Za 11:07
Şi voi paşte oile de'njunghiere în ţara Canaanului şi voi lua pentru Mine două toiege: pe unul l-am numit Frumuseţe şi pe celălalt l-am numit Funie; şi voi paşte turma.
Iz 34
Păstorii necredincioşi ai lui Israel şi făgăduinţa Bunului Păstor.
1Şi a fost cuvântul Domnului către mine, zicând:
2„Fiul omului, profeţeşte împotriva păstorilor lui Israel!; profeţeşte şi spune-le păstorilor: Aşa grăieşte Domnul Domn: O, păstori ai lui Israel!, oare se pasc a păstorii pe ei înşişi? Oare nu oile sunt acelea pe care păstorii le pasc?
3Iată, voi mâncaţi laptele şi vă îmbrăcaţi cu lâna şi înjunghiaţi pe cele grase, dar pe oile Mele nu le paşteţi;
4pe cea slabă n'aţi întărit-o, pe cea bolnavă n'aţi vindecat-o, pe cea zdrobită n'aţi legat-o'n feşi, pe cea rătăcită n'aţi întors-o, pe cea pierdută n'aţi căutat-o, iar pe cea tare aţi slăbit-o prin osteneală.
5Şi oile Mele s'au risipit din lipsă de păstor şi au devenit mâncare fiarelor câmpului.
6Şi oile Mele s'au risipit în fiece munte şi'n fiece deal înalt; pe faţa'ntregului pământ s'au risipit, şi nu era nimeni care să le caute şi să le întoarcă.
7De aceea, voi, păstori, auziţi cuvântul Domnului:
8Viu sunt Eu!, zice Domnul Domn: Fiindcă oile Mele au devenit o pradă, şi din lipsă de păstor s'au făcut oile Mele mâncare tuturor fiarelor câmpului, fiindcă păstorii n'au avut nici un fel de grijă pentru oile Mele, ci s'au păscut păstorii pe ei înşişi, dar oile Mele nu le-au păscut,
9de aceea, voi, păstori, auziţi cuvântul Domnului:
10Aşa grăieşte Domnul Domn: Iată, Eu sunt împotriva păstorilor; şi voi cere oile Mele din mâinile lor; şi-i voi întoarce îndărăt, pentru ca ei să nu pască oile Mele, şi păstorii nu le vor mai paşte; şi-Mi voi scoate oile din gura lor, iar ele nu le vor mai fi lor de mâncare.
11De aceea, aşa grăieşte Domnul Domn: Iată, Eu Îmi voi căuta oile şi le voi cerceta.
12Aşa cum păstorul îşi socoteşte turma la vreme de negură şi nor, când el se află'n mijlocul oilor răzleţite, tot astfel Îmi voi căuta Eu oile Mele şi le voi mâna din fiece loc unde s'au risipit la vreme de nor şi de negură.
13Şi le voi scoate de printre neamuri şi le voi aduna de prin ţări şi le voi duce în ţara lor şi le voi paşte în munţii lui Israel şi'n văi şi'n fiece loc locuit al pământului.
14La păşune bună le voi paşte, în muntele cel înalt al lui Israel; şi stânele lor acolo vor fi, şi ele acolo se vor culca şi acolo se vor odihni întru desfătarea cea bună şi vor paşte păşune grasă în munţii lui Israel.
15Eu Îmi voi paşte oile Mele şi le voi odihni, iar ele vor cunoaşte că Eu sunt Domnul – aşa grăieşte Domnul Domn –;
16pe cea pierdută o voi căuta, pe cea rătăcită o voi întoarce, pe cea zdrobită o voi lega în feşi, pe cea slabă o voi întări şi pe cea tare o voi păzi; şi cu dreptate le voi paşte.
17Cât despre voi, oile Mele, aşa grăieşte Domnul Domn: Iată, Eu voi osebi între oaie şi oaie, între berbeci şi ţapi.
18Puţin a fost oare pentru voi că păşteaţi păşunea cea bună şi că voi, cu picioarele voastre, călcaţi rămăşiţele păşunii? şi că apa cea limpede o beaţi, iar pe cea rămasă o tulburaţi cu ale voastre picioare?
19Aşa că oile Mele păşteau ceea ce călcaseră picioarele voastre şi beau apa tulburată de ale voastre picioare.
20De aceea, aşa grăieşte Domnul: Iată, Eu voi osebi între oaie tare şi oaie slabă.
21Şi fiindcă voi împingeaţi cu umerii şi coastele voastre, şi cu coarnele voastre o împungeaţi pe cea slabă,
22Eu Îmi voi mântui oile Mele, şi ele nu vor mai fi pradă, şi voi judeca între berbec şi berbec.
23Şi Păstor voi ridica peste ele, şi le va paşte robul Meu David, şi El le va fi păstor. b
24Şi Eu, Domnul, le voi fi Dumnezeu, iar David căpetenie în mijlocul lor; Eu, Domnul, am grăit.
25Şi voi face cu David legământul de pace, iar fiarele cele rele le voi stârpi din ţară şi vor locui în pustie şi'n păduri.
26Şi le voi aşeza împrejurul muntelui Meu; şi vă voi da ploaie, ploaie de binecuvântare.
27Şi pomii câmpului îşi vor da roada, şi pământul îşi va da tăria; şi vor locui în ţara lor cu încredinţare de pace; şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul, atunci când Eu le voi sfărâma jugul şi le voi scoate din mâna celor ce le-au înrobit.
28Şi nu vor mai fi pradă neamurilor, şi fiarele pământului nu le vor mai mânca; şi vor locui fără grijă, şi nimeni nu va fi care să le sperie.
29Şi voi face să le răsară o plantă de pace; şi nu vor mai pieri de foame pe pământ şi nu vor mai răbda ocară de la neamuri.
30Şi vor cunoaşte că Eu sunt Domnul, Dumnezeul lor, iar ele sunt poporul Meu, casa lui Israel, zice Domnul.
31Voi sunteţi oile Mele, chiar oile turmei Mele, iar Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, zice Domnul Domn“.