[ NTNoul Testament
[ 1TimEpistola Sfântului Apostol Pavel întâia către Timotei
[ Cap. 3 ]Însuşirile episcopilor. Însuşirile diaconilor. Taina credinţei noastre.
1Vrednic de crezare este cuvântul a: De pofteşte cineva episcopie, bun lucru doreşte.
2Trebuie însă ca episcopul să fie fără prihană, bărbat al unei singure femei b, veghetor asupră-şi, măsurat, cuviincios, primitor de străini, destoinic să-i înveţe pe alţii,
3nu beţiv, nu bătăuş, ci potolit, nu certăreţ, nu iubitor de argint,
4bine chivernisindu-şi casa lui, avându-şi copiii ascultători cu toată bunăcuviinţa
5– că dacă cineva nu ştie să-şi rânduiască propria sa casă, cum va purta grijă de Biserica lui Dumnezeu? –;
6să nu fie de curând botezat c, ca nu cumva, orbit de trufie, să cadă în osânda diavolului d.
7Dar trebuie să aibă mărturie bună de la cei din afară e, ca nu cumva să cadă în ocară şi'n cursa diavolului.
8Diaconii, de asemenea, să fie cuviincioşi f, nu vorbind în doi peri, nu dedaţi la vin mult, nu agonisitori de câştig ruşinos,
9păstrând taina credinţei în cuget curat.
10Dar şi aceştia să fie mai întâi puşi la încercare; apoi să fie făcuţi diaconi, dacă sunt fără prihană.
11Femeile, de asemenea, să fie veghetoare asupră-le, nu clevetitoare, cumpătate, credincioase întru toate.
12Diaconul g să fie bărbat al unei singure femei, să-şi chivernisească bine casa şi pe copiii săi.
13Fiindcă cei ce-şi fac bine slujba, rang bun îşi dobândesc şi mult curaj în credinţa cea întru Hristos Iisus.
14Pe acestea ţi le scriu nădăjduind să vin la tine cât de curând;
15dar dacă zăbovesc, să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului-Celui-Viu, stâlp şi temelie a adevărului.
16Şi'ntr'adevăr h, mare este taina credinţei celei bune:
Fost-a El i arătat în trup j,
îndreptăţit în Duh k,
văzut de îngeri l,
propovăduit între neamuri,
crezut în lume,
înălţat întru slavă.