-acolo Îl defăimau clătinându-şi capetele şi zicând: „Huo! tu, cel ce dărâmi templul şi'n trei zile îl zideşti,
30mântuieşte-te pe tine însuţi coborându-te de pe cruce!“
31Tot aşa şi arhiereii, batjocorindu-L între ei împreună cu cărturarii, ziceau: „Pe alţii i-a mântuit, dar pe sine nu poate să se mântuiască;
32Hristos, regele lui Israel, coboară-se acum de pe cruce, ca să vedem şi să credem...“. Şi-L ocărau şi cei răstigniţi împreună cu El.
33Iar când a fost ceasul al şaselea, întuneric s'a făcut peste tot pământul până la ceasul al nouălea.
34Şi la al nouălea ceas a strigat Iisus cu glas mare: „Eloi, Eloi c, lama sabahtani?“, care se tălmăceşte: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, de ce M'ai părăsit?
35Şi auzind unii din cei ce stăteau acolo, ziceau: „Vezi, îl strigă pe Ilie...“.
36Şi alergând unul, a umplut cu oţet un burete şi l-a pus într'o trestie şi I-a dat să bea, zicând: „Lăsaţi să vedem dacă vine Ilie să-l coboare...“.
37Iar Iisus, strigând cu glas mare, Şi-a dat duhul.
38Şi catapeteasma templului s'a sfâşiat în două, de sus până jos.
39Iar sutaşul care stătea în faţa Lui, văzând că El cu un astfel de strigăt Şi-a dat duhul, a zis: „Cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu a fost Omul Acesta!“
40Şi erau şi femei care priveau de departe, între care şi Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob cel Mic şi a lui Iosif, şi Salomeea,
41care Îl urmau şi-I slujeau pe când El era în Galileea, şi altele multe care se suiseră cu El în Ierusalim.
42Şi, făcându-se seară, de vreme ce era vineri d, care este înaintea sâmbetei,
43a venit Iosif, cel din Arimateea, sfetnic cu bun chip e, care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu; şi, îndrăznind, a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus.
44Iar Pilat s'a mirat că a şi murit; şi chemând sutaşul, l-a întrebat dacă a murit de mult.
45Şi aflând de la sutaş, i-a dăruit lui Iosif trupul mort.
46Şi Iosif, cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe cruce, L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într'un mormânt care era săpat în stâncă; şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului.
47Iar Maria Magdalena şi Maria, mama lui Iosif, priveau unde L-au pus.